Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.25.2017.2.MS
z 22 czerwca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2017 r. (data wpływu 13 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. (data wpływu 9 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.25.2017.1.MS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 maja 2017 r. (data doręczenia 31 maja 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. (data wpływu 9 czerwca 2017 r.), nadanym za pośrednictwem …. S.A. w dniu 6 czerwca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

W dniu 10 października 2011 r. Wnioskodawca kupił na własność działkę rolną nr 297/2, o obszarze 2,0005 ha, dla której nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (i nadal nie ma) oraz nie była dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, natomiast w ewidencji gruntów oznaczona była (i jest) symbolami RV i RVI – grunty orne, oraz ŁIV – łąki trwałe – w dniu zakupu nieruchomość była nieruchomością rolną w rozumieniu art. 461 Kodeksu cywilnego (nadal jest).

Tym samym aktem notarialnym Wnioskodawca zakupił również niezabudowaną działkę nr 106 o obszarze 3,6376 ha, dla której również nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, natomiast w ewidencji gruntów oznaczona była symbolami LsV-lasy, położoną w …. Zakupu gruntów Wnioskodawca dokonał bez podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

W dniu 23 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zakupił działkę nr 50/21 o powierzchni 0,1049 ha sąsiadującą z działką nr 50/23 i nr 50/45 – w związku z planowanym zakupem domu na działce nr 50/45.

W dniu 22 grudnia 2011 r. Wnioskodawca zakupił działkę nr 50/45 wraz z domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, w którym zamieszkiwał przez okres 3 lat.

W dniu 1 lutego 2012 r. Wnioskodawca dokupił działkę nr 51/7 o powierzchni 0,1197 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako „W” – rowy – nieruchomość rolna, znajdującą się w okolicy działek Wnioskodawcy. W dniu 28 grudnia 2012 r. Wnioskodawca dokupił także bezpośrednio sąsiadującą z działką nr 50/45, działkę nr 50/23 o powierzchni 1 307 m², dla której były wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, jednakże nie była ona w pełni uzbrojona, więc nie spełniała warunków do uznania jej za działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszystkie grunty …. oraz dom zostały zakupione z zamiarem wykorzystania jako całość gospodarcza – gospodarstwo rolne z częścią mieszkalną. Grunty …. zakupiono również na potrzeby prowadzenia gospodarstwa. W roku 2012 zaczęto starania o jego przekształcenie w grunty rolne. Do dnia złożenia wniosku, przekształcenie takie nie nastąpiło. Wnioskodawca zaznacza, że od 2007 r. posiada też grunty rolne …. – klasy V – zakupione również w celu prowadzenia działalności rolnej. Wnioskodawca posiada także wykształcenie średnie rolnicze oraz niezbędną wiedzę do prowadzenia działalności rolnej. Na działce nr 297/2 Wnioskodawca planował prowadzenie gospodarstwa rolnego. Z tego planu wynikały dalsze zakupy działek, w tym domu w pobliżu gruntów rolnych. Zakup ww. nieruchomości stanowił także zabezpieczenie prywatnego majątku Wnioskodawcy. Dodatkowo Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z tytułu, której jest podatnikiem VAT. Jednak obrót nieruchomościami nie jest przedmiotem działalności Wnioskodawcy. W działalności Wnioskodawca ma wpisane prace budowlane, jednakże usług tych nie świadczył. Działalność Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług, głównie serwisowych.

Pod koniec 2014 r. Wnioskodawca przeprowadził się do miejscowości …. i zrezygnował z planów założenia gospodarstwa rolnego ….. W 2015 r. podjął też decyzję o sprzedaży domu …. (50/45), a w 2016 r. działki nr 50/23, która została podzielona na działki nr 50/107 i nr 50/108 – jednak w rozumieniu art. 461 Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), jest działką rolną, która stanowi część gospodarstwa rolnego, działka została podzielona ostateczną decyzją Wójta Gminy ….z dnia 16 marca 2016 r. Sprzedaż działki opodatkowano podatkiem PCC. Działkę sprzedano dnia 25 kwietnia 2016 r. odrębnymi aktami notarialnymi dwóm rodzinom.

Obecnie Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki prawa handlowego, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniósłby nieruchomość jako wkład niepieniężny (aport), czyli całą działkę nr 297/2, która została podzielona na działki nr 297/7 i nr 297/8. Wnioskodawca rozważa także sprzedaż ww. działek. Podziału dokonano z uwagi na rozmiar gruntu, gdyż na linii podziału miała być w przyszłości wydzielona droga wewnętrzna, umożliwiająca dojazd do zabudowań gospodarczych i gruntów rolnych. Na dzień złożenia wniosku, grunt nadal jest gruntem rolnym, nie ma dla niego planu zagospodarowania przestrzennego, a droga nie została wyznaczona. Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego: budowa motelu wraz z urządzeniami budowlanymi, o decyzję tę Wnioskodawca wystąpił w dniu 5 czerwca 2016 r., czyli ponad 2 lata po rezygnacji z planów prowadzenia działalności rolniczej i rok po sprzedaży domu. Uzyskanie takiej decyzji było niezbędne przy ewentualnej sprzedaży gruntu, gdyż działka z takim pozwoleniem jest dużo więcej warta aniżeli bez. Działka nie jest uzbrojona, a Wnioskodawca ma jedynie pisemne zapewnienie dostaw energii elektrycznej od …. Operator dla działek nr 297/7 i nr 297/8, ponieważ istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu. Zaświadczenie wydano w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca zaznacza jednak, że istniejące uzbrojenie to trafostacja należąca do …., która w przyszłości umożliwi przyłączenie działek sąsiadujących i znajduje się poza granicami działki Wnioskodawcy. Jest to jednak tylko możliwość techniczna, że uzbrojenie można zrobić, natomiast do dnia złożenia wniosku nie zostały wykonane jakiekolwiek prace z tym związanie, a jeśli będą kiedykolwiek wykonane, to zrobi to już ewentualny nowy właściciel. Zaświadczenie z …. jest wystawione dla budynku mieszkalnego i było niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie została nabyta celem wniesienia jej aportem do spółki, ani w celu odsprzedaży, są to pomysły, które powstały po rezygnacji z planów prowadzenia na tym gruncie działalności rolniczej. Aport, to jeden z kilku rozważanych scenariuszy, w tym również sprzedaż, jednakże ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Podejmowane przez Wnioskodawcę w stosunku do nieruchomości działania należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nie są prowadzone żadne działania marketingowe mające na celu zwiększenie potencjonalnego grona nabywców, w tym Wnioskodawca nie prowadzi kampanii reklamowej. Wszelkie działania profesjonalne i inwestycyjne zmierzające do wybudowania motelu oraz pozyskaniu dla nich klientów podejmie spółka, do której przedmiotowa nieruchomość zostanie wniesiona. Tym samym, wniesienie nieruchomości w zamian za udział bądź udziały w spółce lub jej sprzedaż stanowi wyłącznie element zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie automatów oraz naprawa i konserwacja automatów do gier. Z aktu notarialnego wynika, że nabycia działek nr 297/2 (podzielonych na 297/7 i 297/8) dokonał jako osoba fizyczna – prywatnie, nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Miejscowość położenia działek, o których mowa we wniosku to: …. gmina ….. Działki były wykorzystywane na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. Obecnie działki nie są wykorzystywane w żaden sposób, a podejmowane wobec działek działania mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu majątkiem prywatnym (są to wyłącznie czynności pozwalające utrzymać grunty w dobrym stanie – tak aby móc je pokazać ewentualnym przyszłym nabywcom – np. koszenie traw.). Wnioskodawca nie dokonał trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i nie przeznaczył ich na działalność gospodarczą, grunty nadal są rolne, a Wnioskodawca opłaca od nich podatek rolny. Do działek jest wydana jedynie decyzja o warunkach zabudowy, która jest tylko etapem do zmiany przeznaczenia gruntów, jednakże kolejne etapy podejmie dopiero nowy właściciel. Wnioskodawca nie udostępniał, nie udostępnia i nie będzie udostępniał działek nr 297/2 (podzielonych na 297/7 i 297/8) innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w ramach działalności gospodarczej. Przedmiot wkładu niepieniężnego nie był, nie jest i nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe – sprzedaż działki 297/2 podzielonej na 297/7 i 297/8, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe – czy wniesienie aportem do spółki prawa handlowego działek 297/2, podzielonej na 297/7 i 297/8, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 3. Czy wniesienie aportem do spółki z o.o. w zamian za udziały działek 297/7 i 298/8 jest zwolniona z podatku dochodowego z uwagi na upływ 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie?
 4. Czy sprzedaż udziałów działek 297/7 i 298/8 jest zwolniona z podatku dochodowego z uwagi na upływ 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec obowiązujących przepisów, skoro przeniesienie własności nieruchomości w drodze dokonania jej aportu do spółki prawa handlowego nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu, gdyż nabycia dokonano w dniu 10 października 2011 r., czyli w dniu 1 stycznia 2017 r. minęło 5 pełnych lat licząc od końca roku 2011, czynność wniesienia nieruchomości gruntowej aportem do spółki, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z uwagi na upływ 5 lat. Dodatkowo czynność ta nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wniesienie nieruchomości aportem w zamian za udziały w spółce jest rodzajem zbycia nieruchomości. Z tego względu, do takiej czynności mają zastosowania przepisy regulujące opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym, sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną, jeżeli następuje poza działalnością gospodarczą i po upływie 5 lat od jej nabycia, nie podlega opodatkowaniu. Ponieważ wniesienie wkładu niepieniężnego w zamian za udziały jest tożsame z odpłatnym zbyciem nieruchomości, to czynność ta również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdego z osób dokonujących zamiany.

Z kolei, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W konsekwencji, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo ]
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  2a) przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu – w przypadku gdy spółka lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo
 1. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 2. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.


Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki, w tym także do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W dniu 10 października 2011 r. Wnioskodawca aktem notarialnym zakupił na własność działkę rolną nr 297/2 o obszarze 2,0005 ha, która została podzielona na działki nr 297/7 i nr 297/8. Z aktu notarialnego wynika, że Wnioskodawca nabycia działki nr 297/2 (podzielonej na działki 297/7 i 297/8) dokonał jako osoba fizyczna – prywatnie, nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie udostępniał, nie udostępnia i nie będzie udostępniał działki nr 297/2 (podzielonej na działki 297/7 i 297/8) innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w ramach działalności gospodarczej. Przedmiot wkładu niepieniężnego nie był, nie jest i nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca rozważa wniesienie tej nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w zamian udziałów w tej spółce.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że powoływany przez Wnioskodawcę art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci niezabudowanej nieruchomości jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw. Przychód uzyskany w związku z wniesieniem wkładu do spółki kapitałowej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, a więc należy do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podstawie art. 30b ust. 6 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – art. 45 ust. 1 ww. ustawy) podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Reasumując, planowane przez Wnioskodawcę wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie stanowić źródła przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże planowane przez Wnioskodawcę objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci niezabudowanej nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę, nie będzie obojętne podatkowo, bowiem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnik jest obowiązany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), wykazać i w tym samym terminie zapłacić podatek od przedmiotowego przychodu.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj