Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/4511-898/15-2/MM
z 5 listopada 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej „ustawa o PIT”). Wnioskodawca objął funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej (dalej „Liban”). Spółka, w której Wnioskodawca objął funkcję członka zarządu (dyrektora) ma siedzibę na terytorium Republiki Libanu oraz jest rezydentem podatkowym w Libanie wraz z wszelkimi tego konsekwencjami, tj. spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa Libanu.

Fakt, iż siedziba spółki znajduje się na terytorium Libanu, jak również fakt, iż spółka jest rezydentem podatkowym Libanu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy Republiki Libańskiej tj. w szczególności certyfikatem inkorporacji spółki oraz certyfikatem rezydencji podatkowej spółki wydanym przez odpowiednie władze Republiki Libańskiej.

Powołanie Wnioskodawcy w skład zarządu spółki w charakterze członka zarządu (dyrektora) nastąpiło na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki. Powołanie członka zarządu (dyrektora) uchwałą Zgromadzenia Wspólników miało charakter aktu mianowania. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wnioskodawca nie będzie przy tym wykonywał na rzecz spółki żadnych innych czynności niż sprawowanie funkcji członka zarządu, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zleceniobiorcą jakichkolwiek innych prac zleconych przez spółkę w oparciu o inny tytuł prawny niż ww. akt mianowania.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez niego obowiązków, za których realizację Wnioskodawca jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawca nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


 1. Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora) wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt a Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445 z późn. zm., zwana dalej: „umowa z Libanem”)?
 2. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę tytułem pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów Podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT?
 3. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej będzie jedynym dochodem Wnioskodawcy, to czy będzie on zobowiązany do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT?
 4. Czy zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawcę w spółce mającej siedzibę w Republice Libańskiej mieści się w art. 16 umowy z Libanem?

Stanowisko Wnioskodawcy.


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, Wnioskodawca jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą o PIT od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów.


Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji , lub innych organów stanowiących osób prawnych.


W świetle powyższego przepisu należałoby uznać, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymywałby od Spółki, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, podlegałoby opodatkowaniu na terenie Polski jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Jednakże, zgodnie z art. 4a ustawy o PIT, powołany powyżej przepis art. 3 ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy w niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 16 oraz art. 24 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445 z późn. zm.).

Powołany art. 16 umowy z Libanem stanowi, iż honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 pkt a umowy z Libanem: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień pod literą b, zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy na gruncie prawa polskiego z przepisem art. 24 ust. 1 pkt a umowy z Libanem koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o PIT. Precyzuje on w jaki sposób w analizowanym przypadku należy obliczyć stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej, będą podlegać opodatkowaniu w Republice Libańskiej zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa podatkowego Libanu, bez względu na okoliczność, gdzie (tzn. w Polsce lub w Republice Libańskiej lub w innych państwach) będzie sprawował obowiązki członka zarządu.

Natomiast w Polsce wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będzie zwolnione od opodatkowania, będąc jednakże uwzględnianym przy ustalaniu efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o PIT.


W myśl bowiem art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT,
 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. Ustaloną zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o PIT stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Treść art. 45 ust. 1 ustawy o PIT stanowi bowiem, iż podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, podlegającego opodatkowaniu (poniesionej straty). W związku z powyższym deklaracja do organu podatkowego informuje przede wszystkim o fakcie osiągnięcia dochodu, który podlega opodatkowaniu, czy też osiągnięcia straty, a więc w przypadku, kiedy podatnik nie osiągnął dochodu lub dochód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku kiedy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie jego jedynym dochodem, nie będzie on zobligowany do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w myśl art. 45 ustawy o PIT.


Reasumując w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które ma otrzymywać na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki mającej siedzibę na terytorium Libanu z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu, będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce i wynagrodzenie to będzie miało wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o PIT. W przypadku, gdy wyżej wymienione przychody będą jedynymi osiąganymi przez podatnika, to nie będzie ciążył na nim również obowiązek składania deklaracji podatkowej.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez niego obowiązków, za których realizację Wnioskodawca jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawca nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang.director), jak również Wnioskodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.


Stosownie do art. 16 umowy z Libanem honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.


W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawcę w spółce mającej rezydencję podatkową na terytorium Republiki Libanu mieści się, zdaniem Wnioskodawcy, w art. 16 umowy z Libanem.


Za powyższym stanowiskiem przemawia fakt, iż zakres obowiązków obejmuje wyłącznie zarządzanie spółką zgodnie z językowym rozumieniem pojęcia „zarządzania” lub „zarządu”.


Zgodnie z językową definicją zawartą w słowniku języka polskiego za „zarząd” uważa się:


„zarząd (...). 1. jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych, podporządkowanych jej organizacji; zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej (lub kilku jednostek) (...)” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R- Ż,Warszawa, 1981, s. 954).

Co więcej, językowa definicja „zarządzania” wskazuje, iż „zarządzić” oznacza:

„zarządzić (...) 1. wydać polecenie, kazać coś wykonać (...). 2. zwykle ndk wykonywać czynności administracyjne, sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś: Zarządzać przedsiębiorstwem, gospodarstwem.” (M. Szymczak red., Słownik Języka Polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa, 1981,s. 954).


Powyższe definicje wskazują na zakres obowiązków i czynności do których wykonywania zobowiązany jest Wnioskodawca pełniąc funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki na terytorium Libanu.


Konsekwentnie, w opinii Wnioskodawcy zakres obowiązków pełnionych przez Wnioskodawcę w 5 spółce mającej rezydencję podatkową na terytorium Republiki Libanu mieści się w art. 16 umowy z Libanem.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).


Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.


Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca objął funkcję członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej. Spółka, w której Wnioskodawca objął funkcję członka zarządu (dyrektora) ma siedzibę na terytorium Republiki Libanu oraz jest rezydentem podatkowym w Libanie wraz z wszelkimi tego konsekwencjami, tj. spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa Libanu.

Powołanie Wnioskodawcy w skład zarządu spółki w charakterze członka zarządu (dyrektora) nastąpiło na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca kieruje działalnością spółki mającej siedzibę w Libanie, sprawując wraz z innymi dyrektorami zarząd nad tą spółką. Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy jest tożsamy z zakresem wykonywanych przez niego obowiązków, za których realizację Wnioskodawca jako członek zarządu spółki odpowiada przed udziałowcami spółki, a ponadto zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w Libanie jest uregulowany przez odpowiednie regulacje prawa Republiki Libańskiej. Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Libanie. Wnioskodawca nie pełni żadnych innych funkcji w spółce niż funkcja członka zarządu (ang. director), jak również Wnioskodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz spółki w oparciu o inny tytuł prawny.

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2445) honoraria i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód (honoraria i inne podobne należności) „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.


W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.


W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy - metodę wyłączenia z progresją.


Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) przywołanej umowy, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie, tj. ze źródła wymienionego w art. 16 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.


Podatek określa się wówczas - stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, w szczególności oświadczenie Wnioskodawcy, że będzie otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki która posiada rezydencję podatkową na terytorium Libanu, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód który Wnioskodawca uzyskałby na terytorium Libanu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na terytorium Libanu powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.


Ponadto, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie osiągałby w Polsce dochodów, nie byłby zobowiązany do składania zeznania podatkowego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Końcowo trzeba również zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki libańskiej, o którym mowa w art. 16 umowy z dnia 26 lipca 1999 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Organ nie prowadzi postępowania które pozwoliłoby na ustalenie, czy faktycznie uzyskane kwoty stanowią wynagrodzenie wyłącznie wynikające z pełnienia funkcji dyrektora (członkostwa w radzie zarządczej spółki lub innym podobnie organie). W tym względzie oparto się na treści wniosku.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41363 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj