Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.17.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane przez potrącenie (kompensatę).

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.16.2017.1.DJ
     ∟w zakresie w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązanie uregulowane przez potrącenie (kompensatę).

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.112.2017.1.MK
     ∟Pomiędzy płatnością, którą będzie otrzymywał Wnioskodawca w ramach rekompensaty od Gminy, a świadczeniem usług należących do jej zadań własnych nałożonych przepisami prawa, będzie zachodził związek bezpośredni, ponieważ płatność będzie następowała w zamian za to świadczenie. W związku z powyższym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi z zakresu zarządzania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego będą stanowiły określone w art. 8 ust. 1 ustawy odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy należy dokumentować fakturami, gdyż przedmiotowe usługi świadczone są odpłatnie, a otrzymywana rekompensata stanowi zapłatę za wykonane usługi.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.29.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.34.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodow od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zobowiązań uregulowanych w formie kompensaty.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.67.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje zbycia i potrącenia wierzytelności

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.24.2017.2.AZ
     ∟w zakresie braku obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada uiszczonej przez Leasingobiorcę opłacie wstępnej w kasie Dealera, rozliczonej pomiędzy Dealerem a Wnioskodawcą w formie kompensaty

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP3.4512.28.2017.2.NK
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku zgodnie z art. 89b ustawy w odniesieniu do umowy barterowej.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.2.2017.1.AK
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do rozliczeń między Spółką a kontrahentami w drodze potrącenia.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.914.2016.2.SR
     ∟Czy wypłacona kompensata (na podstawie artykułu 6 holenderskiej ustawy o funduszu odszkodowań za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2641-BPB-1-2.4510.52.2017.1.BKD
     ∟Czy wydatek poniesiony na wypłatę rekompensaty dla osoby zwolnionej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, która została odwołana ze stanowiska na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów, W jakim momencie wartość wypłaconej rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.28.2017.1.JG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł uregulowanych częściowo w drodze kompensaty i częściowo przelewem na rachunek bankowy wierzyciela

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.65.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w drodze kompensaty

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.795.2016.1.MG
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku kompensaty wzajemnych wierzytelności po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości wartości wkładu, o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pieniężnej z tytułu zwrotu wniesionych przez Wnioskodawcę dopłat.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.14.2017.1.AK
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do rozliczeń między Spółką a kontrahentami w drodze potrącenia

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.862.2016.4.AC
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umowne potrącenie wierzytelności

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2641-IBPB-1-2.4510.35.2017.1.BKD
     ∟czy w świetle art. 15d ust. 1 ustawy o CIT Wnioskodawca będzie zobowiązany do wyłączania z kosztów uzyskania przychodu tej części wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensatę

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.31.2017.1.ES
     ∟W zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zobowiązań regulowanych w formie kompensaty, kompensat wielostronnych, nettingu, transakcji barterowych, faktoringu lub wystawienia weksla własnego albo uregulowanie zobowiązania w sposób inny niż płatność.

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.48.2017.1.AM
     ∟Prawo do korekty kosztu uzyskania przychodów w oparciu o wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. regulacje – zgodnie z jednoznaczną treścią przytoczonego art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przysługuje w przypadku (momencie) otrzymania przez podatnika odpowiedniego dokumentu (faktury korygującej). Zatem, sam fakt wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej nie uprawnia podatnika do dokonania takiej korekty, a data wystawienia faktury korygującej nie ma w tym kontekście znaczenia. Istotny do oceny stosowania regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą jest moment (data) otrzymania faktury korygującej. Tym samym korekta kosztu uzyskania przychodu wynikająca z otrzymania w 2017 r. faktury korygującej do faktur zakupu towarów (za 2016 r.), wystawiona przez dostawcę w 2016 r. powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym , w którym została otrzymana faktura korygująca, tj. na bieżąco w 2017 r.

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.17.2017.1.AZ
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d ustawy o CIT w stosunku do rozliczanych w formie potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.31.2017.1.JP
     ∟Czy w stosunku do tej części kosztów, która zostanie uregulowana przez Spółkę w drodze potrącenia/kompensaty (gdzie jednorazowa wartość transakcji, których dotyczy rozliczenie w tej formie przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość)), w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r., oraz w latach następnych, biorąc pod uwagę brzmienie art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „o PDOP”), nie znajdzie zastosowania ograniczenie w zaliczeniu tych kwot do kosztów uzyskania przychodów, wynikające z art. 15d ustawy o PDOP (przy założeniu, że koszty te wypełniają przesłankę z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, w szczególności nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP)?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.12.2017.1.AZ
     ∟W zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki, rozliczanych w sposób barterowy oraz uregulowanych w drodze potrąceń ustawowych lub umownych.

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.57.2017.2.AL
     ∟Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie dwustronne lub trójstronne) lub przy pomocy karty płatniczej, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.44.2017.1.PS
     ∟Czy w związku z rozliczaniem transakcji o wartości powyżej 15 000 zł, dokonywanym po dniu 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu instytucji kompensaty wzajemnych wierzytelności, zastosowanie znajdą postanowienia art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

2017.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.85.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania rekompensaty otrzymanej od Miasta z tytułu świadczonych usług

2017.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.60.2017.1.AL
     ∟Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych przez kompensatę (potracenie dwustronne lub trójstronne), przy pomocy karty płatniczej, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.974.2016.4.AP
     ∟ustalenie, czy zobowiązania Spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, rozliczone poprzez kompensatę (potrącenie dwustronne lub trójstronne), przy pomocy karty płatniczej, inkasa lub akredytywa, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodów bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle, mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.621.2016.2.AP/SO
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.619.2016.1.AG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w stosunku do potrąceń umownych, zapłaty wynagrodzenia pracownikowi oraz zapłaty wynagrodzenia z tytułu powołania w trybie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.4.2017.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj