Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP1.4512.953.2016.2.ES
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2016 r. (data wpływu drogą elektroniczną ePUAP 8 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 8 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) oraz pismem z 1 lutego 2017 r. (data wpływu drogą elektroniczną ePUAP 1 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem tzw. wspólnego gołębnika:

 • jest prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej przez Wnioskodawcę działalności i uznania Wnioskodawcy z tytułu tej działalności za podatnika podatku od towarów i usług,
 • jest prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu opłaty za gołębia wnoszonej przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika,
 • jest prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży licytacyjnej gołębia,
 • jest prawidłowe w zakresie ustalenia stawki podatku od towarów i usług właściwej dla opłat wnoszonych przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika,
 • jest nieprawidłowe w zakresie ustalenia stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży gołębi na licytacji,
 • jest prawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opłat za gołębie wnoszonych przez uczestników na poczet chowu gołębi,
 • jest nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży gołębi na licytacji,
 • jest prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych nagród rzeczowych,
 • jest prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął drogą elektroniczną ePUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem tzw. wspólnego gołębnika.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) oraz pismem z 1 lutego 2017 r. (data wpływu drogą elektroniczną ePUAP 1 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP1.4512.953.2016.1.ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów osiąganych na terytorium RP. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza w przyszłości otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której prowadzić będzie tzw. wspólny gołębnik, do którego osoby chętne będą mogły oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki będą przebywały we wspólnym gołębniku określony czas a następnie będą uczestniczyły w organizowanych przez Wnioskodawcę zawodach sportowych tzw. lotach. Współrywalizacja będzie odbywała się wg ściśle określonych przepisów zawartych w opracowanym w tym celu regulaminie. Regulamin przewidywać będzie również wysokość opłat, które uczestnicy przystępujący do rywalizacji będą wnosić na poczet kosztów chowu gołębi, utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Nagrody pieniężne oraz środki na zakup nagród rzeczowych będą pochodzić z opłat wnoszonych przez osoby zgłaszające gołębie do wspólnego gołębnika. Po zakończeniu zawodów gołębie zostaną wystawione na licytację, właściciel sprzedanych gołębi otrzyma 50% ich wartości, z kolei pozostałe 50% wartości sprzedanych gołębi trafi do Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Pytanie Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r. zmierzało do ustalenia czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT, jeśli okaże się że będzie, zarejestruje się jako czynny podatnik podatku VAT.
 3. Wnioskodawca nie zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej.
 4. Wnioskodawca jeszcze nie rozpoczął działalności gospodarczej, o której mowa we wniosku.
 5. W ramach planowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie sprzedawał towary lub świadczył usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
 6. Przewidywany przez Wnioskodawcę planującego dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obrót z tego tytułu przekroczy kwotę 20 000 zł, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.
 7. W przypadku Wnioskodawcy rozpoczynającego dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przewidywany przez podatnika udział obrotu tj. udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności oraz za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy będzie wyższy niż 80%.
 8. Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę nie będą towary lub usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).
 9. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym.
 10. >Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego.
 11. Do hodowli gołębi Wnioskodawca nie będzie używać produktów wyprodukowanych w przedmiotowym gospodarstwie, gdyż Wnioskodawca go nie posiada.
 12. Nagrody rzeczowe dla właścicieli gołębi to samochody osobowe.
  1. Nabycie przez Wnioskodawcę towarów przeznaczonych na nagrody będzie udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
  2. Nabycie nagród będzie służyło celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Głównym celem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie organizowanie zawodów sportowych tzw. lotów gołębi, w związku z czym nieodzownym elementem każdych zawodów sportowych jest wręczanie nagród dla zwycięzców. Ponadto nagrody mają być zachętą dla potencjalnych uczestników, gdyż w przypadki ich braku, zainteresowanie właścicieli gołębi braniem udziału w lotach o których mowa we wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r. byłoby nikłe, a co za tym idzie prowadzenie działalności przez Wnioskodawcę nie miałoby sensu.
  3. Nagrody - samochody osobowe będą przekazywane nieodpłatnie.
  4. W zależności od tego czy nieodpłatne przekazanie nagród (samochodów osobowych) będzie czynnością opodatkowaną, Wnioskodawca nie wie czy czynność tę należy udokumentować fakturą VAT bądź paragonem - a jest to przedmiotem jednego z pytań zadanych we wniosku. Wnioskodawca udokumentuje przekazanie nagród w sposób adekwatny do uzyskanej od Organu odpowiedzi.
  5. Przekazanie nagród będzie służyło celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Głównym celem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie organizowanie zawodów sportowych tzw. lotów gołębi, w związku z czym nieodzownym elementem każdych zawodów sportowych jest wręczanie nagród dla zwycięzców. Ponadto nagrody mają być zachętą dla potencjalnych uczestników, gdyż w przypadku ich braku, zainteresowanie właścicieli gołębi braniem udziału w lotach o których mowa we wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r. byłoby nikłe, a co za tym idzie prowadzenie działalności przez Wnioskodawcę nie miałoby sensu.
  6. Wartość towarów (nagród) przekazanych przez Wnioskodawcę jednej osobie przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 zł. Jeśli Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, będzie to robił.
  7. Wnioskodawca nie będzie przekazywać nagród, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), jednostkowy koszt wytworzenia, określony w momencie przekazania towaru (nagrody), nie przekroczy 10 zł.
  8. Wskazane nagrody będą miały wartość użytkową, a mianowicie samochodem osobowym można między innymi przemieszczać się z punktu A do punktu B.
 13. Nabywcami gołębi na licytacji mogą być zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 14. Osobami od których Wnioskodawca będzie pobierał opłaty na poczet chowu gołębi mogą być zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 15. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie będzie właścicielem gołębi sprzedawanych na licytacji, nie będzie on dostawcą tych towarów, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży, uzyskującym z tego tytułu kwotę odpowiadającą połowie ceny sprzedaży.
 16. Wnioskodawca wystawi gołębie na aukcji internetowej oraz będzie monitorował przebieg tych aukcji.
 17. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży gołębi należących do innego właściciela.
 18. Umowa sprzedaży gołębia będzie zawierana pomiędzy właścicielem a nabywcą.
 19. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży gołębi na zasadzie pośrednictwa, podstawą pośrednictwa będzie akceptowany przez właściciela regulamin w momencie oddania gołębia do chowu Wnioskodawcy. Wynagrodzeniem za pośrednictwo sprzedaży będzie 50% ceny gołębia i Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego, innego wynagrodzenia z tego tytułu.
 20. Otrzymana kwota (50% ceny sprzedaży gołębia) będzie zapłatą za pośrednictwo sprzedaży.
 21. Symbol PKWiU właściwy dla sprzedawanych przez Wnioskodawcę gołębi to 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych.
 22. Symbol PKWiU właściwy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług chowu gołębi to 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych.
 23. Symbol PKWiU właściwy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji zawodów sportowych tzw. lotów to 93 Usługi związane ze sportem.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy opisana działalność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy podstawą opodatkowania będzie opłata za gołębia wnoszona przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika?
 3. Czy podstawą opodatkowania będzie tylko połowa kwoty uzyskanej przez Wnioskodawcę z licytacji gołębia, tj. ta część ceny, która jest jej należna?
 4. Jaka będzie stawka podatku od towarów i usług właściwa dla opłat wnoszonych przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika?
 5. Jaka będzie stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży gołębi na licytacji?
 6. Czy Wnioskodawca w związku z opłatami za gołębie wnoszonymi przez uczestników na poczet chowu gołębi będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 7. Czy Wnioskodawca w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 8. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych nagród rzeczowych?
 9. Czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy działalność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ponieważ działalność, którą zamierza prowadzić Wnioskodawca w związku z założeniem wspólnego gołębnika i organizacją zawodów, a następnie sprzedażą gołębi na licytacji, posiada cechy świadczenia usług o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.t.u. „Przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”. Z kolei odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Ponadto Wnioskodawca spełniać będzie warunki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy opłata za gołębia wnoszona przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika będzie stanowiła podstawę opodatkowania, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 1 u.p.t.u. „Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.” Mając na względzie powyższe oraz fakt, że opłata za gołębia stanowi zapłatę właścicieli gołębi na rzecz Wnioskodawcy, w zamian za chów oraz przygotowywanie ich do zawodów, będzie ona stanowiła podstawę opodatkowania.

Ad. 3. W ocenie Wnioskodawcy tylko połowa kwoty uzyskanej z licytacji będzie stanowiła podstawę opodatkowania, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 1 u.p.t.u. „Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.” Wnioskodawca po zakończonych zawodach wystawi gołębie na licytację, jednak tylko 50% kwoty uzyskanej za sprzedane gołębie trafi do niego, w związku z tym tylko ta kwota powinna stanowić podstawę opodatkowania. Z uwagi na to że pozostałe 50% ceny przypada osobie, która zgłosiła gołębia do wspólnego gołębnika, ta część kwoty uzyskana z licytacji, nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania, gdyż Wnioskodawca pośredniczy jedynie pomiędzy nabywcą gołębia a osobą, która zgłosiła go do wspólnego gołębnika, w przekazaniu tych kwot.

Ad. 4. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z opłatami wnoszonymi przez właścicieli gołębi na poczet kosztów ich chowu, stawka podatku od towarów i usług będzie wynosiła 8%. Chów gołębi, którym będzie zajmować się Wnioskodawca, zalicza się do usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, znajdujących się na pozycji 135 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 2 u.p.t.u. „Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.” W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, chów gołębi w celu przygotowania ich do zawodów, mieści się w katalogu usług, o których mowa w art. 41 ust. 2 u.p.t.u., dlatego stawka podatku od towarów i usług w związku z opłatami wnoszonymi przez właścicieli gołębi będzie wynosić 8%.

Ad. 5. W ocenie Wnioskodawcy, stawka podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie wynosić 8%. Sprzedaż gołębi na licytacji, zalicza się do grupy towarów - zwierzęta żywe; wymienionych na pozycji 13 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 2 u.p.t.u. „Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.” W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gołębi, stanowi sprzedaż towarów o których mowa w art. 41 ust. 2 u.p.t.u., dlatego stawka podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie wynosić 8%.

Ad. 6. Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku z opłatami za gołębie wnoszonymi przez uczestników na poczet chowu gołębi. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 8 u.p.t.u. „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.” Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.” W związku z powyższym, iż opłaty za gołębie wnoszone przez uczestników będą przeznaczane na chów gołębi, należy uznać że usługa świadczona przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spełnia przesłanki działalności związanej z chowem i hodowlą zwierząt, która znajduje się na pozycji 1 w załączniku do rozporządzenia - czynności zwolnione z obowiązku ewidencji. Dlatego też, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ usługa przez niego świadczona - chów gołębi, spełnia przesłanki przedmiotowe do wyłączenia z obowiązku wynikającego z art. 111 ust. 1 u.p.t.u.

Ad. 7. W ocenie Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji do momentu gdy obrót Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą gołębi nie przekroczy 20.000,00 zł, ponieważ zgodnie z art. 111 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.” Obowiązek ten powstanie jednak dopiero gdy obrót Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji przekroczy 20.000,00 zł, ponieważ zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.” W związku z powyższym, obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy tylko w przypadku gdy obrót z tego tytułu przekroczy kwotę 20.000 zł.

Ad. 8. Zdaniem Wnioskodawcy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem nagród rzeczowych, które mają być wręczane zwycięzcom poszczególnych zawodów sportowych tzw. lotów. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Z kolei stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. W związku z powyższym, Wnioskodawca spełnia przesłanki podmiotowe o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.t.u., dlatego też istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem nagród rzeczowych, które następnie mają zostać wręczane zwycięzcom poszczególnych lotów. Wręczanie nagród stanowi nieodzowną część zawodów sportowych, które będą organizowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakupione nagrody, będą przeznaczone na cele związane bezpośrednio z działalnością Wnioskodawcy, możliwość odliczenia podatku od ich zakupu jest uzasadniona.

Ad. 9. Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie nagród, będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.” Z kolei stosownie do art. 7 ust. 2 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika, lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.” W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie nagród rzeczowych, to nieodpłatne przekazanie nagród przez Wnioskodawcę powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ponieważ spełnione zostaną przesłanki o których mowa w art. 7 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej przez Wnioskodawcę działalności i uznania Wnioskodawcy z tytułu tej działalności za podatnika podatku od towarów i usług,
 • prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu opłaty za gołębia wnoszonej przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika,
 • prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży licytacyjnej gołębia,
 • prawidłowe w zakresie ustalenia stawki podatku od towarów i usług właściwej dla opłat wnoszonych przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika,
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży gołębi na licytacji,
 • prawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opłat za gołębie wnoszonych przez uczestników na poczet chowu gołębi,
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży gołębi na licytacji,
 • prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych nagród rzeczowych,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki będącej przedmiotem wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r., tut. organ postanowił ująć kwestie objęte zakresem wniosku w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany wyżej przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji. Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zauważyć należy, że definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca zamierza jednak w przyszłości otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której prowadzić będzie tzw. wspólny gołębnik, do którego osoby chętne będą mogły oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki będą przebywały we wspólnym gołębniku określony czas a następnie będą uczestniczyły w organizowanych przez Wnioskodawcę zawodach sportowych tzw. lotach. Po zakończeniu zawodów gołębie zostaną wystawione na licytację, właściciel sprzedanych gołębi otrzyma 50% ich wartości, z kolei pozostałe 50% wartości sprzedanych gołębi trafi do Wnioskodawcy. Wysokość opłat, które uczestnicy przystępujący do rywalizacji będą wnosić na poczet kosztów chowu gołębi, utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców określone są w opracowanym regulaminie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej działalności oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu tej działalności.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy zdarzenia przyszłego wskazać należy, że Wnioskodawca wykonując czynności o których mowa we wniosku tj. założenie i prowadzenie wspólnego gołębnika, organizacja zawodów, pośrednictwo w sprzedaży gołębi na licytacji, będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, działając w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Wobec powyższego, wykonywane przez Wnioskodawcę wymienione w opisie sprawy czynności, z tytułu których Wnioskodawca będzie pobierać opłaty, uznać należy za świadczenie usług za wynagrodzeniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że działalność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca spełniać będzie warunki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu opłaty za gołębia wnoszonej przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ww. ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymywać będzie – zgodnie z regulaminem - opłaty, które uczestnicy przystępujący do rywalizacji będą wnosić na poczet kosztów chowu gołębi, utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców.

Powołany art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Pojęcie zapłaty użyte przez ustawodawcę powinno być rozumiane jako należność za daną czynność opodatkowaną, jako kwota bądź wartość, na którą strony się umówiły, czyli kwota, którą podatnik ma otrzymać od nabywcy towarów lub usług lub osoby trzeciej.

Zatem w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, skoro w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymuje z tytułu świadczenia usług, to w odniesieniu do opłat za gołębie wnoszonych przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika, podstawę opodatkowania stanowić będzie zapłata należna Wnioskodawcy z tytułu zrealizowanych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że opłata za gołębia wnoszona przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika będzie stanowiła podstawę opodatkowania, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży licytacyjnej gołębia.

Z opisu sprawy wynika, że po zakończeniu zawodów gołębie zostaną wystawione na licytację, właściciel sprzedanych gołębi otrzyma 50% ich wartości, a pozostałe 50% wartości sprzedanych gołębi trafi do Wnioskodawcy. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie będzie właścicielem gołębi sprzedawanych na licytacji, nie będzie on dostawcą tych towarów, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży, uzyskującym z tego tytułu kwotę odpowiadającą połowie ceny sprzedaży. Wynagrodzeniem za pośrednictwo sprzedaży będzie 50% ceny gołębia i Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego, innego wynagrodzenia z tego tytułu. Umowa sprzedaży gołębia będzie zawierana pomiędzy właścicielem a nabywcą.

Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe, dotyczące w istocie pośrednictwa w sprzedaży gołębi, do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymuje z tytułu świadczenia usług, to w odniesieniu do kwoty uzyskanej przez Wnioskodawcę w wysokości 50% ceny gołębia z licytacji, podstawę opodatkowania stanowić będzie zapłata należna Wnioskodawcy z tytułu pośrednictwa, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą otrzyma sprzedawca gołębi (właściciel) nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa, gdyż jest to wynagrodzenie sprzedawcy (właściciela gołębi) z tytułu dokonanej przez niego na rzecz nabywcy dostawy gołębi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że tylko 50% kwoty uzyskanej za sprzedane gołębie trafi do Wnioskodawcy, w związku z tym tylko ta kwota powinna stanowić podstawę opodatkowania, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia stawki podatku od towarów i usług właściwej dla opłat wnoszonych przez osoby oddające gołębie do wspólnego gołębnika na poczet kosztów ich chowu.

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676), do dnia 31 grudnia 2017 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 135 zawarto „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”.

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzić tzw. wspólny gołębnik, do którego osoby chętne będą mogły oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki będą przebywały we wspólnym gołębniku określony czas a następnie będą uczestniczyły w organizowanych przez Wnioskodawcę zawodach sportowych tzw. lotach. Symbol PKWiU właściwy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług chowu gołębi to 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie posiada gospodarstwa rolnego. Do hodowli gołębi Wnioskodawca nie będzie używać produktów wyprodukowanych w gospodarstwie, gdyż Wnioskodawca go nie posiada.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi chowu gołębi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.6. Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z opłatami wnoszonymi przez właścicieli gołębi na poczet ich chowu, stawka podatku od towarów i usług będzie wynosiła 8%, należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega sama opłata wnoszona przez właścicieli gołębi, lecz stanowiący świadczenie usług – chów gołębi w zamian za wynagrodzenie (opłatę).

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia wysokości stawki podatku dla pośrednictwa w sprzedaży gołębi na licytacji.

Należy wskazać, że usługi pośrednictwa nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Również wśród umów wymienionych przez kodeks cywilny nie ma umowy pośrednictwa. Dwie definicje pośrednictwa zawiera natomiast Słownik języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), zgodnie z którym jest to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; występowanie w roli łącznika lub rozjemcy. Równorzędnie, zgodnie z drugą definicją – przez pośrednictwo rozumie się załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, pośredniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie należy stwierdzić, że wykonywane przez podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo.

Ponadto w celu rozstrzygnięcia co w świetle przepisów prawa podatkowego należy rozumieć pod pojęciem „pośrednictwa” warto odnieść się do wyroku w sprawie sygn. C-453/05 gdzie TSUE stwierdził, że „pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową”.

Z opisu sprawy wynika, że po zakończeniu zawodów gołębie zostaną wystawione na licytację, właściciel sprzedanych gołębi otrzyma 50% ich wartości, z kolei pozostałe 50% wartości sprzedanych gołębi trafi do Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży gołębi należących do innego właściciela. Umowa sprzedaży gołębia będzie zawierana pomiędzy właścicielem a nabywcą. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży gołębi na zasadzie pośrednictwa, podstawą pośrednictwa będzie akceptowany przez właściciela regulamin w momencie oddania gołębia do chowu Wnioskodawcy. Wynagrodzeniem za pośrednictwo sprzedaży będzie 50% ceny gołębia i Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego, innego wynagrodzenia z tego tytułu.

Jak już wcześniej wskazano, kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl, art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż gołębi na licytacji, zalicza się do grupy towarów - zwierzęta żywe; wymienionych na pozycji 13 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (porządkowo tut. Organ zauważa, że zwierzęta żywe wymienione są w poz. 14 załącznika nr 3). W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że sprzedaż gołębi stanowi sprzedaż towarów o których mowa w art. 41 ust. 2 u.p.t.u., dlatego stawka podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie wynosić 8%.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy umowa sprzedaży gołębia będzie zawierana pomiędzy jego właścicielem a nabywcą, to tym samym Wnioskodawca niebędący właścicielem gołębia nie będzie dokonywał czynności sprzedaży gołębia, lecz będzie dokonywał jedynie pośrednictwa w tej sprzedaży.

Ponieważ ani ustawa o VAT ani też przepisy wykonawcze do niej, nie przewidują dla usług pośrednictwa w sprzedaży gołębi opodatkowania stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku, tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa w sprzedaży gołębi podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku, w wysokości 23%.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż stawka podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie wynosić 8%, należało uznać za nieprawidłowe.

Kolejną kwestią do ustalenia jest czy Wnioskodawca w związku z opłatami za gołębie wnoszonymi przez uczestników na poczet chowu gołębi będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a cyt. ustawy do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia ustawodawca wykluczył z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Natomiast w myśl z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

W poz. 1 załącznika do rozporządzenia jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.6 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0).

Jak podał Wnioskodawca w opisie sprawy, symbol PKWiU właściwy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług chowu gołębi to 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Ponadto Wnioskodawca podał, że przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę nie będą towary lub usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić zatem należy, że świadcząc usługi chowu gołębi (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.6 jako usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych), Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie on zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku z opłatami za gołębie wnoszonymi przez uczestników na poczet chowu gołębi, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy Wnioskodawca w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji ani ustawa o VAT ani też przepisy wykonawcze do niej, nie przewidują dla usług pośrednictwa w sprzedaży gołębi opodatkowania stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku, tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa w sprzedaży gołębi podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku, w wysokości 23%.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. reguluje – co wskazano powyżej – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

 1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
 2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

-będzie wyższy niż 80%.

Jak stanowi § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia.

Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres.

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 6 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, u których udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza w przyszłości otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczyć będzie m.in. usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży gołębi. Podstawą pośrednictwa będzie akceptowany przez właściciela regulamin w momencie oddania gołębia do chowu Wnioskodawcy. Wynagrodzeniem za pośrednictwo sprzedaży będzie 50% ceny gołębia i Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego, innego wynagrodzenia z tego tytułu. Otrzymana kwota (50% ceny sprzedaży gołębia) będzie zapłatą za pośrednictwo sprzedaży.

Przewidywany przez Wnioskodawcę planującego dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obrót z tego tytułu przekroczy kwotę 20 000 zł, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Ponadto przewidywany przez podatnika udział obrotu tj. udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności oraz za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy będzie wyższy niż 80%.

W związku z powyższym Wnioskodawca planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, gdyż przewidywany przez niego obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, przekroczy kwotę 20.000 zł.

Z wniosku wynika jednak, że przewidywany przez Wnioskodawcę udział obrotu tj. udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności oraz za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy będzie wyższy niż 80%.

W związku z powyższym Wnioskodawca planujący rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2017 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w terminach określonych w cytowanym wyżej § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia w przypadku spełnienia warunków określonych w tych przepisach dotyczących zrealizowanego udziału procentowego obrotu.

Wnioskodawca utraci również zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze sprzedażą gołębi na licytacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy tylko w przypadku gdy obrót z tego tytułu przekroczy kwotę 20.000 zł, należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, gdyż przepis ten dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym zrealizowali obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zatem nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą być natomiast zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie powołanych w niniejszej interpretacji przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy związane są z kwestią możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych nagród rzeczowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem odliczyć można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W prawie zarówno europejskim, jak i krajowym, zasada potrąceń podatku naliczonego stanowi wprost o związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z nią, w stopniu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do celów transakcji opodatkowanych, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług od podatku należnego. Innymi słowy, jeżeli nabywane towary lub usługi są przeznaczone do transakcji opodatkowanych, podatnik będzie mieć prawo do odliczeń od podatku należnego do zapłaty.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim działalność podatnika daje to prawo. Aby odliczenie podatku było dopuszczalne, transakcja powodująca naliczenie podatku winna pozostawać w ścisłym związku z transakcjami, które rodzą prawo do odliczenia. W ten sposób prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do jego odliczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ramach której prowadzić będzie tzw. wspólny gołębnik, do którego osoby chętne będą mogły oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki będą przebywały we wspólnym gołębniku określony czas a następnie będą uczestniczyły w organizowanych przez Wnioskodawcę zawodach sportowych tzw. lotach. Regulamin przewidywać będzie wysokość opłat, które uczestnicy przystępujący do rywalizacji będą wnosić na poczet kosztów chowu gołębi, utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Nagrody rzeczowe dla właścicieli gołębi to samochody osobowe. Nagrody - samochody osobowe będą przekazywane nieodpłatnie. Nabycie przez Wnioskodawcę towarów przeznaczonych na nagrody będzie udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Nabycie nagród będzie służyło celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Głównym celem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie organizowanie zawodów sportowych tzw. lotów gołębi, w związku z czym nieodzownym elementem każdych zawodów sportowych jest wręczanie nagród dla zwycięzców. Ponadto nagrody mają być zachętą dla potencjalnych uczestników, gdyż w przypadku ich braku, zainteresowanie właścicieli gołębi braniem udziału w lotach o których mowa we wniosku byłoby nikłe, a co za tym idzie prowadzenie działalności przez Wnioskodawcę nie miałoby sensu.

Z niniejszej interpretacji wynika natomiast, że działalność prowadzona przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca spełniać będzie warunki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług, ponadto w opisie sprawy Wnioskodawca podał, iż nie zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Wnioskodawcę, podatnika podatku VAT, wymienione we wniosku nagrody rzeczowe tj. samochody osobowe, w przypadku gdy będą one następnie nieodpłatnie przekazywane kontrahentom, będą miały związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT Wnioskodawcy, co skutkuje wystąpieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, głównym celem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie organizowanie zawodów sportowych tzw. lotów gołębi, w związku z czym nieodzownym elementem każdych zawodów sportowych jest wręczanie nagród dla zwycięzców. Ponadto nagrody mają być zachętą dla potencjalnych uczestników, gdyż w przypadku ich braku, zainteresowanie właścicieli gołębi braniem udziału w lotach o których mowa we wniosku byłoby nikłe, a co za tym idzie prowadzenie działalności przez Wnioskodawcę nie miałoby sensu.

Zatem koszt nabycia nagród w postaci samochodów osobowych będzie miał związek ze sprzedażą opodatkowaną, tj. będzie służył prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W omawianych okolicznościach, zdaniem tut. Organu, wystąpi związek przyczynowo-skutkowy, który zadecyduje o prawie do odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów tj. samochodów osobowych przeznaczonych na nagrody.

W takiej sytuacji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup nagród rzeczowych tj. samochodów osobowych które będą nieodpłatnie przekazywane właścicielom gołębi – zwycięzcom lotów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 86a i art. 88 ustawy o VAT.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1) przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Jak wynika z powołanych wyżej uregulowań, zasadą jest, że w przypadku nabycia samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ograniczonej wysokości. Ograniczenie to dotyczy samochodów wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i celów prywatnych.

Przepisy art. 86a ustawy o VAT, w kontekście pełnego (100%) odliczenia podatku naliczonego od samochodów, wskazują natomiast, że jest ono możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków – samochody muszą być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, co musi on dodatkowo udowodnić poprzez wprowadzenie odpowiednich zasad ich użytkowania i dodatkowo potwierdzić prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego od samochodów osobowych nie ma również zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT tj. w przypadkach gdy nabywane samochody osobowe są odsprzedawane.

Należy zauważyć, że „odsprzedaż” stanowi pojęcie szerokie, polegające na każdej formie przeniesienia własności samochodu na nabywcę pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Znaczenia tego słowa nie można utożsamiać jedynie z dalszą odsprzedażą sensu stricte, lecz należy je również odnieść do każdego przeniesienia prawa do dysponowania samochodem jak właściciel, niezależnie od tego, czy podatnik dokonuje sprzedaży tego pojazdu czy też przekazuje go jako nagrodę dla zwycięzców konkursów (lotów).

W tym miejscu należy odnieść się również do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.). Zgodnie z art. 71 ust. 1 tej ustawy dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

Zgodnie natomiast z art. 71 ust. 2 tej ustawy, pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.

W analizowanym przypadku, z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca zamierzał dokonywać rejestracji nabywanych samochodów i wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem.

W sytuacji zatem braku wykorzystywania przez Wnioskodawcę samochodów osobowych przeznaczonych na nagrody dla potrzeb własnej działalności gospodarczej i zakupu ich wyłącznie w celu wydania w formie nagród, nie będą miały zastosowania ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych samochodów, określone w art. 86a ustawy o VAT. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych stanowiących nagrody dla właścicieli gołębi.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem nagród rzeczowych, które mają być wręczane zwycięzcom poszczególnych zawodów sportowych tzw. lotów, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 cyt. ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Według art. 7 ust. 4 powołanej ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Nie jest więc opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10,00 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Natomiast jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100,00 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że nabycie przez Wnioskodawcę towarów (samochodów osobowych) przeznaczonych na nagrody dla właścicieli gołębi - zwycięzców w organizowanych przez Wnioskodawcę tzw. lotach, będzie służyło celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i będzie udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Nagrody rzeczowe dla właścicieli gołębi to samochody osobowe. Nagrody - samochody osobowe będą przekazywane nieodpłatnie. Wartość towarów (nagród) przekazanych przez Wnioskodawcę jednej osobie przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 zł. Wskazane nagrody będą miały wartość użytkową.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że skoro – jak wskazano w niniejszej interpretacji – Wnioskodawcy będzie przysługiwało stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 tej ustawy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nagród (samochodów osobowych) przekazywanym właścicielom gołębi – zwycięzcom tzw. lotów, zatem to nieodpłatne przekazanie towarów (samochodów osobowych) będzie podlegało opodatkowaniu jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przekazanie nagród będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku podania błędnej klasyfikacji PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego.

Należy bowiem zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zaznaczenia również wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku, zatem Wnioskodawca ponosi wszelkie negatywne konsekwencje podania nieprawidłowej klasyfikacji PKWiU wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności.

Końcowo należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była wysokość stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży gołębi na licytacji przez ich właścicieli, ponieważ, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się jednie do Wnioskodawcy.

Natomiast jeżeli właściciele gołębi zainteresowani są otrzymaniem interpretacji indywidualnych, każdy z nich może złożyć odrębny wniosek i przedstawić odpowiedni dla niego stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zapytanie i własne stanowisko w sprawie oraz wnieść odrębną opłatę.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a ww. ustawy skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj