Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB4.4511.1317.2016.1.JK2
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do umorzenia odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w sytuacji gdy świadczenia nie zostały przyznane w związku z działalnością gospodarczą.
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.


UZASADNIENIE


W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną funkcjonującą jako samorządowa jednostka budżetowa i realizuje zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).


Zgodnie z art. 76 ust. 7 i 7a ww. ustawy starosta, w imieniu którego działa dyrektor, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy, może umorzyć dłużnikowi należność Funduszu Pracy w całości lub części.


W myśl przywołanego przepisu umorzeniu podlegają m.in. nienależnie pobrane środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych, refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych oraz inne należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy w ramach usług lub instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z naliczonymi od tych należności odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Należności mogą być umarzane zarówno przedsiębiorcom, pracodawcom, jak również osobom fizycznym - bezrobotnym (w momencie otrzymania świadczenia, osoby te figurowały w rejestrze osób bezrobotnych), które otrzymały świadczenia z tytułu bezrobocia, tj. zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia: szkoleniowe, stażowe, na dalszą naukę, dla podejmujących studia podyplomowe, oraz inne świadczenia wynikające z ww. ustawy wraz z naliczonymi od nich odsetkami za zwłokę oraz kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzeniu podlegają należności Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zarówno opodatkowanych w momencie ich wypłaty, jak również świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118, 121, 128, 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.), w związku z art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) umarzane mogą być również należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności. Umorzenie należności Funduszu Pracy następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Opodatkowane w dniu wypłaty środków zostały następujące należności:

 • zasiłki dla bezrobotnych (art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),
 • dodatki aktywizacyjne (art. 48 ww. ustawy),
 • stypendia szkoleniowe (art 41 ww. ustawy),
 • stypendia stażowe (art. 53 ust. 6 ww. ustawy),
 • stypendia dla podejmujących studia podyplomowe (art. 42a ust. 5 ww. ustawy),
 • stypendia na dalszą naukę (art. 55 ww. ustawy).

Zwolnione z opodatkowania w dniu wypłaty środków zostały następujące należności:

 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • koszty studiów podyplomowych (art. 21 ust. 1 pkt 118 ww. ustawy),
 • badań lekarskich (art. 21 ust. 1 pkt 118 ww. ustawy),
 • kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej (art. 21 ust. 1 pkt 26b ww. ustawy),
 • zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu:
  1. przejazdu do miejsca pracy,
  2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
  3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
  5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  6. przejazdu na egzamin (art. 21 ust. 1 pkt 102 ww. ustawy),
 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 21 ust. 1 pkt 128 ww. ustawy),
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); (art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy),

Zaniechano poboru podatku od następujących należności na podstawie § 1 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Poz. 194) w związku z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194):

 • świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie (§ 1 pkt 1 ww. rozporządzenia),
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust 1 b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej (§ 1 pkt 2 ww. rozporządzenia),
 • ryczałtów na dojazdy wypłacane w ramach bonu stażowego lub szkoleniowego (§ 1 pkt 3 ww. rozporządzenia),
 • świadczeń otrzymywanych w ramach bonu na zasiedlenie (§ 1 pkt 3 ww. rozporządzenia),
 • jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej (§ 2 pkt 1 ww. rozporządzenia),
 • świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz działań aktywizacyjnych w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Odsetki od świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy są wymagalne i naliczane były sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do momentu ich umorzenia.


Pożyczki były udzielane osobom bezrobotnym w celu podjęcia działalności gospodarczej przez te osoby, na podstawie art. 18 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy umorzone na podstawie art. 76 ust. 7 oraz ust. 7a i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), należności, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przyznane ze środków Funduszu Pracy oraz odsetki od tych środków, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały środki finansowe z Funduszu Pracy przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę - Urząd Pracy?
 2. Czy umorzone na podstawie art. 76 ust. 7 oraz ust. 7a i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), należności, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przyznane ze środków Funduszu Pracy oraz odsetki od tych środków, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały środki finansowe z Funduszu Pracy przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez wnioskodawcę - Urząd Pracy?
 3. Czy umorzone na podstawie art. 76 ust. 7 oraz ust. 7a i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), należności, od których zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane ze środków Funduszu Pracy oraz odsetki od tych środków, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały środki finansowe z Funduszu Pracy przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez wnioskodawcę - Urząd Pracy?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1)


W opinii Wnioskodawcy opodatkowane świadczenia, wypłacone z Funduszu Pracy oraz odsetki od tych środków, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią przychód u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały środki finansowe z Funduszu Pracy, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w momencie ich wypłaty.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl ogólnej zasady, że te same dochody nie powinny być opodatkowywane podwójnie, tj. w momencie wypłaty świadczeń oraz w momencie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zasadnym wydaje się stanowisko, iż opodatkowaniu nie powinny podlegać kwoty umorzonych należności z tytułu nienależnie wypłaconych refundacji lub świadczeń, które w momencie wypłaty zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


W sytuacji, gdy okaże się, że świadczenia te zostały wypłacone (w całości lub w części) bez podstawy prawnej są to świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.):

„2. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

 1. świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 2. świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78;
 4. koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
  4a) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 5. zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 6. świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
 7. świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego”,

a następnie zostały umorzone wraz z odsetkami, kosztami upomnienia i kosztami dochodzenia ich zwrotu - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie istnieje obowiązek wystawienia PIT-8C.


Ad. 2)


Skoro w dniu wypłaty osobie bezrobotnej środków z Funduszu Pracy (środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów studiów podyplomowych, kosztów badań lekarskich, kwot stanowiących zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowanych z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej, zwrotów kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu: przejazdu do miejsca pracy, przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin oraz świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, jak i środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w poz. 80, środki te były zwolnione z „opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118, 121, 128 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to należy przyjąć, że naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami odsetki oraz koszty związane z dochodzeniem tych należności jako należności poboczne korzystają również ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich umorzenia jako środków nienależnie pobranych z uwagi na powyższe nie istnieje obowiązek wystawienia PIT-8C.


Ad. 3)


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Poz. 194): świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust 1b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, ryczałtów na dojazdy wypłacane w ramach bonu stażowego lub szkoleniowego, świadczeń otrzymywanych w ramach bonu na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz działań aktywizacyjnych w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, skoro rozporządzenie wykonawcze do przepisów Ordynacji podatkowej zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od ww. świadczeń to należy przyjąć, ze zaniechanie to skutkuje brakiem podstaw prawnych do opodatkowania tych nienależnie pobranych świadczeń po ich umorzeniu wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia ich zwrotu. W tym przypadku nie zachodzi obowiązek wystawienia PIT-8C.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do umorzenia odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w sytuacji gdy świadczenia nie zostały przyznane w związku z działalnością gospodarczą.
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.


Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej, zawarte są m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której w Rozdziale 7 „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”, umiejscowiono przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.


Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.


Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika występują realne korzyści majątkowe.


W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.


Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy).


Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.


Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalności gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.


Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych (art. 76 ust. 7a ww. ustawy).


Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 194) zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

 1. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
 2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
 3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 ustawy;
 4. świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje umorzenia nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od tych świadczeń, kosztami upomnienia i innymi kosztami związanymi z egzekucją tych należności.

Jak wynika z treści wniosku, opodatkowane w momencie wypłaty były zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia szkoleniowe, stażowe, stypendia dla podejmujących studia podyplomowe i stypendia na dalszą naukę. Zatem w momencie umorzenia kwoty tych świadczeń nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ w tych przypadkach był już odprowadzony podatek dochodowy. Zatem raz opodatkowany przychód nie może być ponownie opodatkowany.


Jeżeli chodzi o świadczenia, które korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102, 118, 121, 128, 137 ww. ustawy, to w przypadku ich umorzenia również nie powstaje przychód.


Wnioskodawca dokonuje również umorzenia świadczeń, które objęte były zaniechaniem poboru podatku, tj. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, ryczałtu na dojazdy wypłacanych w ramach bonu stażowego lub szkoleniowego i świadczeń otrzymywanych w ramach bonu na zasiedlenie.

W przypadku umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z tego tytułu także nie powstanie przychód. W treści powołanego wyżej zaniechania jest bowiem mowa o otrzymanych świadczeniach. Pod tym pojęciem, jak wyżej wskazano, należy również rozumieć umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i nienależnie wypłaconych refundacji.

Ponadto należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia:

 • nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych –na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją należności,

osobom, które w momencie otrzymania tychże świadczeń prowadziły działalność gospodarczą i świadczenia te zostały przyznane w związku z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą, to powyższy przychód – pomimo, że te osoby fizyczne obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej – jest przychodem z działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem opodatkowanie przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest obowiązkiem osoby fizycznej, która osiągnęła ten przychód. Wnioskodawca tym samym w takich sytuacjach nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Jednakże wskazać należy, że – w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia powyższych należności osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które w momencie otrzymania świadczeń nie prowadziły działalność gospodarczą i jednocześnie świadczenia te nie zostały przyznane w związku z działalnością gospodarczą – przychodem z innych źródeł, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest suma naliczonych odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności. Zatem na Wnioskodawcy w tych przypadkach ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że odsetki, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych świadczeń nie stanowią przychodu. Należy zauważyć, że opodatkowaniu, zwolnieniu z opodatkowania czy zaniechaniu od opodatkowania podlegały wypłacone, przyznane należności, a nie odsetki, czy koszty, o których mowa we wniosku.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj