Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-918/12-3/TW
z 21 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2012 r. (data wpływu 21 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, w zakresie prawidłowości ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych w równych ratach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 24 września 2008 r. aktem notarialnym Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego pośredniczył pośrednik nieruchomości, za którego usługi Wnioskodawca zapłacił prowizję.

W dniu 23 marca 2010 r. aktem notarialnym spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego zostało przekształcone w prawo odrębnej własności.

Od listopada 2008 r. Wnioskodawca wynajmuje lokal mieszkalny jako osoba prywatna (lokal mieszalny nie jest wynajmowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i od przychodu płaci podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Od stycznia 2013 r. Wnioskodawca zamierza dochody z wynajmu lokalu mieszkalnego opodatkować na zasadach ogólnych stosując odpisy amortyzacyjne przewidziane w ustawie o PDOF.

Lokal mieszkalny został nabyty przez poprzednich właścicieli w 1998 r. i do momentu jego sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli.

Wnioskodawca nie wprowadził lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych prowadzonej na potrzeby PDOF. Wnioskodawca zamierza wprowadzić lokal mieszkalny do ewidencji środków trwałych ze względu na wybór formy opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o PDOF.

Lokal mieszkalny nie jest trwale związanym z gruntem budynkiem handlowo-usługowym wymienionym w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych ani innym budynkiem niemieszkalnym wymienionym w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, trwale związanym z gruntem ani kioskiem towarowym o kubaturze poniżej 500 m3, domkiem kempingowym, czy też budynkiem zastępczym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie prawidłowości ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego sumując wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. kwotę należną zbywcy tytułem ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, taksę notarialna od umowy sprzedaży, podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy oraz prowizję uiszczoną na rzecz pośrednika nieruchomości, który pośredniczył w zawarciu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego) oraz wydatki na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności (tj. taksa notarialna od umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego)?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zamierza ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego sumując wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. kwotę należną zbywcy tytułem ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, taksę notarialna od umowy sprzedaży, podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy oraz prowizję uiszczoną na rzecz pośrednika nieruchomości, który pośredniczył w zawarciu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego) oraz wydatki na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności (tj. taksa notarialna od umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego).

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF „w razie odpłatnego nabycia za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia”.

Na podstawie 22g ust. 3 ustawy o PDOF „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu. załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych. odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług”.

W przedmiotowej sprawie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie podlegało amortyzacji z uwagi na fakt, że przychody z najmu były i są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym, ustalając wartość początkową lokalu stanowiącego odrębną własność należy uwzględnić nie tylko wydatki poniesione na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ale także wydatki związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal będący odrębną własnością.

Biorąc pod uwagę powyższe, na wartość początkową lokalu mieszkalnego składają się:

 1. wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • kwota należna zbywcy,
  • taksa notarialna,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony od umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  • prowizja zapłacona pośrednikowi nieruchomości oraz
 2. wydatki na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności:
  • taksa notarialna od umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce interpretacyjnej Ministra Finansów (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: IBPBII/2/415-19/12/MM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostały w art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia.

W myśl art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż co do zasady wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze kupna stanowi cena nabycia, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

W związku z powyższym wartość początkową tego środka trwałego stanowią łączne wydatki na jego nabycie. W przedmiotowej sprawie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie podlegało amortyzacji z uwagi na fakt, że do końca 2012 r. przychody z najmu będą opodatkowane w formie ryczałtu. W związku z powyższym ustalając wartość początkową lokalu stanowiącego odrębną własnością należy uwzględnić również wydatki związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal będący odrębną własnością oraz wydatki związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo zamierza ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego sumując wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (tj. kwotę należną zbywcy tytułem ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, taksę notarialna od umowy sprzedaży, podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy oraz prowizję uiszczoną na rzecz pośrednika nieruchomości, który pośredniczył w zawarciu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego) oraz wydatki na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności (tj. taksa notarialna od umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego).

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.v

Wniosek w zakresie możliwości zastosowania stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie w dniu 21 grudnia 2012 r. został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Natomiast wniosek w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych w równych ratach w dniu 21 grudnia 2012 r. został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj