Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPP3.4512.41.2017.1.AP
z 24 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 12 stycznia 2017 r.) uzupełnionym w dniu 23 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Jako osoba fizyczna prowadzi Pan od dnia 20 sierpnia 2010 r. działalność gospodarczą pod nazwą … w S. Z związku z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług firma Pana nie jest podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jako firma zamierza Pan złożyć wniosek o przyznanie pomocy na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek dotyczy budowy nowego warsztatu samochodowego. Wniosek będzie złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „…” i będzie oceniany dwuetapowo: przez ww. Lokalną Grupę Działania oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa …. Realizacja projektu dofinansowana będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaakceptowanie wniosku pozwoli uzyskać zwrot (dofinansowanie) części kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu, przy czym dofinansowaniu podlegają jedynie tzw. koszty kwalifikowane.

Przygotowując dokumentację projektu załączy Pan m.in wstępny kosztorys przedsięwzięcia, w którym wskaże jako koszty kwalifikowane przyszłe wydatki w kwotach brutto - na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i braku możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z realizacją projektu będzie Pan nabywać towary i usługi, za które będą wystawiane faktury VAT na firmę. Faktury te będą opłacane w kwotach brutto. Właścicielem efektów realizowanego projektu będzie Pana firma. Po zrealizowaniu projektu konieczne będzie jego rozliczenie, tzn. złożenie wniosku o płatność (wypłatę dofinansowania).

W przypadku zakwalifikowania podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy wymagany jest załącznik w postaci indywidualnej interpretacji w zakresie niemożności odzyskania przez wnioskodawcę (a później beneficjenta) podatku od towarów i usług.


Włączenie podatku od towarów i usług do wydatków kwalifikowanych w tamach planowanego projektu firmy … jest możliwe, ponieważ spełnione będą łącznie następujące warunki:


  1. podatek od towarów i usług będzie uwzględniony we wniosku o przyznanie pomocy,
  2. zostanie naliczony na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,
  3. zostanie faktycznie poniesiony,
  4. zostanie naliczony w związku z nabyciem towarów i usług uznanych za kwalifikowane w projekcie,
  5. jest niemożliwy do odzyskania - beneficjent realizujący projekt nie ma prawnej możliwości jego odzyskania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy firma … ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego i zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu?


Stanowisko Wnioskodawcy:

Firma …., zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z rozliczania się podatkiem VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego i zapłaconego w ramach dokonanych zakupów. W rozliczanym projekcie zostanie uwzględniony podatek od towarów i usług, gdyż podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy zostanie rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma możliwości odzyskania go.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast z art. 113 ust. 9 wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 20 sierpnia 2010 r. W związku z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku towarów i usług firma Wnioskodawcy nie jest podatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy nowego warsztatu samochodowego. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca będzie nabywać towary i usługi, za które będą wystawiane faktury VAT na firmę. Faktury te będą opłacane w kwotach brutto. Właścicielem efektów realizowanego projektu będzie firma Wnioskodawcy. Z uwagi na to, że przychody Wnioskodawcy ze świadczonych usług nie przekroczyły 150.000 zł w latach poprzednich, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, skoro Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższymi okolicznościami, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej wydatek poniesiony z tytułu realizacji przedmiotowego projektu do momentu przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Z wniosku nie wynika również, aby środki, które Wnioskodawca otrzyma na dofinansowanie zakupów, były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Zatem Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwać zwrot podatku naliczonego.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo podkreślić należy, że niniejszą interpretację indywidualną wydano przy założeniu, że Wnioskodawcy zgodnie z art. 113 ustawy przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Fakt ten przyjęto jako element zdarzenia przyszłego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji