Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBII/1/415-872/13/MK
z 11 grudnia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2013 r. (wpływ do Biura – 19 września 2013 r.), uzupełnionym 2 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towaru z rabatem w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towaru z rabatem w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników Spółki.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 18 listopada 2013 r. znak: IBPB II/1/415-872/13/MK, IBPB II/1/415-873/13/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 2 grudnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. W najbliższym czasie oferta skierowana do klientów detalicznych zostanie wzbogacona o sklepy gdzie poza sprzedażą towarów będą oferowane również usługi obejmujące m.in. serwis rowerowy, serwis narciarski, porady dietetyka.

Mając na celu zwiększenie sprzedaży Spółka rozważa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnościowego, w ramach którego klienci będą otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów klienci nabędą prawo do zakupu towaru lub usług będących nagrodą w programie za cenę uwzględniającą przewidziany regulaminem rabat.

Punkty będą przyznawane klientom za:

 1. Zakup towarów.
 2. Zakup usług, np. w serwisie rowerowym, serwisie narciarskim, porad dietetycznych.
 3. Pobór materiałów reklamowych w aplikacji zamieszczonej w sklepie – będą to materiały przygotowywane przez Spółkę i zamieszczane w sklepie na stole multimedialnym; ich pobranie przez klienta do swojego profilu internetowego wiązać się będzie ze zdobyciem punktów, chociaż pobór tych materiałów będzie bezpłatny; aby te punkty miały swoją ważność regulamin programu lojalnościowego będzie zakładał powiązanie ich z aktywnością zakupową klienta, czyli konieczne będzie dokonanie zakupów towarów lub usług, aby klient uzyskał prawo do nagrody; spółka zakłada, że nie będzie możliwości przyznania nagrody za punkty przysługujące tylko za pobranie materiałów reklamowych.
 4. Aktywność sportową – np. spalone kalorie – przelicznik punktów będzie zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą aktywność sportową klienta; aby te punkty miały swoją ważność regulamin programu lojalnościowego będzie zakładał powiązanie ich z aktywnością zakupową klienta, czyli konieczne będzie dokonanie zakupów towarów lub usług, aby klient uzyskał prawo do nagrody; Spółka zakłada, że nie będzie możliwości przyznania nagrody za punkty przysługujące tylko za pobranie materiałów reklamowych.

Dodatkowo regulamin programu lojalnościowego zawsze będzie zakładał, że uprawnienie do rabatu będzie przysługiwało jeśli uczestnik programu będzie posiadał większą ilość punktów za zakup towarów oraz usług niż za pobór materiałów reklamowych lub aktywność sportową.

W programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

W ramach programu lojalnościowego Spółka planuje:

 1. przyznanie uczestnikowi programu lojalnościowego prawa do nabycia nagrody za cenę uwzględniającą rabat kwotowy, którego wysokość będzie uzależniona od ilości posiadanych punktów. Przeliczenie punktów na kwotę rabatu będzie dokonywane w oparciu o zapisy regulaminu uczestnictwa w programie lojalnościowym. Zgodnie z zapisami tego regulaminu Klient nabędzie prawo do nabycia towarów lub usług stanowiących nagrody w programie lojalnościowym Spółki za cenę uwzględniającą rabat kwotowy uzależniony od ilości posiadanych punktów;
 2. przyznanie uczestnikowi programu prawa do zakupu towarów lub usług stanowiących nagrody w tym programie za cenę uwzględniającą przyznawany zgodnie z regulaminem rabat kwotowy.

W przypadku uzbierania odpowiedniej ilości punktów wartość rabatu odpowiadać będzie różnicy pomiędzy wartością nagrody brutto a kwotą 1,00 zł brutto. Po uwzględnieniu opisanego powyżej rabatu cena za jaką uczestnik programu nabywać będzie towar lub usługę wynosić będzie 1,00 zł brutto.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż:

 1. program lojalnościowy, którego wdrożenie planuje Spółka z założenia będzie kierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; stosowany zapis znajduje się w regulaminie programu;
 2. forma uatrakcyjnienia sprzedaży opisana we wniosku przez Spółkę stanowić będzie sprzedaż z rabatem, czyli nie będzie to sprzedaż premiowa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy rabaty otrzymane przez pracowników Spółki w sytuacji opisanej we wniosku w związku z ich uczestnictwem w programie lojalnościowym będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Spółki w sytuacji opisanej we wniosku nie powstanie u pracowników Spółki przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za „pracownika” w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Treść powyższego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać jako pracownik.

Spółka zauważa, że przedstawiony we wniosku stan przyszły nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie tylko do pracowników, ale zakłada, że jego uczestnikami mogą zostać wszyscy klienci sklepów, wśród których mogą znaleźć się również pracownicy Spółki. Krąg osób uprawnionych o uczestnictwa w programie lojalnościowym i uzyskania rabatu będzie więc potencjalnie nieograniczony. Powołując się na wydane w tym temacie interpretacje podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r. nr lPPB2/415-714/09-3/MK, podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą. Zgodnie z powołaną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie „(...) należy zauważyć, że w opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatów w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów i usług, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W ramach programu lojalnościowego nie dojdzie bowiem do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale do zakupu towaru z rabatem. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu (...) Wobec powyższego Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

Powyższe stanowisko podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 sierpnia 2011 r., nr BPB II/1/415-562/11/ASz, gdzie zostało stwierdzono: „(...) Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników wnioskodawcy i pracowników podmiotów trzecich, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towaru z rabatem w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników Spółki.

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży towaru z rabatem w ramach programu lojalnościowego skierowanego do osób trzecich, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać jako pracownik. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (Spółka) w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. W najbliższym czasie oferta skierowana do klientów detalicznych zostanie wzbogacona o sklepy gdzie poza sprzedażą towarów będą oferowane również usługi obejmujące m.in. serwis rowerowy, serwis narciarski, porady dietetyka.

Mając na celu zwiększenie sprzedaży Spółka rozważa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnościowego w ramach którego, klienci będą otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów klienci nabędą prawo do zakupu towaru lub usług będących nagrodą w programie za cenę uwzględniającą przewidziany regulaminem rabat.

Punkty będą przyznawane klientom za:

 1. Zakup towarów.
 2. Zakup usług, np. w serwisie rowerowym, serwisie narciarskim, porad dietetycznych.
 3. Pobór materiałów reklamowych w aplikacji zamieszczonej w sklepie.
 4. Aktywność sportową.

Dodatkowo regulamin programu lojalnościowego zawsze będzie zakładał, że uprawnienie do rabatu będzie przysługiwało jeśli uczestnik programu będzie posiadał większą ilość punktów za zakup towarów oraz usług niż za pobór materiałów reklamowych lub aktywność sportową.

W programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

W ramach programu lojalnościowego Spółka planuje:

 1. przyznanie uczestnikowi programu lojalnościowego prawa do nabycia nagrody za cenę uwzględniającą rabat kwotowy, którego wysokość będzie uzależniona od ilości posiadanych punktów. Przeliczenie punktów na kwotę rabatu będzie dokonywane w oparciu o zapisy regulaminu uczestnictwa w programie lojalnościowym. Zgodnie z zapisami tego regulaminu Klient nabędzie prawo do nabycia towarów lub usług stanowiących nagrody w programie lojalnościowym Spółki za cenę uwzględniającą rabat kwotowy uzależniony od ilości posiadanych punktów;
 2. przyznanie uczestnikowi programu prawa do zakupu towarów lub usług stanowiących nagrody w tym programie za cenę uwzględniającą przyznawany zgodnie z regulaminem rabat kwotowy.

W przypadku uzbierania odpowiedniej ilości punktów wartość rabatu odpowiadać będzie różnicy pomiędzy wartością nagrody brutto a kwotą 1,00 zł brutto. Po uwzględnieniu opisanego powyżej rabatu cena za jaką uczestnik programu nabywać będzie towar lub usługę wynosić będzie 1,00 zł brutto.

Program lojalnościowy, którego wdrożenie planuje Spółka z założenia będzie kierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; stosowany zapis znajduje się w regulaminie programu. Forma uatrakcyjnienia sprzedaży stanowić będzie sprzedaż z rabatem, czyli nie będzie to sprzedaż premiowa.

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. W praktyce udzielenie bonifikaty polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r., poz. 385) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów, w tym także tych wydanych jako rabat, a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu.

Należy zauważyć, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie, gdyż w programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą.

W myśl ww. art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za „pracownika” w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników Wnioskodawcy i klientów Spółki, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsk

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj