Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
3063-ILPP1-1.4512.69.2017.1.OA
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2016 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi na rozbudowę nieruchomości na cele wynajmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi na rozbudowę nieruchomości na cele wynajmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja została ustanowiona w dniu czerwca 2007 r. Fundacja posiada siedzibę w nieruchomości będącej jej własnością.

Fundacja wpisana została w dniu 27 lipca 2007 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja realizuje cele statutowe takie jak:

 • pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich;
 • świadczenie pomocy dzieciom chorym;
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
 • działalność charytatywna;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej;
 • działalność w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • podejmowania działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji;
 • organizacja i promocja wolontariatu;
 • wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Cele realizowane są poprzez:

 • finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży;
 • utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • organizacja transportu osób niepełnosprawnych;
 • zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych;
 • organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników.
 • organizacje turnusów rehabilitacyjnych;
 • działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 • pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla dzieci;
 • pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym;
 • finansowanie i dofinansowywana kosztów rehabilitacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych;
 • organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, organizacja i rozdział darów;
 • organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji;
 • powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cela statutowe Fundacji.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Oprócz działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, Fundacja prowadzi działalność odpłatną polegającą na wynajmie nieruchomości, których jest właścicielem, a które są wykorzystywane na działalność Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego. Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne jest Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym utworzonym w 2012 r. Ośrodek ten jest niepubliczną specjalistyczną placówkę oświatową. Placówka została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, Typ: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożlwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki. Data wpisania do RSPO: października 2012 r. Placówka prowadzona jest przez powiązaną kapitałowo z Fundacje spółkę „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której w 100% udziałowcem jest Fundacja. Wynajem nieruchomości ma na celu finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży - jako realizacja celu społecznie użytecznego. Sam wynajem nie stanowi zatem działalności gospodarczej, a działalność odpłatną pożytku publicznego.

Całość powierzchni użytkowej będącej w posiadaniu Fundacji to 1.410,75 m2 Fundacja zajmuje 19,10 m2 na pomieszczenia biurowe. Pozostałą część nieruchomości Fundacja wydzierżawia na rzecz powiązanej kapitałowo spółki „A” sp. z o.o., z którą rozlicza się na podstawie wystawianych przez Fundację faktur VAT z tytułem płatności ,,Dzierżawa pomieszczeń”.

W pomieszczeniach wydzierżawianych na rzecz spółki „A” sp. z o.o., Fundacja prowadzi również projekt pod nazwą na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie PFRON). Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Projekt realizowany jest jako czynność dodatkowa, uzupełniająca. Celem głównym Fundacji jest udostępnianie powierzchni na rzecz spółki „A” sp. z o.o. Tylko z uwagi na dostępność środków na realizację projektu ,” oraz mając na względzie cele statutowa Fundacji, Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „Projekt tak został zorganizowany, by nie kolidował z czasem pracy spółki „A” sp. z o.o. Projekt realizowany jest poza godzinami pracy Spółki, na rzecz której Fundacja wynajmuje pomieszczenia. Spółka wyraziła zgodę na wykorzystywanie pomieszczeń na cele realizacji projektu , Projekt nie przewiduje i nie wymaga dokonywania wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń w celu realizacji zadań związanych z projektem. W budżecie projektu finansowane są jedynie koszty bezpośrednie: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty materiałów bezpośrednich, niezbędnych do realizacji warsztatów (materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze).

Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na pomieszczenia do prowadzenie działalności przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne, Fundacja zamierza ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową nieruchomości, która użytkowana jest na potrzeby Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, a które Fundacja zamiarze wynająć w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego również „A” sp. z o.o. Tym samym cały budynek po zakończeniu budowy będzie przeznaczony pod działalność odpłatną, przychody z tytułu wykorzystywania go w tej działalności będą w całości opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT.

Fundacja Dzieciom jest czynnym podatnikiem VAT od czerwca 2013 r. Przed rejestracją w Urzędzie Skarbowym jako czynnego podatnika VAT, Fundacja prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez dzierżawę powierzchni użytkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja będzie mogła odliczyć w pełnej wysokości naliczony podatek VAT od wszystkich materiałów i usług związanych z wydatkami inwestycyjnymi w zakresie rozbudowy nieruchomości pod cele wynajmu — odpłatnej działalności pożytku publicznego?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane. do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towarów lub wykonaniem usługi.

Wnioskodawca, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, po zakończeniu budowy budynku usługowego, będzie go wykorzystywał w całości w prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Powyższe przesłanki negatywne w okresie przyszłym nie wystąpią i tym samym Fundacja Dzieciom będzie mogła odliczyć w pełnej wysokości naliczony podatek VAT od wszystkich materiałów i usług związanych z wydatkami inwestycyjnym w zakresie rozbudowy nieruchomości pod cele wynajmu - odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że na podstawie art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej własności i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jego najemcę.

Jak wynika z przywołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem VAT – co do zasady – podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonywanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Co istotne ww. świadczenie musi zostać wykonane przez działającego w tym zakresie podatnika podatku VAT.

Należy zatem stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W konsekwencji, najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja została ustanowiona w dniu 29 czerwca 2007 r. Fundacja realizuje cele statutowe. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Oprócz działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, Fundacja prowadzi działalność odpłatną polegającą na wynajmie nieruchomości, których jest właścicielem, a które są wykorzystywane na działalność Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego. Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne jest Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym utworzonym w 2012 r. Całość powierzchni użytkowej będącej w posiadaniu Fundacji to 1.410,75 m2 Fundacja zajmuje 19,10 m2 na pomieszczenia biurowe. Pozostałą część nieruchomości Fundacja wydzierżawia na rzecz powiązanej kapitałowo spółki „A” sp. z o.o., z którą rozlicza się na podstawie wystawianych przez Fundację faktur VAT z tytułem płatności ,,Dzierżawa pomieszczeń”. Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na pomieszczenia do prowadzenie działalności przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne, Fundacja zamierza ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową nieruchomości, która użytkowana jest na potrzeby Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, a które Fundacja zamiarze wynająć w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego również „A” sp. z o.o. Tym samym cały budynek po zakończeniu budowy będzie przeznaczony pod działalność odpłatną, przychody z tytułu wykorzystywania go w tej działalności będą w całości opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT. Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT od czerwca 2013 r.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku, należy uznać, że w niniejszej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług, związanych z realizacją inwestycji będą miały w całości związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. najmem nieruchomości po jej wybudowaniu.

Podsumowując, Fundacji będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z rozbudową nieruchomości na cele wynajmu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z utrzymaniem, eksploatacją oraz remontami w pełnej wysokości za okres do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz przy zastosowaniu proporcji od stycznia 2016 r. będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41711 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj