Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-1664/08-4/ASi
z 13 lutego 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP2/443-1664/08-4/ASi
Data
2009.02.13Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Świadczenie usług

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Zryczałtowany zwrot podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
dokumentowanie
faktura VAT
podatek od towarów i usług
rolnik ryczałtowy


Istota interpretacji
wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu oraz prawa do rozliczenia podatku naliczonego w związku z tą zaliczkąWniosek ORD-IN 746 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008r. (data wpływu 14 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu oraz prawa do rozliczenia podatku naliczonego w związku z tą zaliczką - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu oraz prawa do rozliczenia podatku naliczonego w związku z tą zaliczką.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej jako: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji słonych przekąsek, do wytworzenia których używa jako surowca ziemniaków. W celu zapewnienia stałych dostaw ziemniaków o określonej jakości Spółka dokonuje ich zakupów od rolników ryczałtowych.

W świetle zawartych umów, w okresie ich obowiązywania poszczególni rolnicy ryczałtowi zobowiązani są do wyprodukowania na rzecz Spółki, przechowania i przygotowania do odbioru ziemniaków w ilości i o jakości wskazanej w danej umowie. Natomiast kolejne dostawy do Spółki dokonywane są w miarę zapotrzebowania wynikającego z bieżącej produkcji chipsów.

Wynagrodzenie dla każdego rolnika ryczałtowego zostało oparte o cenę bazową ustaloną za 1 tonę ziemniaków netto przetworzonych na linii produkcyjnej po odliczeniu wszelkich odrostów i zanieczyszczeń. Z reguły umowy przewidują dłuższy niż 14-dniowy termin płatności. W danym sezonie Spółka udziela poszczególnym rolnikom ryczałtowym przedpłat. Przedmiotowe przedpłaty mogą być przeznaczone na inwestycje celowe (np. na nawadnianie, modernizacja przechowalni), na zakup sadzeniaków lub na przechowywanie ziemniaków wyhodowanych dla Spółki.

Każda zaliczka (przepłacona przez Spółkę rolnikom) rozliczana jest z otrzymaną dostawą, tj. o wysokość zaliczki zostaje zmniejszona należność za określoną dostawę. W związku z rozliczeniem przekazanej przedpłaty możliwe są dwa przypadki:

(i) wartość dostawy jest większa niż kwota udzielonej wcześniej przedpłaty, w wyniku czego na konto rolnika ryczałtowego przekazywana jest kwota należna za dostawę pomniejszona o kwotę zaliczki;

(ii) wartość przekazanej zaliczki w całości pokrywa należność za określoną dostawę ziemniaków (tj. w chwili dostawy Spółka nie dokonuje żadnej zapłaty na rzecz rolników).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy Spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu...
 2. Czy w związku z zapłatą zaliczki na poczet dostawy towarów od rolnika ryczałtowego prawo do rozliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą ostatecznego rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym z tytułu dostawy towarów, zarówno, gdy w wyniku potrącenia kwoty należności za towary o zaliczki dokonywana jest zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego kwoty będącej różnicą pomiędzy kwotą należności za towary a przekazanymi wcześniej zaliczkami, jak i w przypadku, gdy kwota zaliczek równa się wartości dostarczonych towarów (tj. po dostawie produktów rolnych w wyniku kompensaty należności za towary z kwotą zaliczek brak jest przelewu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego).
 3. Brak obowiązku wystawiania faktury VAT RR dokumentującej wypłatę zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego.

W ocenie Spółki, Spółka nie jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT RR dokumentującej wypłatę zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego.

Przepisy w zakresie VAT definiują rolników ryczałtowych jako rolników dokonujących dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W świetle przepisów ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych;
 4. dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dla celów podatku VAT.

Ustawa o VAT przewiduje uproszczony, zryczałtowany sposób opodatkowania VAT rolników posiadających status rolników ryczałtowych. System zryczałtowanego opodatkowania daje rolnikom, prawo do otrzymania zryczałtowanej kwoty zwrotu podatku naliczonego zapłaconego przez rolnika przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością, przy jednoczesnym zwolnieniu z podstawowych obowiązków formalnych, o których mowa powyżej.

Sposób dokumentowania transakcji pomiędzy podatnikiem VAT a rolnikiem ryczałtowym reguluje art. 116 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 art. 116 tej ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT RR dokumentujących nabycie produktów rolnych określone zostały w ust. 2 ww. artykułu.

Z powyższego wynika, iż obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku dostawy towarów przez rolnika ryczałtowego został przerzucony na nabywcę produktów rolnych i powinien to uczynić stosując zasady określone przez art. 116 ustawy o VAT.

W świetle literalnego brzmienia powyżej cytowanego przepisu, wystawienie faktury VAT RR wiąże się ze zrealizowaniem na rzecz nabywcy dostaw towarów przez rolnika ryczałtowego. Zatem w przypadku, gdy podatnik który przekazuje rolnikowi ryczałtowemu jedynie zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, zdaniem Spółki, nie ma obowiązku udokumentowania tej operacji fakturą VAT RR.

Należy zwrócić uwagę, na fakt, iż w przypadku dostawy towaru wystawienie faktury VAT nie jest równoznaczne z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie rolnika ryczałtowego, gdyż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT jest on od podatku zwolniony. Zwolnienie określone w tym artykule ma charakter zwolnienia podmiotowo - przedmiotowego, co oznacza, że wszystkie czynności wykonywane przez tych podatników w zakresie dokonywania dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze nie podlegają opodatkowaniu.

Zatem w opisanej sytuacji nie ma również zastosowania przepis art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Istotą regulacji art. 115 ustawy o VAT nie jest bowiem opodatkowanie dostawy produktów rolnych, lecz zryczałtowany zwrot podatku rolnikowi ryczałtowemu z tytułu nabywania przez niego niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tych podatkiem.

Wobec powyższego, w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy produktów rolnych wpłacono rolnikowi ryczałtowemu zaliczkę, zdaniem Spółki, nie powstaje obowiązek podatkowy, a czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

 1. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu zryczałtowanego zwrotu VAT

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku zapłaty zaliczki na poczet dostawy towarów od rolnika ryczałtowego prawo do rozliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą ostatecznego rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym z tytułu dostawy towarów, zarówno, gdy w wyniku potrącenia kwoty należności za towary o przekazane wcześniej zaliczki dokonywana jest zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego , jak i w przypadku, gdy kwota zaliczek równa się wartości dostarczonych towarów .

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, zryczałtowany zwrot podatku naliczany przez podatników VAT w przypadku dostawy towarów od rolnika posiadającego status rolnika ryczałtowego.

Kwestię momentu rozliczenia podatku naliczonego z tytułu zryczałtowanego zwrotu VAT u podatników nabywających towary oraz usługi od rolników ryczałtowych reguluje art. 166 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Należy jednakże zaznaczyć, iż warunek dotyczący zapłaty należności za produkty dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem, że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy wskazać, iż co do zasady prawo do rozliczenia podatku naliczonego stanowiącego zryczałtowany zwrot VAT dla rolnika ryczałtowego w związku z dokonaną dostawą towarów powstaje w rozliczeniu za miesiąc w którym dokonano zapłaty. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Zdaniem Spółki, pojęcie „zapłata” ustawodawca odnosi do pełnej kwoty należności. Niemniej jednak ust. 8-9 omawianego art. 116 ustawy o VAT wprowadzono doprecyzowanie pojęcia zapłaty należności za produkty rolne. W świetle przedmiotowych przepisów warunek o dokonaniu zapłaty zostaje spełniony, gdy kwota należności za dostarczone towary zostaje o kwoty zapłaconych wcześniej zaliczek udzielonych przez nabywcę produktów rolnych rolnikom ryczałtowym.

W związku z powyższym, w przypadku gdy Spółka dokona przelewu należności pomniejszając kwotę zapłaty o wartość przekazanych wcześniej zaliczek na poczet dostaw, nabywa prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów od rolnika ryczałtowego z chwilą dokonania zapłaty, tj. wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego , pod warunkiem, iż zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podane zostaną dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty.

Zdaniem Spółki, omawiane przepisy wyraźnie wskazują iż ustawodawca przewidział sytuacje, w których nabywca produktów rolnych i rolnik ryczałtowy mogą kompensować wzajemne należności (z tytułu dostawy towarów) i zobowiązania (z tytułu przekazanych zaliczek lub rat pożyczki)>. W takim wypadku, zdaniem Spółki, kompensata wzajemnych należności uważana jest za spełniającą warunek zapłaty. Ustawodawca nie rozróżnił bowiem przypadku, gdy w wyniku wzajemnych potrąceń „pozostaje” kwota należności za towary do zapłaty oraz przypadku, gdy w ramach potrącenia przekazanych wcześniej zaliczek wzajemne należności i zobowiązania wygasają, dla obu tych sytuacji należy stosować te same zasady rozliczania podatku naliczonego. A zatem, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zdaniem Spółki, powstaje z chwilą dokonania kompensaty/potrącenia.

Zdaniem Spółki, ustawodawca - wprowadzając powyższe przepisy – uzależnił prawo nabywcy towarów rolnych do pomniejszenia podatku naliczonego o kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • dokonania dostawy przez rolnika ryczałtowego na rzecz nabywcy;
 • wystawienia faktury dokumentującej nabycie produktów rolnych stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, przy czym w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy przekazano rolnikowi ryczałtowemu zaliczkę, na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego przekazanie zaliczki;
 • dokonania zapłaty zarówno w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jak i w formie potrącenia z tytułu zaliczek udzielonych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne.

W świetle przytoczonych wyżej argumentów Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolnika ryczałtowego powstaje z chwilą ostatecznego rozliczenia, tj.

(i) w miesiącu, w którym dokonano zapłaty różnicy pomiędzy kwotą należności za produkty rolne a przekazanymi wcześniej zaliczkami na poczet dostawy;

(ii) w miesiącu, w którym dokonano kompensaty, w przypadku, gdy kwota należności za dostarczone towary równa się kwocie przekazanych zaliczek na poczet dostawy.

 1. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, zdaniem Spółki, Strona nie jest obowiązana do wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu. Obowiązek taki powstaje jedynie w przypadku dostawy produktów rolnych.

Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku zapłaty zaliczki na poczet dostawy towarów od rolnika ryczałtowego prawo do rozliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą ostatecznego rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym z tytułu dostawy towarów, zarówno, gdy w wyniku potrącenia kwoty należności za towary o przekazane wcześniej zaliczki dokonywana jest zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (tj. zapłata będąca różnicą pomiędzy kwotą należności za towary a przekazanymi wcześniej zaliczkami), jak i w przypadku, gdy kwota zaliczek równa się wartości dostarczonych towarów (tj. po dostawie produktów rolnych w wyniku kompensaty należności za towary z kwotą zaliczek brak jest przelewu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Natomiast, stosownie do art. 115 ust. 1 w/w ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Sposób dokumentowania transakcji pomiedzy podatnikiem podatku VAT a rolnikiem ryczałtowym reguluje art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 tej ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT RR dokumentujących nabycie produktów rolnych określone zostały w ust. 2 w/w artykułu.

Przez „rolnika ryczałtowego”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast art. 2 pkt 20 ustawy o VAT definiuje pojecie „produktów rolnych”, przez które rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Z powyższego wynika, iż obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku dostawy towaru przez rolnika ryczałtowego został przerzucony na nabywcę produktów rolnych i powinien on uczynić to stosując zasady określone przez art. 116 ustawy o VAT.

Zatem, w przypadku przedmiotowych transakcji dochodzi do wystawienia faktury VAT jednak nie jest to równoznaczne z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie rolnika ryczałtowego, gdyż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT jest on zwolniony od podatku.

Zatem w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Istotą regulacji art. 115 ustawy o VAT nie jest bowiem opodatkowanie dostawy produktów rolnych, lecz zryczałtowany zwrot podatku rolnikowi ryczałtowemu z tytułu nabywania przez niego niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

Wobec powyższego w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy produktów rolnych wpłacono rolnikowi ryczałtowemu zaliczkę, nie powstaje obowiązek podatkowy, a czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

Ad. 2

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego - według zapisu ust. 2 tego artykułu – stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4

2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji podatkowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów – w przypadku, o których mowa w art. 33a.

W art. 116 ust. 6 powołanej ustawy nastąpiły zmiany z dniem 1 grudnia 2008r. na mocy ustawy z dnia 07 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), które doprecyzowują wyrażenie, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumenty stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty - jak stanowi ust. 7 wskazanego artykułu - uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 tejże ustawy).

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również – według ust. 9 tegoż artykułu - potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Kwestie związane z rozliczeniem należności z tytułu zakupu produktów rolnych zostały doprecyzowane poprzez dodanie z dniem 01 grudnia 2008r. (powołanej wyżej ustawy) uregulowań ust. 9a) i ust. 9b) powołanego art. 116.

I tak zgodnie z treścią art. 116 ust. 9a) ustawy o podatku od towarów i usług, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9b) ww. ustawy przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem, że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zatem z powyższych przepisów omawianego art. 116 ust. 6, 7, oraz ust. 8 i 9 ustawy o VAT wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego wyłącznie w wypadku zapłaty pełnej kwoty należności obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku na rachunek bankowy rolnika, w terminie wskazanym w przepisie, z uwzględnieniem potrąceń z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu.

Konsekwencją nie wystawienia faktury VAT RR lub niespełnienia warunku/ów określonych w cytowanych wyżej przepisach ustawy o VAT, będzie:

 • u rolnika ryczałtowego – brak możliwości otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • u Spółki, który nabywa produkty – brak możliwości zwiększenia kwoty podatku naliczonego.

Reasumując Strona dokonując:

 • zapłaty różnicy pomiedzy kwotą należności za produkty rolne a przekazanymi wcześniej zaliczkami na poczet dostawy,
 • kompensaty, gdy kwota należności za dostarczone towary równa się kwocie przekazanych zaliczek na poczet dostawy,

Strona nabędzie prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano tej zapłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj