Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPP3.4513.124.2016.1.MC
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2016 r. (data wpływu 16 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca zamierza nabywać na Węgrzech i zbywać na terytorium Polski wyrób stosowany m.in. w poligrafii oraz chemii przemysłowej i gospodarczej. Sam wyrób jest również produkowany na terytorium Węgier. Surowcem do jego produkcji jest alkohol etylowy skażony częściowo jednym ze środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów prawa węgierskiego. Skład tego wyrobu jest następujący:


 1. alkohol etylowy - 92,5-93,9 m/m%;
 2. octan etylu - 5,3-6,3 m/m%;
 3. octan n-propylu - 0,8-1,2 m/m%.

Zgodnie z wydaną przez węgierskie organy podatkowe wiążącą informacją taryfową wyrób ten jest klasyfikowany do pozycji CN 3814 00 90. Informacja ta została wydana podmiotowi mającemu siedzibę na Węgrzech, od którego Wnioskodawca zamierza nabywać te wyroby (WIT, oraz jego tłumaczenie na język polski - w załączeniu). Jednakże Wnioskodawcy jest wiadome, że wyroby o analogicznym składzie są niekiedy klasyfikowane przez polskie organy celne do pozycji 2207 20, jako pozostały wyrób alkoholowy skażony.

Wyrób o wskazanym wyżej składzie nie nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na jego częściowe skażenie, co powoduje, że jest on szkodliwy dla zdrowia.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier, zawarty w opisanym wyrobie, w odniesieniu do którego Wnioskodawca będzie posiadał wiążącą informację taryfową klasyfikującą go do pozycji 3814 00 90, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego na terytorium Węgier i sprzedaży go na terytorium Polski?
 2. Czy alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier, zawarty w opisanym wyrobie, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego na terytorium Węgier i sprzedaży go na terytorium i Polski, w sytuacji, gdy polskie organy podatkowe dojdą do wniosku, że klasyfikacja dokonana w wiążącej informacji taryfowej wydanej przez węgierskie organy podatkowe jest niewłaściwa, zaś wyrób powinien zostać zaklasyfikowany do pozycji taryfy celnej CN 2207 20 jako pozostały wyrób alkoholowy skażony?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Alkohol etylowy zawarty w opisanym wyżej wyrobie będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w wypadku jego wewnątrzwspólnotowego nabycia na terytorium Węgier i jego sprzedaży na terytorium Polski. Taki wniosek jest uzasadniony następującymi argumentami. W myśl art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108. poz. 626, z późn. zm.; ustawa ta będzie powoływana jako ustawa o podatku akcyzowym), od podatku akcyzowego został zwolniony zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu. Z przytoczonego wyżej przepisu ustawy o podatku akcyzowym wynika, że od podatku akcyzowego jest zwolniony skażony częściowo alkohol etylowy, jeżeli zostaną spełnione trzy warunki określone w tym przepisie:

 1. jest zawarty w wyrobie nabywanym wewnątrzwspólnotowo,
 2. wyrób, w którym jest zawarty alkohol, nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi,
 3. alkohol etylowy jest skażony jednym ze środków skażających dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego przez państwo członkowskie, z którego pochodzi wyrób.

Jeśli wskazane wyżej warunki zostaną spełnione, alkohol zawarty w produkcie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi pozostaje zwolniony od podatku i nie podlega dalej przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Żaden bowiem przepis nie przewiduje ponownego opodatkowania zwolnionego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy skażonego częściowo alkoholu etylowego zawartego w produkcie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi. W konsekwencji, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie, ani też dalsza sprzedaż na terytorium Polski tego rodzaju produktu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla zwolnienia od podatku akcyzowego wystarczające jest samo spełnienie warunków wskazanych w przywołanym wyżej przepisie ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak nawet wtedy, gdyby uznać, że dla zwolnienia skażonego alkoholu etylowego zawartego w wyrobie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi konieczne jest spełnienie warunku, by wyrób nie był zaliczany do pozycji CN 2207 20, konkluzja, iż Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku akcyzowego jest nadal prawidłowa. Jak wskazano wyżej, będzie on posiadał wiążącą informację taryfową wydaną przez węgierskie władze celne dla podmiotu węgierskiego, od którego będzie nabywany wyrób, z której wynika, iż nabywany wewnątrzwspólnotowo wyrób jest klasyfikowany do pozycji CN 3814 00 90. Taka informacja, która jest wydawana na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, jest wiążąca dla organów innych państw członkowskich, a nie tylko dla organów państwa, w którym została wydana. W konsekwencji, polskie organy celne będą musiały przyjąć, że nabyty przez Wnioskodawcę wyrób jest zaliczany do pozycji CN 3814 00 90 i Wspólnej Taryfy Celnej i ze względu na przywołane przepisy prawa unijnego nie będą mogły uznać, że nabyty wyrób jest klasyfikowany w inny sposób, niż wynika to z wydanego WIT.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca będzie posiadał wiążąca informację taryfową (WIT), klasyfikującą nabywany wewnątrzwspólnotowo wyrób do kodu CN 3814 00 90, alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier, zawarty w tym wyrobie, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 43) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycją 43 załącznika nr 1 do ustawy został wymieniony, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.


Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.


Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy:

 • terytorium kraju to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • terytorium Unii Europejskiej to terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich.


Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.


Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.


Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.


Natomiast w myśl § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2162) w przypadku zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.


Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza nabywać na Węgrzech i zbywać na terytorium Polski wyrób stosowany m.in. w poligrafii oraz chemii przemysłowej i gospodarczej. Wyrób jest produkowany na terytorium Węgier. Surowcem do jego produkcji jest alkohol etylowy skażony częściowo jednym ze środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów prawa węgierskiego. Skład tego wyrobu jest następujący: alkohol etylowy - 92,5-93,9 m/m%, octan etylu - 5,3-6,3 m/m% oraz octan n-propylu - 0,8-1,2 m/m%. Zgodnie z wydaną przez węgierskie organy podatkowe wiążącą informacją taryfową wyrób ten jest klasyfikowany do pozycji CN 3814 00 90. Informacja ta została wydana podmiotowi mającemu siedzibę na Węgrzech, od którego Wnioskodawca zamierza nabywać te wyroby. Wyroby o analogicznym składzie są niekiedy klasyfikowane przez polskie organy celne do pozycji 2207 20, jako pozostały wyrób alkoholowy skażony. Wyrób o wskazanym wyżej składzie nie nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na jego częściowe skażenie, co powoduje, że jest on szkodliwy dla zdrowia.

Z analizy złożonego wniosku wynika, że wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii ustalenia czy alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi skażania na terytorium Węgier zawarty w wyrobie, w odniesieniu do którego Wnioskodawca będzie posiadał Wiążącą Informację Taryfową klasyfikującą ten wyrób do pozycji 3814 00 90 będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego na terytorium Węgier i sprzedaży go na terytorium Polski.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro Wnioskodawca będzie posiadał wiążącą informację taryfową (WIT), klasyfikującą nabywany wewnątrzwspólnotowo wyrób do kodu CN 3814 00 90, alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier, zawarty w tym wyrobie, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Zdaniem Wnioskodawcy taka informacja, która jest wydawana na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, jest wiążąca dla organów innych państw członkowskich, a nie tylko dla organów państwa, w którym została wydana.

Kluczowe dla sprawy jest zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie czy na podstawie Wiążącej Informacji Taryfowej przyporządkowującej nabywany wewnątrzwspólnotowo wyrobów do kodu CN 3814 00 90, alkohol etylowy zawarty w wyrobie podlega zwolnieniu z akcyzy.

Stosownie do powyższego zauważyć należy, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Zatem to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje wyrób do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobu do danego kodu CN.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca winien w celu prawidłowego opodatkowania alkoholu etylowego w pierwszej kolejności ustalić dla sprowadzonego z Węgier wyrobu prawidłowy kod CN. Ustalenie tego kodu winno być dokonane na podstawie zasad klasyfikacyjnych zawartych w Nomenklaturze Scalonej. Ponadto należy zauważyć, że tut. Organ w postępowaniu interpretacyjnym prowadzonym w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201), zwanej dalej Ordynacją podatkową, nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji towaru.

W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym funkcjonuje instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), której celem jest umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.


Stosownie bowiem do art. 7d ustawy WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.


WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Powyższe pozwala na określenie prawidłowego kodu CN nabywanych wyrobów i ich prawidłowego opodatkowania. W świetle powyższych regulacji wyłącznie WIA wydana Wnioskodawcy będzie aktem administracyjnym, który rozstrzyga w zakresie wiążącego klasyfikowania towaru dla potrzeb opodatkowania podatkiem akcyzowym w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym. Tym samym wiążąca informacja akcyzowa (WIA) jest wiążąca dla organów podatkowych w klasyfikacji wyrobu akcyzowego dla celów podatku akcyzowego.

Podkreślić należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego kodu Wiążącej Informacji Taryfowej.

Jednocześnie w niniejszej sprawie wykazać należy, że od dnia 1 maja 2016 r. stosuje się przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, który został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, a wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz. U. L z 2008 r. Nr 145, str.1).

Na gruncie unijnego kodeksu celnego (de lege ferenda) klasyfikacja określona w decyzji WIT jest wiążąca tylko w sprawach celnych, nie wiąże natomiast w innych sytuacjach niż operacje przywozu lub wywozu towaru w obrocie z krajami trzecimi. Na Wiążącą Informację Taryfową może powoływać się wyłącznie jej posiadacz, który dokonuje formalności celnych. Stosownie do powyższego ustawodawca krajowy ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228) z dniem 20 sierpnia
2016 r. uchylił przepis art. 7b ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym uchylono możliwość stosowania decyzji WIT w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Wobec powyższego Wiążąca Informacja Taryfowa wydana przez węgierskie organy podatkowe nie jest wiążąca dla polskich organów podatkowych w zakresie klasyfikacji wyrobu akcyzowego dla celów podatku akcyzowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i obrocie krajowym.

Mając zatem powyższe na względzie tut. Organ nie może podzielić stanowiska Wnioskodawcy, w myśl którego Wiążąca Informacja Taryfowa, która jest wydawana na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, jest wiążąca dla organów innych państw członkowskich, a nie tylko dla organów państwa, w którym została wydana. W sprawie bowiem tylko Wiążąca Informacja Akcyzowa wydana Wnioskodawcy jest aktem wiążącym krajowe organy podatkowe. Tym samym Wnioskodawca w sposób nieprawidłowy wywodzi, że alkohol etylowy zawarty w nabywanych wyrobach, w związku z wydaną przez władze węgierskie Wiążącą Informacją Taryfową wydaną dla podmiotu węgierskiego na nabywane wewnąrzwspólnotowo wyroby (zawierające alkohol etylowy) będzie w sposób obligatoryjny zwolniony z akcyzy. W pierwszej kolejności bowiem dla celów zastosowania zwolnienia, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo wyrobu, konieczne jest prawidłowe przyporządkowanie tego wyrobu do odpowiedniego kodu CN. Dopiero takie ustalenie jest decydujące o zastosowaniu zwolnienia dla alkoholu etylowego. Jak wskazano wyżej czynnikiem decydującym o tym nie jest Wiążąca Informacja Taryfowa wydana przez węgierskie władze.

Dlatego też odpowiadając wprost na pytania należy stwierdzić, że posiadanie przez Wnioskodawcę Wiążącej Informacji Taryfowej wydanej podmiotowi mającemu siedzibę na Węgrzech, od którego Wnioskodawca zamierza nabywać wyroby, nie jest podstawą do uznania, że alkohol etylowy zawarty w przedmiotowych wyrobach klasyfikowanych zgodnie z wydaną przez władze węgierskie Wiążącą Informacją Taryfową do pozycji CN 3814 00 90 będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Dokumenty te mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Nie wiążą one jednak krajowych organów podatkowych, a tym samym nie są czynnikiem bezwzględnie determinującym zastosowanie zwolnienia z akcyzy dla alkoholu etylowego. Jak już wyżej wskazano, tylko posiadanie przez Wnioskodawcę wiążącej informacji akcyzowej (WIA) od uprawnionego organu (Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu) rozstrzyga w zakresie wiążącego klasyfikowania towaru dla potrzeb opodatkowania podatkiem akcyzowym, a tym samym do zastosowania zwolnienia z akcyzy dla alkoholu etylowego.

Zatem tylko w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie posiadał wiążącą informację akcyzową (WIA) od uprawnionego organu (Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu) zgodnie z którą opisane wyroby nabywane wewnątrzwspólnotowo z Węgier zostaną zaliczone do pozycji CN 3814 00 90, będzie to wiążące dla organów podatkowych i zwolnienie z podatku akcyzowego przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy, będzie przysługiwało.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.


Końcowo tut. Organ podatkowy zwraca uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym, a także z uwagi na treść art. 14b § 3 ww. ustawy, tut. Organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41711 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj