Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP1/443-95/11/DM
z 31 marca 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP1/443-95/11/DM
Data
2011.03.31Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
potrącenie należności
rolnik ryczałtowy
zryczałtowany zwrot podatku


Istota interpretacji
Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?Wniosek ORD-IN 816 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy potrącenie należności z tytułu składek pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy potrącenie należności z tytułu składek pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku.


W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka wystawiając i wykazując podatek od towarów i usług na fakturach VAT RR, spełnia wszystkie postanowienia i warunki zawarte w art. 116 ust. 6 ustawy, z tym że zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku następuje na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, w pomniejszeniu o należne składki związane z przynależnością do Związku Plantatorów. Każdorazowe potrącenie należności odbywa się za trójstronną zgodą zawartą pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, należącym dobrowolnie do Związku Plantatorów, Związkiem Plantatorów, a Spółką. Potrącone składki Spółka, w imieniu rolników przekazuje Związkowi Plantatorów.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Stawiane pytanie odnosi się do zakresu prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego zwrotu podatku, zwiększającego u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty pod warunkiem m.in. gdy zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w terminie zgodnym w zawartej umowie kontraktacji.

Czy powyższe oznacza, że brak zapłaty na rachunek bankowy różnicy należności z tytułu potrąconej składki Związku Plantatorów, stanowić będzie brak możliwości do odliczenia podatku naliczonego od części potrąconej składki Związku Plantatorów...


Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała pełne prawo do całkowitego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający ze zwrotu zryczałtowanego podatku. Powołując art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazuje, że niedochowanie warunku określonego w tym przepisie, uniemożliwia odliczenie zapłaconego rolnikowi zryczałtowanego VAT. Od zasady tej przewidziano kilka wyjątków. Zdaniem Spółki art. 116 ust. 8 cyt. ustawy, pozwala na dokonywanie kompensat wierzytelności istniejących między rolnikiem ryczałtowym, a nabywcą produktów rolnych oraz „innych należności zawartych z osobami trzecimi”. Spółka podnosi, że skoro ustawodawca posłużył się bardzo szerokim pojęciem „należności” (zamiast na przykład pojęciem „ceny”), w konsekwencji za „należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych” uznać należy, nie tylko świadczenie główne, do którego zobowiązany jest rolnik (a więc zapłatę umówionej ceny), ale również wszelkie inne należności, które mogą powstać z innych zobowiązań rolnika. Mając powyższe na uwadze, Spółka zauważa, że wyłączenie zapłaty należności na rachunek bankowy rolnika na podstawie art. 116 ust. 8 ustawy dotyczy nie tylko ceny, jaką rolnik jest zobowiązany do zapłaty za nabyte przez siebie towary, ale również ewentualnych innych należności związanych ze zobowiązaniami rolnika.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


W myśl art. art. 116 ust. 6 cyt. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:


  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


Stosownie do art. 116 ust. 7 ww. ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Z kolei art. 116 ust. 8 powołanej ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.


Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:


  1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
  2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.


Zgodnie natomiast z art. 116 ust. 9a cyt. ustawy przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Ze stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonując nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, wystawia faktury VAT RR. Jednocześnie Spółka dokonując zapłaty należności - na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego - za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, dokonuje pomniejszenia jej o należne składki związane ze Związkiem Plantatorów, które Spółka w imieniu rolników przekazuje temu podmiotowi.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż wbrew twierdzeniu Spółki składki plantatorskie nie są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w powołanych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Z analizy ww. przepisów wynika bowiem, że wymóg dokonania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie dotyczy przypadków, gdy należności z tytułu dostaw produktów rolnych zostaną skompensowane z należnościami za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów – art. 116 ust. 8 cyt. ustawy. A zatem nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy (sprzedawca) mogą kompensować wzajemne należności i zobowiązania. Trudno zatem uznać – jak wskazuje Spółka – że przepis ten odnosi się także do „innych należności zawartych z osobami trzecimi”. Jeszcze raz zatem podkreślić należy, że przepis ten (art. 116 ust. 8 ww. ustawy) dopuszcza potrącenie należności z tytułu sprzedaży przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych na rzecz nabywcy jedynie z należnościami, które rolnikowi ryczałtowemu dostarczył nabywca produktów rolnych. Przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych, na skutek umów trójstronnych, płaci część należności na rzecz innych podmiotów, w tym Związku Plantatorów, dokonując tych wpłat w imieniu rolnika. W takiej sytuacji uznać należy, że nabywca nie dokonując pełnej zapłaty na konto bankowe rolnika ryczałtowego, nie spełnia omawianego warunku zapłaty.

Należy także wskazać, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu rozumie się również (co jednakże nie ma zastosowania w rozpatrywanym przypadku) potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkami ustanowionymi w art. 116 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług .

Ponadto, na podstawie art. 119 ust. 9a cyt. ustawy, ustawodawca za należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, uznał także potrącenia jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułu wykonawczych (egzekucyjnych).

Ze złożonego wniosku nie wynika jednakże, aby składka wynikała z innych ustaw czy rozporządzeń Rady UE, jak również tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). Wynika natomiast, że składki związane są z członkostwem rolnika w Związku Plantatorów, rolnik ryczałtowy zobowiązany jest do uiszczenia składki na rzecz Związku Plantatorów, do którego przynależy. Składki te, na podstawie umów trójstronnych, uiszczane są jednakże przez Spółkę - w imieniu rolnika.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że składki, o których mowa we wniosku nie są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, które w oparciu o art. 116 ust. 8-9a ustawy o podatku od towarów i usług, uznać można za równoznaczne z zapłatą na rachunek bankowy. Z tych też względów dokonując potrąceń, które nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych ww. przepisach, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku w całości. Spółka nie ma bowiem prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku od części należności wynikającej z faktury VAT RR za nabywane produkty rolne, którą potrąca w związku z uiszczanymi w imieniu rolnika składkami na rzecz Związku Plantatorów. A zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo należy zauważyć, że rozwiązania techniczne przyjęte przez podatników nie mogą wpływać na prawidłowość rozliczeń podatkowych.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj