Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPP2.4512.996.2016.1.RS
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniach 3 stycznia oraz 20, 21 i 24 lutego 2017 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych na rzecz mieszkańców usług polegających na budowie i obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z budową, montażem i obsługą ww. oczyszczalni - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 28 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 3 stycznia oraz 20, 21 i 24 lutego 2017 r. , o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych na rzecz mieszkańców usług polegających na budowie i obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z budową, montażem i obsługą ww. oczyszczalni.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.


Gmina C. (dalej Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego i wykonuje określone przepisami prawa zadania publiczne. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW 2014-2020 na zadanie pn. „B.". Przedmiotem tego zadania będzie budowa ok. 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Ww. zadanie zostanie wykonane przy udziale środków finansowych mieszkańców Gminy. Na ich nieruchomościach zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Planuje się w budżecie Gminy wykonanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina ma zamiar podpisać umowę z projektantem i zapłacić fakturę za sporządzoną dokumentację. Umowa z projektantem będzie zawierała klauzulę przeniesienia praw autorskich na Gminę.

Obecnie Gmina otrzymała od mieszkańców potwierdzenie udziału w projekcie. Jeżeli ww. zadanie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas zostaną zawarte umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, które będą określać szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia oraz na podstawie tych umów mieszkańcy dokonają wpłaty do budżetu Gminy tytułem wkładu własnego do projektu w wysokości ok. 20% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkretna wysokość kwoty wkładu własnego znana będzie po wyłonieniu wykonawcy zadania w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę. Wówczas wystawi mieszkańcom fakturę VAT tytułem wpłaconego wkładu własnego.

Przydomowe oczyszczalnie będą posadowione na działkach będących własnością użytkownika - mieszkańca Gminy. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane będą na Gminę jako nabywcę. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy przez okres związany z zachowaniem trwałości projektu - 5 lat od wypłaty pomocy w ramach PROW 2014-2020, a po upływie tego okresu zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane. Przez okres 5 lat, na podstawie zawartej umowy, to użytkownicy będą zobowiązani do prawidłowego, zgodnego z instrukcją, użytkowania przydomowych oczyszczalni oraz zgłaszania do Gminy nieprawidłowości. Po zakończonej budowie, przez okres 5 lat od odbioru technicznego Gmina, w ramach gwarancji, zapewni naprawę i konserwację urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


  1. Czy wykonanie usług związanych z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków i czynnościami związanymi z ich obsługą, na podstawie umów zawartych z mieszkańcami Gminy, będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?
  2. Czy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego na „fakturach zakupowych” związanych z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków i czynnościami związanymi z ich obsługą.


Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i jego uzupełnieniu:


  1. Wykonywane na podstawie zawartych z mieszkańcami umów usługi związane z oczyszczaniem ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, obejmujące świadczenia opisane w stanie faktycznym, stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Czynność budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi usługę, która podlega opodatkowaniu VAT.
  2. Będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na „fakturach zakupowych” związanych z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podatku naliczonego wykazanego na „fakturach zakupowych”, które otrzyma w przyszłości w związku z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków.


Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają, m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Z kolei na podstawi art. 7 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast zgodnie z art. 8 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W ramach zawartych umów z mieszkańcami nie nastąpi przeniesienie własności ani posiadania innych rzeczy, a nawet Gmina nie będzie mogła tego zrobić z uwagi na postanowienia umowy o dofinansowanie. W konsekwencji, w trakcie 5-letniego okresu trwałości projektu nie dokona dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT. Jednocześnie będzie realizowała określone w umowach świadczenie na rzecz mieszkańców, a tym samym w oparciu o art. 8 ustawy o VAT wystąpi w tym przypadku świadczenie usług.

Usługom świadczonym przez Gminę odpowiada określone wynagrodzenie, do którego zapłaty zobowiązani są mieszkańcy. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia będzie wynikał z brzmienia umów, na podstawie których mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia wpłat na rzecz Gminy. Bez ich dokonania Gmina nie rozpocznie budowy i montażu POŚ na nieruchomości danego mieszkańca. Z zapisów umów będzie jednoznacznie wynikać, że Gminie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w charakterze podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowy, które zostaną zawarte z mieszkańcami niewątpliwie będą stanowić umowy cywilnoprawne uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zatem Gmina działa w roli podatnika VAT.

Mając na uwadze, że Gmina będzie wykonywać usługi związane z oczyszczaniem ścieków za pomocą POŚ za wynagrodzeniem, przedmiotowe transakcje będą podlegały opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, ww. usługi nie będą również zwolnione z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Ad 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.


Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:


  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.


Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, to jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy uznać, że z tytułu usług związanych z oczyszczaniem ścieków za pomocą POŚ Gmina będzie podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych przez nią z mieszkańcami. W konsekwencji należy uznać, że Gmina będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, zdaniem Gminy, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostanie spełniony.

Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano powyżej, usługi oczyszczania ścieków za pomocą POŚ będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika zobligowana będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Gminy, w tym przypadku będzie istnieć bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę oraz utrzymanie POŚ z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem również drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy o VAT) warunków odliczenia podatku zostanie spełniony.

W świetle powyższego Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na „fakturach zakupowych” związanych z realizacją POŚ i ich dalszą obsługą.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostaną określone odmienne stany faktyczne, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji