Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP4/443-139/13/LG
z 21 czerwca 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012r. (data wpływu 22 marca 2013r.), uzupełnionego pismem z dnia 7 czerwca 2013r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawidłowości zakwalifikowania nabytych usług jako import usług, udokumentowania ich nabycia fakturą wewnętrzną – jest prawidłowe,
 • opodatkowania stawką 23% usługi przyłącza wody i jej dostawy oraz przyłącza energii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zakwalifikowania nabytych usług jako import usług, udokumentowania ich nabycia fakturą wewnętrzną oraz opodatkowania stawką 23% usługi przyłącza wody i jej dostawy oraz przyłącza energii.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 czerwca 2013r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina Miasto X - Urząd Miasta X realizuje zadania własne gminy dotyczące m.in. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie promocji gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zadania w tym zakresie Prezydent Miasta X wykonuje przy pomocy Urzędu.

Gmina Miasto X - Urząd Miasta X jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji unijnych pod numerem PL...

W 2011r. Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą „…” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2007-2013.

Strategicznym celem projektu było zwiększenie liczby inwestycji zagranicznych o charakterze innowacyjnym, w szczególności w zakresie przemysłu lotniczego na terenie X i regionu oraz szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta w świecie. Podstawowym działaniem projektu było uczestnictwo w trwających sześć dni międzynarodowych targach lotniczych … odbywających się na terenie Francji m.in. poprzez wynajem powierzchni wystawienniczej, organizacje stoiska wystawienniczo-targowego Miasta X, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług noclegowych.

Francuska firma Y (nie posiadająca siedziby w Polsce) wykonała i zafakturowała Wnioskodawcy usługi:

 • przyłącza prądu stałego,
 • zaopatrzenia w wodę: przyłączenie i zużycie,
 • przyłącza wody na stoisko.

Powyższe usługi czasowego przyłącza i dostarczenia mediów do stoiska wystawienniczo-targowego zostały zakupione od innego podmiotu niż organizator targów, od którego zakupiono usługę wynajmu powierzchni wystawienniczej. Wszystkie zakupy towarów i usług w ramach projektu dokonywane były na rzecz nabywcy i dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę Miasto X - Urząd Miasta X.

Wnioskodawca usługę wykonania przyłącza prądu i wody potraktował jako import usług, wystawił fakturę wewnętrzną ze stawką 23% i uregulował podatek należny do Urzędu Skarbowego.

Ponadto w piśmie z dnia 7 czerwca 2013r. Wnioskodawca wskazał, że w dniach od 20 do 26 czerwca 2011r. Wnioskodawca uczestniczył w międzynarodowych tragach lotniczych … i w tych dniach świadczone były na rzecz Wnioskodawcy usługi:

 • przyłącza prądu stałego,
 • zaopatrzenia w wodę: przyłączenie i zużycie,
 • przyłącza wody na stoisko.

Na fakturze wystawionej przez dostawcę określony został również termin świadczenia ww. usług od 20 do 26 czerwca 2011r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (zmodyfikowane w piśmie z dnia 7 czerwca 2013r.):

Czy Wnioskodawca prawidłowo potraktował usługi czasowego przyłącza i dostarczenia mediów do stoiska wystawienniczo-targowego, świadczone w okresie od 20 do 26 czerwca 2011r., jako import usług, które opodatkował w Polsce i wystawił fakturę wewnętrzną ze stawką 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi czasowego przyłącza i dostarczenia mediów do stoiska wystawienniczo-targowego świadczone w okresie od 20 do 26 czerwca 2011r. stanowią import usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) są to usługi, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 3. Usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. l i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Wykonanie czasowego przyłącza i dostarczenia mediów na stoisko nie wypełnia przesłanek wynikających z artykułów zastrzeżonych w art. 28b, zgodnie z orzeczeniem Trybunału zawartym w wyroku sygn. C-530/09 z 27 października 2011r.

Gmina Miasto X - Urząd Miasta X jest odbiorcą usług przyłącza i dostarczenia mediów do stoiska świadczonych przez francuskiego usługodawcę, z tytułu których jest podatnikiem.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., stawka podstawowa wynikająca z art. 41 ust. l wynosi 23%. Dla przedmiotowych usług nie została przewidziana stawka preferencyjna ani zwolnienie od podatku.

W związku z czym usługi te stanowią dla Gminy Miasta X - Urzędu Miasta X import usług, które należy opodatkować w Polsce i wystawić zgodnie z art. 106 ust. 7 fakturę wewnętrzną ze stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia określenia miejsca opodatkowania nabytych przez Wnioskodawcę usług wykonania przyłącza wody i energii do stoiska wystawienniczego na terenie Francji, w stanie prawnym obowiązującym na czas nabycia przedmiotowych usług. Natomiast przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest miejsce opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej, organizacji tego stoiska, wykonania zabudowy stoiska oraz usług noclegowych, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jak również nie zostało przedstawione w tym zakresie własno stanowisko.

W myśl bowiem art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, przy czym można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie, natomiast w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika zatem, że interpretacja indywidualna wydawana w trybie przepisów art. 14b Ordynacji podatkowej stanowi de facto ocenę prawidłowości stanowiska zainteresowanego wskazanego przez niego w złożonym wniosku. Zauważyć należy, że zakres interpretacji wyznacza postawione przez zainteresowanego we wniosku pytanie.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (Gmina-Miasto) w 2011r. realizował projekt pod nazwą „…”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa … na lata 2007-2013. Podstawowym działaniem projektu było uczestnictwo w targach lotniczych odbywających się na terenie Francji. Wnioskodawca od firmy francuskiej (nieposiadającej siedziby w Polsce) nabył usługi przyłącza prądu stałego i zaopatrzenia w wodę do stoiska wystawienniczo-targowego, które zostały wykonane i tak też zafakturowane w dniach 20-26 czerwca 2011r. Usługi te zostały zakupione od innego podmiotu niż organizator tragów, od którego zakupiono m.in. usługę wynajmu powierzchni wystawienniczej. Wnioskodawca zakupione usługi przyłącza mediów potraktował jako import usług, wystawił fakturę wewnętrzną ze stawką 23%.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym na potrzeby transakcji unijnych.

Zauważa się ponadto, ze z opisu stanu faktycznego nie wynika aby kontrahent francuski, który wykonał i zafakturował usługi posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski z którego to miejsca świadczyłby usługi opisane we wniosku na rzecz Wnioskodawcy.

Tym samym udzielając niniejszej interpretacji indywidualnej oparto się wyłącznie na przedstawionym stanie faktycznym zgodnie z którym kontrahent francuski nie posiada ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwaną dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W przypadku świadczenia usług istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W tym miejscu wskazać należy, że na potrzeby Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług” ustawy o VAT, w art. 28a ustawodawca zawarł definicję podatnika.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza definicję podatnika, która ma zastosowanie tylko na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług.

Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatników wyrażona została w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28b ust. 1, 2 i 3 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą prowadzi działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Usługa związana z targami polegająca na wykonaniu przyłącza prądu i wody świadczona na rzecz Wnioskodawcy poza terytorium kraju (Francja), będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT mającego siedzibę w kraju, nie jest wymieniona w wyjątkach od zasady ogólnej, a zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług a zarazem opodatkowania jest terytorium państwa gdzie usługobiorca posiada siedzibę, czyli w przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia jest terytorium kraju - Polska. Usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług wykonania przyłącza mediów do stoiska wystawienniczego jest kraj, w którym usługobiorca (Gmina) posiada swoją siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy), a tym samym stwierdzić należy, że Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż usługi te winny być opodatkowanie na terytorium kraju (w Polsce).

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy, przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje się również w przypadku, gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności lub inne miejsce prowadzenia działalności usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 2, przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Analizując powyższe przepisy oraz biorąc pod uwagę przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie zachodzą przesłanki, które skutkowałyby wyłączeniem zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, a zatem Wnioskodawca obowiązany jest do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu ww. usług.

Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy odnośnie potraktowania powyższych usług jako importu usług oraz obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia przedstawionych usług wykonanych na terytorium Francji przez zagranicznego kontrahenta mieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 106 ust. 1a zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawca odnośnie wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu nabycia przedmiotowych usług, należy uznać za prawidłowe.

Do rozstrzygnięcia pozostała kwestia prawidłowości opodatkowania przedmiotowych usług podstawową stawką podatku, tj. 23%.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Odnośnie opodatkowania usługi wykonania przyłącza energii elektrycznej do stoiska wystawienniczego stwierdzić należy, że zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%. Bowiem przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie przewidują dla tego typu świadczeń wyłączenie od opodatkowania, zwolnienia z podatku czy też opodatkowanie preferencyjną stawką podatku.

Reasumując usługi wykonania przyłącza energii elektrycznej należało opodatkować podstawową stawką podatku, tj. 23%.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 140 wskazano PKWiU 36.00.20.0 - „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Zgodnie z powyższym jeśli usługi w postaci wykonania przyłącza wody i dostawy wody mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 36.00.20.0, to właściwą stawką do opodatkowania jest stawka preferencyjna w wysokości 8%. Natomiast jeśli usługa przyłącza wody i jej dostawa nie mieści się w tym jednym ugrupowaniu PKWiU to należy dokonać odrębnego opodatkowania tych czynności, tj. usługa dostawy wody mieszcząca się w ugrupowaniu PKWiU 36.00.20.0 powinna być opodatkowana stawka podatku w wysokości 8%, a wykonanie przyłącza wody powinno być opodatkowane stawką podatkową w wysokości 23%, gdyż dla tej czynności ustawa nie przewiduje wyłączenia z opodatkowania, zwolnienia z podatku czy też opodatkowanie preferencyjną stawką podatku.

Podkreślić jednak należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usługi dostawy wody według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. usług według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w części opodatkowania usługi przyłącza energii stawką podatku w wysokości 23%.

Natomiast za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania stawką 23% usługi przyłącza wody i jej dostawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za:

 • prawidłowe – w zakresie zakwalifikowania nabytych usług jako import usług, udokumentowania ich nabycia fakturą wewnętrzną,
 • nieprawidłowe – w części opodatkowania stawką 23% usługi przyłącza wody i jej dostawy oraz przyłącza energii.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj