Interpretacja Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu
US.II-415/26/2005
z 24 listopada 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.II-415/26/2005
Data
2005.11.24Autor
Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
kurs waluty
podróż służbowa (delegacja)
podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
różnice kursowe
waluta obca
zaliczka


Pytanie podatnika
1. Według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty obcej z kasy walutowej tytułem zaliczki pracownika?
2. Czy powstają różnice kursowe podatkowe w sytuacji zapłaty rachunku wyrażonego w walucie obcej np. za zakupione paliwo za granicą walutą z pobranej zaliczki, jeśli kurs waluty z dnia pobrania zaliczki jest różny od kursu waluty ustalonego do wyceny rachunku wyrażonego w walucie obcej?
3. Co w sytuacji, gdy pracownik dokona wymiany danej waluty na inną, którą ureguluje zobowiązanie oraz jak wówczas liczyć ewentualne różnice kursowe?


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1.09.2005 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez pana w powyższym wniosku jest nieprawidłowe.

W dniu 1.09.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pana wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących kursu wyceny rozchodu waluty obcej z kasy walutowej tytułem zaliczki pracownika oraz zapłaty rachunków poza granicami kraju. W sprawie tej nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym prowadzi pan działalność gospodarczą - usługi transportowe w kraju i zagranicą. Posiada pan trzy rachunki bankowe złotówkowe oraz dwa walutowe (w euro i USD), na które wpływają należności za wykonane usługi od kontrahentów zagranicznych (w euro i USD). Firma dokonuje przelewów (przewalutowania) z rachunków walutowych na złotówkowe. Kierowcy firmy będąc w trasie dokonują płatności gotówką w walutach obcych za rachunki wystawione za granicą w czasie odbywania podróży służbowej. Opodatkowany jest pan na zasadach ogólnych i prowadzi pan księgi rachunkowe. Pytanie pana brzmi:

  1. według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty obcej z kasy walutowej tytułem zaliczki pracownika,
  2. czy powstają ewentualne różnice kursowe podatkowe w sytuacji zapłaty rachunku wyrażonego w walucie obcej np. za zakupione paliwo za granicą walutą z pobranej zaliczki, jeśli kurs waluty z dnia pobrania zaliczki jest różny od kursu waluty, ustalonego do wyceny rachunku wyrażonego w walucie obcej,
  3. co w sytuacji, gdy pracownik dokona wymiany danej waluty na inną, którą ureguluje zobowiązanie oraz jak wówczas liczyć ewentualne różnice kursowe.

Według pana rozchód waluty z kasy walutowej tytułem pobranej zaliczki należy wycenić według kursu średniego NBP na dzień przeprowadzenia operacji. Jednocześnie uważa pan, że powstają różnice kursowe podatkowe w sytuacji, kiedy wystawiony rachunek w walucie obcej wyceniany jest według kursu średniego NBP z dnia zarachowania, a zapłata następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania waluty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu stwierdza, że stanowisko pana w powyższej sprawie jest nieprawidłowe.

W przypadku pierwszego pytania - zasady oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi za odbycie podróży służbowej poza granicami kraju reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1991). Zgodnie z § 13 ust. 1 tego rozporządzenia pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Jeśli chodzi o zastosowanie odpowiedniego kursu walutowego, to brak jest w tym zakresie szczegółowych regulacji prawnych. Zatem rozchód walut z kasy walutowej należy wycenić zgodnie z przyjętą w danej jednostce metodą wyceny środków w kasie dewizowej. Należy zaznaczyć, że operacja wypłaty zaliczki w walucie obcej z kasy walutowej odbywa się bez jej faktycznego wydatkowania, następuje tylko przesunięcie środków pieniężnych z kasy dla pracownika. Nie powstają tu zatem różnice kursowe podatkowe.

Odnośnie pytania drugiego - w sytuacji zapłaty za rachunek w walucie obcej z pobranej zaliczki mamy do czynienia z różnicami kursowymi kosztowymi od własnych środków pieniężnych i reguluje to art. 22 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem poniesiony został wydatek (zakup paliwa) zapłacony własną walutą obcą otrzymaną jako należność od kontrahentów i następnie pobraną przez pracownika jako zaliczka, to wystąpi różnica kursowa (dodatnia lub ujemna) ustalona jako wynik następującego działania: wartość waluty, którą zapłacono zobowiązanie według kursu kupna walut z dnia ich otrzymania, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik minus wartość waluty obcej obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty (za rachunek). Oczywiście sam rachunek (np. za paliwo) jako wydatek poniesiony w walucie obcej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z dnia poniesienia kosztu (przy założeniu, że data poniesienia wydatku i zapłaty jest taka sama).

Odnośnie zapytania trzeciego występuje analogiczna sytuacja jak w pytaniu drugim, zatem należy postępować podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj