Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/443-1298/11/AZb
z 22 listopada 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP1/443-1298/11/AZb
Data
2011.11.22Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
odliczenie podatku od towarów i usług
produkty rolne
rachunek bankowy
rolnik ryczałtowy
zryczałtowany zwrot podatku


Istota interpretacji
Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR.Wniosek ORD-IN 5 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2011r. (data wpływu 9 sierpnia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2011r. (data wpływu 10 listopada 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2011r. (data wpływu 10 listopada 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 27 października 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 listopada 2011r.):

Wnioskodawca – podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany jako podatnik czynny, w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, zamierza w grudniu 2011 roku zawrzeć umowę o wychowanie 40000 sztuk kur niosek z rolnikiem mającym przymiot rolnika ryczałtowego, w której zostanie określona cena ogólna w kwocie xxx zł, płatna w ratach po xxx zł w terminach:

 • xxx zł w dniu zawarcia umowy 15 grudnia 2011 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, bez wskazania numeru Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 stycznia 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, bez wskazania numeru Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 lutego 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 marca 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie VAT xxx zł, wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 31 maja 2012 roku w tym kwota netto xxx zł zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,

zapłata ceny ma być w każdym terminie postawieniem do dyspozycji rolnika wyżej wymienionych kwot i nastąpi na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na podstawie dyspozycji, w której zostanie wskazany nr umowy a po wystawieniu faktury nr tej faktury RR, bądź w wypadkach wskazanych przez rolnika w gotówce ze wskazaniem nr umowy lub nr faktury RR, bowiem rolnik musi swe zobowiązania wobec pracowników i dostawców regulować wyłącznie w gotówce, nadto obawia się, iż wobec kryzysu część jego odbiorców (szpitale, szkoły), jak to miało miejsce w poprzednich latach, może nie dokonać zapłaty w terminie i wówczas może nastąpić zajęcie jego rachunku bankowego przez komornika co wykluczy postawienie należnych mu kwot do jego dyspozycji i pozbawi go możliwości dostarczenia paszy chowanym nioskom.

Faktura RR, zawierająca elementy wskazane w przepisach art. 116 ust. 1 i ust. 2 do ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zostanie wystawiona w dniu odbioru niosek i ma to być dzień 25 stycznia 2012 roku.

Podatnik chce wystawić jedną fakturę RR w dniu odbioru (nabycia) kur niosek w terminie wskazanym w umowie, w której wskaże wartość dokonanego zakupu płodów rolnych – kur – w kwocie xxx zł, – kwotę bez zryczałtowanego zwrotu podatku xxx zł, – zryczałtowany zwrot podatku xxx zł oraz dane, o których mowa w przepisach art. 116 ust 9b ustawy o podatku od towarów i usług, lecz nie pojmuje jaki jeszcze ma wystawić rolnikowi ryczałtowemu – dokument potwierdzający nabycie poza fakturą RR.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 listopada 2011r.):

Czy podatnik podatku od towarów i usług czynny, który wystawi z dniem odbioru płodów rolnych – kur niosek w ilości 40000 szt. o wartości brutto xxx zł, w tym kwota zryczałtowanego zwrotu podatku VAT rolnikowi ryczałtowemu w kwocie xxx zł może w każdym okresie rozliczeniowym, w każdym miesiącu poczynając od miesiąca wystawienia faktury (25 stycznia 2012 roku), w którym to zwiększy podatek naliczony o kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku VAT zapłacony rolnikowi w miesiącu grudniu 2011 i styczniu 2012, oraz w każdym następnym miesiącu zwiększać kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc miesiącu, w którym dokonano ustalonej w umowie kwoty zapłaty należności za płody rolne i zapłaty zryczałtowanego podatku VAT w przypadku gdy zapłata została dokonana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub w gotówce bezpośrednio rolnikowi ryczałtowemu, czy w każdym wypadku, gdy podatnik dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty z pominięciem prowizji bankowej zostanie pozbawiony prawa od zwiększenia podatku naliczonego, choćby to nastąpiło w terminie płatności ostatniej raty i dotyczyło kwoty 0,30 zł ( końcówki) wobec tego, iż w polskim prawie podatkowym zasada neutralności podatku od towarów i usług musi zawsze ustąpić obowiązkom wspomagania systemu bankowego, szczególnie w okresie, gdy musi on realizować narastanie kryzysu finansowego...

Czy jedynym sposobem na odzyskanie zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego podatku VAT jest wypisywanie faktury do wysokości zapłaconej kwoty niezależnie od faktycznych okoliczności transakcji gospodarczych...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 listopada 2011r.), może on zwiększyć podatek naliczony o całość zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu, a więc w kwocie xxx zł, proporcjonalnie w poszczególnych miesiącach do wysokości dokonanej rolnikowi zwrotu, również o kwotę zapłaconą w gotówce, jeżeli dokument potwierdzający dokonanie zapłaty jest oznaczony indywidualnie, wskazuje dane identyfikujące umowę, nr faktury RR, termin zapłaty mieszczący się w terminie wskazanym w umowie, potwierdzają to obie strony własnoręcznymi czytelnymi podpisami, bowiem przepisy nakazujące dokonanie zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, stanowią warunek, który poza patologią nakazującą przedsiębiorcom utrzymywanie systemu bankowego w Polsce nie są warunkami obowiązującego w Unii Europejskiej systemu podatkowego i zgodnie z orzecznictwem sądowo administracyjnym oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mogą unicestwiać podstawowej zasady prawa wspólnotowego – neutralności podatku od towarów i usług, zasady proporcjonalności i pomocniczości oraz zasady uzasadnionych oczekiwań, które nakazują zapewnić podatnikom, a nie bankom korzyści z podstawowych zasad prawa. Nadto z istoty podatku od towarów i usług wynika, iż faktura VAT jest jedynym, swoistym dokumentem, którego celem jest realizacja celów dyrektywy neutralności podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie niewątpliwe jest, iż faktura VAT zostanie prawidłowo sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i każdy z dokumentów wystawianych w przedmiotowej sprawie.

Istotą oczekiwanej interpretacji winno być szczegółowe określenie jakie czynności mają być dokonane by podatnik miał możliwość korzystania z zasady neutralności podatku od towarów i usług, bowiem zdaniem podatnika brak w polskim prawie podatkowym przepisu prawa regulującego zasadę podzielności prawa podatnika do zwiększenia u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku rolnikowi ryczałtowanemu w przypadku, gdy kwota należności stanowiąca wartość produktów rolnych ze zryczałtowanym zwrotem podatku wskazana w fakturze VAT RR została zapłacona w różnych okresach podatkowych (w różnych miesiącach) jak również wtedy w nieznacznej części została zapłacona w gotówce, a nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowanego. Nie sposób czynić po stronie podatnika powinności, by korzystał z „doświadczenia sprzedawców materiałów budowlanych” i mając kwotę pieniędzy wypisywał fakturę RR na te kwotę, która jest w stanie zapłacić w ciągu 14 dni rolnikowi i nadto ma środki na pokrycie prowizji bankowej, a następnie zawierać umowę „o przechowanie płodów rolnych) i odliczać VAT w poszczególnych terminach, bowiem w przeciwnym razie narazi się na skutki naruszenia przepisów ustawy i koszt zakupu płodów rolnych będzie nieporównywalnie większy. Podatnicy prowadzący produkcje jaj, muszą celem wykonania zasad HACCP jednorazowo dokonać wprowadzenia wszystkich niosek do kurnika, po okresie dezynfekcji gazowej, co uniemożliwia systematyczne uzupełnianie stanu kurnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., a od dnia 26 sierpnia 2011r. t.j Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.) kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ww. ustawy)

Na mocy art. 115 ust. 2 ustawy, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT – obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Stosownie do treści art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać m.in.: kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych (art. 116 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem nabywca produktów rolnych przy spełnieniu warunków podanych w art. 116 ust. 6 cyt. ustawy, ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

W myśl przepisu art. 116 ust. 7 ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 ustawy).

Art. 116 ust. 9 ustawy wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Zgodnie z treścią art. 116 ust. 9a ustawy, przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Jednym z warunków dających prawo do odliczenia podatku naliczonego jest to, aby nabywca produktów rolnych, nie później niż 14. dnia licząc od dnia zakupu, złożył dyspozycję przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, o ile dyspozycja ta została zrealizowana. Dla odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie jest zatem istotne kiedy wystawiono fakturę VAT RR, a jedynie kiedy (w którym okresie rozliczeniowym) wydano dyspozycję przekazania środków pieniężnych na konto rolnika ryczałtowego. Zasada ta nie dotyczy jednak sytuacji, gdy rolnik ryczałtowy zawarł z podatnikiem nabywającym produkty rolne umowę określającą dłuższy termin płatności (np. umowa kontraktacji). W takim przypadku zapłata nie musi być zrealizowana w ciągu 14 dni, a w terminach określonych w umowie.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, iż wypłacony zwrot podatku stanowi dla nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik czynny, w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, zamierza w grudniu 2011 roku zawrzeć umowę o wychowanie 40000 sztuk kur niosek z rolnikiem mającym przymiot rolnika ryczałtowego, w której zostanie określona cena ogólna w kwocie xxx zł, płatna w ratach po xxx zł w terminach:

 • xxx zł w dniu zawarcia umowy 15 grudnia 2011 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, bez wskazania numeru Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 stycznia 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, bez wskazania numeru Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 lutego 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 15 marca 2012 roku w tym kwota netto xxx zł, zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie VAT xxx zł, wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,
 • xxx zł do dnia 31 maja 2012 roku w tym kwota netto xxx zł zryczałtowany zwrot podatku VAT w kwocie xxx zł, wraz ze wskazaniem nr Faktury RR,

zapłata ceny ma być w każdym terminie postawieniem do dyspozycji rolnika wyżej wymienionych kwot i nastąpi na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na podstawie dyspozycji, w której zostanie wskazany nr umowy a po wystawieniu faktury nr tej faktury RR, bądź w wypadkach wskazanych przez rolnika w gotówce ze wskazaniem nr umowy lub nr faktury RR.

Faktura RR, zawierająca elementy wskazane w przepisach art. 116 ust. 1 i ust. 2 do ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zostanie wystawiona w dniu odbioru niosek i ma to być dzień 25 stycznia 2012 roku.

Podatnik chce wystawić jedną fakturę RR w dniu odbioru (nabycia) kur niosek w terminie wskazanym w umowie, w której wskaże wartość dokonanego zakupu płodów rolnych – kur – w kwocie xxx zł, – kwotę bez zryczałtowanego zwrotu podatku xxx zł, – zryczałtowany zwrot podatku xxx zł oraz dane, o których mowa w przepisach art. 116 ust 9b ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca dokona płatności ratalnych tytułem umowy, która zostanie zawarta z rolnikiem ryczałtowym, o wychowanie 40000 sztuk kur niosek. W dyspozycjach dotyczących zapłaty kwot wynikających z umowy zostanie wskazany nr umowy, zaś po wystawieniu faktury VAT RR numer tej faktury. Faktura VAT RR zostanie wystawiona zgodnie z wymogami wskazanymi w przepisach art. 116 ust. 1 i ust. 2 do ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponadto będzie zawierała dane, o których mowa w przepisie art. 116 ust 9b ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że realizacja zasady neutralności VAT wyraża się w stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych, w ramach których podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika w cenie nabytych towarów i usług dla celów jego działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia kosztowego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospodarczej, jednocześnie podkreślając, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, będące wyrazem zasady neutralności, powinno być realizowane natychmiast. Przesunięcie bowiem w czasie możliwości odliczenia podatku skutkowałoby przerzuceniem na podatnika finansowania podatku przez pewien czas, a to z kolei oznaczałoby, że podatek ten nie jest do końca neutralny.

Uwzględniając zatem, że mechanizm przekazania rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego zwrotu podatku i jego odzyskania przez podatnika, opiera się na zasadzie „obciążenie zryczałtowanym zwrotem podatku – odliczenie”, wymagającej przestrzegania zasady neutralności, w sytuacji gdy podatnik VAT z rolnikiem ryczałtowym zawarł umowę określającą dłuższy niż 14-dniowy termin płatności i realizuje tę płatność nie w ostatnim dniu tegoż terminu, lecz w uiszczanych wcześniej częściach, stwierdzić należy, iż brak jest podstaw do czasowego ograniczania możliwości odliczania przez niego zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu tychże częściowych płatności, o ile w dokumentach stwierdzających dokonanie tej zapłaty, zostaną każdorazowo podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych a podatnik wykaże, że w takiej ratalnej płatności zawarta jest, w stosownej proporcji część kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku.

Stosownie do przytoczonego wyżej art. 116 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana, z czego – w sytuacji kilku dyspozycji bankowych przekazujących należność z faktury VAT RR w częściach – nie wynika, że decydująca jest zapłata ostatniej części należności, a wcześniejsze płatności, realizowane z korzyścią dla rolnika ryczałtowego, przed końcowym terminem płatności, a więc z uwzględnieniem celu art. 116 ust. 6 i ust. 7 ustawy – należy pominąć.

W przypadku, gdy na fakturze VAT RR dokumentującej zakup od rolnika ryczałtowego produktów rolnych zostaną zamieszczone dane identyfikujące dokument potwierdzający przekazanie częściowych wpłat na rachunek bankowy rolnika, a ratalna zapłata za zakupiony towar nastąpi z zachowaniem warunków określonych w cyt. art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, Podatnik ma prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zawartego w wystawionej fakturze VAT RR oraz prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z tej faktury w rozliczeniu za okres rozliczeniowy dokonania wpłaty stosownej raty, w części w której dokonał zapłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przepis art. 116 ust. 6 ustawy, nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w odpowiedniej części zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika również, że zawarta przez Wnioskodawcę umowa określa terminy płatności poszczególnych rat przypadające przed dniem wystawienia faktury VAT RR tj. na dzień 15 grudnia 2011r. (pierwsza rata) oraz do dnia 15 stycznia 2012r. (druga rata). Jeśli zatem Wnioskodawca dokona zapłaty (wyda dyspozycję bankową przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta zostanie zrealizowana) wskazanych części należności w formie zaliczek, z zachowaniem terminów płatności określonych umową, wówczas jest on uprawniony do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w odpowiedniej części zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu w formie zaliczek. Powyższe uprawnienie przysługuje jednak Wnioskodawcy wyłącznie wówczas, gdy zachowane zostaną warunki wynikające z przepisu art. 116 ust. 9 pkt 1 ustawy, tj. zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podane zostaną dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty.

Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, w której zapłata zostanie przez niego uregulowana gotówką. Z treści wniosku wynika bowiem, iż „zapłata ceny ma być w każdym terminie postawieniem do dyspozycji rolnika wyżej wymienionych kwot i nastąpi (…) w wypadkach wskazanych przez rolnika w gotówce ze wskazaniem nr umowy lub nr faktury RR”.

Zgodnie z art. 303 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), w przypadku gdy nabywca lub usługobiorca będący podatnikiem wypłaca zryczałtowaną rekompensatę zgodnie z art. 301 ust. 1, ma on prawo, na warunkach przewidzianych w art. 167, 168 i 169 oraz art. 173-177 oraz zgodnie z procedurami ustalonymi przez państwa członkowskie, do odliczenia kwoty wypłaconej rekompensaty od kwoty VAT, którą jest on zobowiązany zapłacić w państwie członkowskim, w którym dokonuje on swoich opodatkowanych transakcji.

Zatem art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie narusza zasady neutralności podatku od towarów i usług, gdyż nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia, a jedynie określa warunki, na jakich może on to prawo zrealizować, które dopuszczane są przez Dyrektywę.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego zryczałtowany zwrot podatku w części w której dokonał zapłaty gotówką, ponieważ nie zostały spełnione warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zapłata za nabyte towary w tej części nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, w której Wnioskodawca dokonuje płatności zaliczkowych – przed wystawieniem faktury VAT RR, jak i płatności realizowanych już po wystawieniu tej faktury.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej wystawiania faktury do wysokości zapłaconej kwoty niezależnie od faktycznych okoliczności transakcji gospodarczych należy zauważyć, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, aby Wnioskodawca był uprawniony do wystawienia faktury VAT RR w sposób niezależny (niezgodny) od faktycznych okoliczności przeprowadzonych transakcji gospodarczych, tj. w sposób umożliwiający mu przyjęcie ewentualnych korzystniejszych rozwiązań prawnych (zgodnie z określeniem Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający „odzyskanie zapłaconego rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego podatku VAT”).

Reasumując, Wnioskodawca, który zamierza nabyć produkty rolne od rolnika ryczałtowego oraz dokona zapłaty w ratach w terminach określonych umową, ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku za okres, w którym uregulował poszczególne raty, w stosownej części zrealizowanej zapłaty, po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 116 ust. 6 – 9 ustawy, przy czym zauważyć należy, że przepis art. 116 ust. 6 ustawy, nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w odpowiedniej części zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.

W przypadku jednak, gdy zapłata za nabyte towary w części nie nastąpi za pośrednictwem rachunku bankowego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego zryczałtowany zwrot podatku w tej części, w której dokonał zapłaty gotówką, z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT RR winna zostać wystawiona w sposób dokumentujący rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż w treści wniosku Wnioskodawca wskazał na przepisy art. 64, art. 167, art. 168, art. 178, art. 226 oraz przepisy rozdziału 2 od art. 225 (przyjęto iż Wnioskodawcy chodzi o przepisy od art. 295) do art. 305 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Art. 64 Dyrektywy określa, kiedy uznaje się za dokonaną dostawę towarów lub świadczenie usług w przypadku transakcji związanych z wpłatą zaliczki lub płatnością rat. Przepis art. 167 Dyrektywy stanowi, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku, zaś art. 168 precyzuje zakres prawa do odliczenia. W art. 178 Dyrektywy określono warunki, jakie podatnik musi spełnić w celu skorzystania z prawa do odliczenia. Przepis art. 226 Dyrektywy dotyczy danych umieszczanych na fakturach wystawianych dla celów VAT.

Z kolei przepisy rozdziału 2 regulują zasady wspólnego systemu ryczałtowego dla rolników.

Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie obejmującym szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych zawarte w Rozdziale 2 Działu XII „Procedury szczególne” nie pozostają w sprzeczności ze wskazanymi przez Wnioskodawcę przepisami Dyrektywy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w sposób jednoznaczny określają warunki, po spełnieniu których nabywca płodów rolnych od rolnika ryczałtowego uprawniony jest do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 o zryczałtowany zwrot podatku. Przepisy te stosowane są odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

W szczególności podkreślenia wymaga, że powołany wyżej przepis art. 303 ust. 1 Dyrektywy pozwala państwom członkowskim na określenie prawa odliczenia kwoty wypłaconej rolnikowi rekompensaty zgodnie z procedurami ustalonymi przez państwa członkowskie.

Tym samym wskazany przepis Dyrektywy stanowi upoważnienie dla państwa członkowskiego do wprowadzenia warunków, od których spełnienia uzależnione jest skorzystanie z prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wnioskodawca wskazał na naruszenie w przedmiotowej sprawie zasady neutralności, proporcjonalności, pomocniczości oraz zasady uzasadnionych oczekiwań, które nakazują zapewnić podatnikom korzyści z podstawowych zasad prawa.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia zasady neutralności, rozumianej jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Jak już wskazano bowiem w niniejszej interpretacji, w sytuacji gdy Wnioskodawca zawarł z rolnikiem ryczałtowym umowę określającą dłuższy niż 14-dniowy termin płatności i realizuje płatność w częściach (ratach) określonych umową, brak jest podstaw do czasowego ograniczania możliwości odliczania przez niego zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu tychże częściowych płatności, oczywiście przy dopełnieniu warunków wynikających z powołanych wyżej przepisów prawa. Tym samym przyznane podatnikowi prawo do natychmiastowej realizacji odliczenia podatku naliczonego (zgodnie z dokonywanymi ratalnymi płatnościami zawierającymi – w stosownej proporcji – część kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku) stanowi wyraz zasady neutralności, o której mowa powyżej.

Niniejsza interpretacja spełnia również zasadę proporcjonalności, z której wynika, że państwa członkowskie nie mogą wykraczać swoimi działaniami poza to, co jest niezbędne do realizacji celu wyznaczonego przez regulacje wspólnotowe. Zasada ta zakłada, że podjęte środki prawne muszą być współmierne (konieczne i proporcjonalne do wagi zagadnienia) jeśli chodzi o cel, jaki prawodawca chce osiągnąć. Zatem przepisy powinny być tak konstruowane, aby nie przekraczały zakresu niezbędnego do osiągnięcia określonego celu. W kontekście powyższego nie sposób uznać, aby powołane wyżej przepisy ustawy nakładające na podatnika obowiązek spełnienia określonych wymogów w celu realizacji prawa do odliczenia, prowadziły do sytuacji, w której skorzystanie z prawa do odliczenia podatku było praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione. Nie można bowiem stwierdzić, aby kwestionowany przez Wnioskodawcę wymóg dokonywania płatności na rzecz rolnika ryczałtowanego za pośrednictwem banku (wprowadzony celem zabezpieczenia płatności na rzecz rolników za dostarczone produkty rolne) stanowił warunek nadmiernie uciążliwy bądź niemożliwy przez niego do spełnienia.

W przedmiotowej sprawie nie doszło również do naruszenia zasady pomocniczości (subsydiarności) oznaczającej, że na poziomie wspólnotowym podejmowane powinny być tylko te działania, które przeniesione na szczebel wyższy niż państwowy dawały by gwarancję na większą skuteczność i efektywność niż gdyby pozostawić ich prowadzenie wyłącznie w kompetencji rządów poszczególnych krajów członkowskich. Jak już bowiem wykazano w niniejszej interpretacji, skoro przepis art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia, a jedynie określa warunki, na jakich może on to prawo zrealizować, a których ustalenie państwom członkowskim pozostawiła Dyrektywa, to nie sposób uznać, aby doszło do naruszenia wskazanej normy.

Podkreślenia zatem wymaga, iż w przedmiotowej sprawie organ podatkowy przyznając Wnioskodawcy prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku za okres, w którym uregulował poszczególne raty, w stosownej części zrealizowanej zapłaty, po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 116 ust. 6 – 9 ustawy, nie naruszył żadnej z zasad, w tym zasady uzasadnionych oczekiwań, do których odniósł się Wnioskodawca w treści wniosku. Tym samym za niezasadne należy uznać oczekiwania Wnioskodawcy, iż prawo do odliczenia będzie mu przysługiwało nawet przy niespełnieniu warunków wynikających z powołanych wyżej przepisów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Należy zatem stwierdzić, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie jest organem uprawnionym do oceny stanowiska Wnioskodawcy w kwestiach wykraczających poza przepisy prawa podatkowego.

Ponadto należy podkreślić, że wydana interpretacja indywidualna została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę i stanowi rozstrzygnięcie wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji