Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP1.4512.43.2017.1.AB
z 24 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 11 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu … – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2017 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu … .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Aktualny stan infrastruktury, w zakresie której będzie realizowany wnioskowany projekt, przedstawia się następująco:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby Ś. Rozbudowa obejmuje zewnętrzną platformę do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów oraz murowaną wiatę na rowery. Budynek będący przedmiotem inwestycji to budynek

mieszkalny (obecnie nieużytkowany) dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek jest wolnostojący, wykonany został w technologii tradycyjnej. Lokalizacja obiektu została objęta strefą ochrony konserwatorskiej, a budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym uwzględniając elementy konstrukcyjne oraz złym stanie technicznym uwzględniając elementy wykończeniowe.

Teren, na którym będzie realizowany projekt uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Stan projektowany:

Aby zrealizować cele projektu wybrano następujące rozwiązania techniczne:

Budynek pełnić będzie funkcje socjalne – Świetlica Środowiskowa.

Na parterze znajdować się będą sale ogólnodostępne: sala konferencyjno-wykładowa oraz jadania z aneksem kuchennym. Na tej kondygnacji będzie również zorganizowana szatnia oraz toalety.

Na I piętrze znajdować się będą sale do zajęć z podopiecznymi: sala komputerowa, sala do zajęć indywidualnych oraz pracownia artystyczna. Tutaj znajdować się będzie również gabinet wychowawców oraz toalety.

Na poddaszu zaplanowano sale do spędzania czasu wolnego: salę telewizyjną oraz salę do zajęć ruchowych. Na tej kondygnacji znajdować się będzie również gabinet dyrektora oraz toaleta.

W piwnicach zorganizowane zostaną pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Wszystkie kondygnacje naziemne dostępne będą dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie zewnętrznej platformy zabudowanej w szybie.

Aby zrealizować cele projektu niezbędne jest wykonanie następujących prac:

 • wymiana stropów nad parterem i piętrem,
 • wykonanie nowych schodów wewnętrznych łączących poszczególne kondygnacje (zaprojektowano schody żelbetowe),
 • zmiany w obrębie dachu polegające na montażu okien dachowych, osuszenie i impregnacja istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej (bez zmian w układzie konstrukcyjnym dachu),
 • osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych,
 • powiększenie klatki schodowej (przez wyburzenie części ścian),
 • wykonanie ścian wewnętrznych, które będą pełniły funkcję podziału pomieszczeń (grubość ścian 10 cm na konstrukcji z profili stalowych z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych),
 • wymiana uszkodzonych nadproży,
 • wykonanie nowych kominów z prefabrykowanych kształtek z betonu lekkiego w systemie schodkowym,
 • wymiana tynków wewnętrznych, elewacja zewnętrzna w związku z zabytkowym charakterem budynku zostanie jedynie oczyszczona i uzupełniona,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych z zachowaniem wielkości otworów i istniejącymi podziałami,
 • remont posadzki betonowej w piwnicy,
 • całkowita wymiana pokrycia dachowego (nowe dachówki mają być ułożone w taki sam sposób jak istniejące pokrycie),
 • wykonanie izolacji termicznej ścian (mineralne płyty izolacyjne będą klejone od środka za pomocą zaprawy systemowej),
 • wykonanie systemowych studzienek piwnicznych,
 • dobudowanie platformy do transportu osób niepełnosprawnych (zostanie ona zainstalowana w szybie samonośnym o konstrukcji lekkiej z profili aluminiowych),
 • dobudowanie pomieszczenia do gromadzenia odpadów i wiaty na rowery (zostaną one wykonane w technologii tradycyjnej – ściany murowane, stropodach prefabrykowany, gęstożebrowy).

Powstałe w wyniku przeprowadzonej inwestycji pomieszczenia przeznaczone będą na potrzeby Świetlicy Środowiskowej, która jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy, placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej, realizującą zadania gminy z zakresu wspierania dziecka i rodziny. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nadano Świetlicy statut. Główne zadania Świetlicy określa Regulamin organizacyjny, w którym wymieniono podstawowe cele i zadania Świetlicy Środowiskowej:

 • wsparcie w sytuacji trudnej, kierowanie do odpowiednich instytucji,
 • zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom poprzez przygotowanie i realizację programów profilaktycznych oraz stały kontakt z dzieckiem i jego rodziną,
 • współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych poprzez regularny kontakt z pedagogiem szkolnym, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji,
 • placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka: (bytowych rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia) kieruje się w szczególności:
  1. dobrem dziecka,
  2. poszanowaniem praw dziecka,
  3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
  4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
  5. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
  6. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa kontaktowania się z dzieckiem,
  7. potrzebą działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.


Wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach placówki świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z zapisem Regulaminu Świetlica jest czynna codziennie, w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt, nie mniej niż 4 godziny dziennie, przy czym w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

Zadania zostaną sfinansowane z krajowych środków publicznych tj. ze środków gminy.

W związku z planowaną inwestycją Wnioskodawca planuje złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu, w przypadku gdy zadanie realizuje podmiot publiczny, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji inwestycji.

Budynek, który zostanie wyremontowany w ramach realizowanego zadania zostanie zaadaptowany na potrzeby Świetlicy Środowiskowej, która jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą i świadczy usługi bezpłatnie. Na terenie Świetlicy nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347 str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym), utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto zamierza wykonać inwestycję polegającą na przebudowie, rozbudowie i adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby Świetlicy Środowiskowej. Rozbudowa obejmuje zewnętrzną platformę do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów oraz murowaną wiatę na rowery. Budynek będący przedmiotem inwestycji to budynek mieszkalny (obecnie nieużytkowany) dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek jest wolnostojący, wykonany został w technologii tradycyjnej. Lokalizacja obiektu została objęta strefą ochrony konserwatorskiej, a budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zadania zostaną sfinansowane z krajowych środków publicznych tj. ze środków gminy. W związku z planowaną inwestycją Wnioskodawca planuje złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu.

Powstałe w wyniku przeprowadzonej inwestycji pomieszczenia przeznaczone będą na potrzeby Świetlicy Środowiskowej, która jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy, placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej, realizującą zadania gminy z zakresu wspierania dziecka i rodziny. Główne zadania Świetlicy określa Regulamin organizacyjny, w którym wymieniono podstawowe cele i zadania Świetlicy Środowiskowej:

 • wsparcie w sytuacji trudnej, kierowanie do odpowiednich instytucji,
 • zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom poprzez przygotowanie i realizację programów profilaktycznych oraz stały kontakt z dzieckiem i jego rodziną,
 • współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych poprzez regularny kontakt z pedagogiem szkolnym, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji,
 • placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka: (bytowych rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia) kieruje się w szczególności:
  1. dobrem dziecka,
  2. poszanowaniem praw dziecka,
  3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
  4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
  5. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
  6. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa kontaktowania się z dzieckiem,
  7. potrzebą działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.


Wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach placówki świadczone są nieodpłatnie. Na terenie Świetlicy nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że niniejsza inwestycja w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Świetlicy Środowiskowej wykonywana będzie przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym.

Skoro Miasto będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją projektu w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem wniosku. Jak wskazał Wnioskodawca realizując przedmiotową inwestycję będzie wykonywał zadania własne gminy. Zatem nie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto, jak podała Gmina wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach placówki świadczone są nieodpłatnie. Z wniosku wynika również, że na terenie Świetlicy nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Zatem zrealizowana inwestycja nie będzie w żaden sposób związana z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Tym samym wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W rezultacie stwierdzić należy, że nie zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik podatku VAT, a w konsekwencji wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41799 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj