Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

 

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 56 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.183.2018.1.MS
     ∟Czy przychód z tytułu wystawionej faktury za świadczenia wykonane ponad limit (nie ratujące życia) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. na podstawie zawartej ugody z NFZ należy ująć na podstawie obowiązujących przepisów o CIT jako przychód podatkowy roku 2017, czy w momencie wystawienia faktury tj. 16 lutego 2018 r. czy też w momencie zapłaty tj. w m-cu 03/2018 roku?

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.137.2018.2.MS
     ∟Czy przychód z tytułu wystawionej faktury za świadczenia wykonane ponad limit (nie ratujące życia) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. na podstawie zawartej ugody z NFZ należy ująć na podstawie obowiązujących przepisów o CIT jako przychód podatkowy roku 2017, czy w momencie wystawienia faktury tj. 16 lutego 2018 r. czy też w momencie zapłaty tj. w m-cu 03/2018 roku?

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.162.2017.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych, wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie z NFZ? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu wykonanych bezumownie procedur w stanach nagłych, jest dzień wykonania takiego świadczenia, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że datą powstania przychodu z tytułu pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych, wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ jest dzień otrzymania zapłaty za wykonane świadczenia medyczne, niezależnie od momentu wykonania świadczenia?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.159.2017.1.ANK
     ∟zakres momentu powstania przychodu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.194.2017.1.IZ
     ∟Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń pozostałych (innych niż wymienione w pyt. 1) powstanie po stronie Spółki w momencie otrzymania zapłaty z NFZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.131.2017.2.IZ
     ∟Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii powstanie po stronie Spółki w momencie ich wykonania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4510.13.2017.2.EN
     ∟w zakresie określenia momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem w 2016 r. faktur korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-243/16-2/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4510-104/15/MZM
     ∟Czy prawidłowym będzie zaliczenie kary umownej oraz noty odsetkowej do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i zapłata 19% podatku dochodowego w momencie ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przez sąd?

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-98/15/IZ
     ∟Czy zatem należy opodatkować wydatek jakim jest kara umowna nałożona przez NFZ niezaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-378/14/PS
     ∟Czy datą powstania przychodu w opisanym stanie faktycznym jest 31 grudnia 2013 roku, czy 4 czerwca 2014 roku, dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1584/13/AK
     ∟Czy prawidłowym będzie podejście Spółki polegające na rozpoznawaniu przychodu z tytułu nadwykonań świadczeń nieratujących życia na zasadzie kasowej, tj. na dzień otrzymania z NFZ zapłaty za świadczenia tego typu, niezależnie od momentu wykonania usługi?

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1583/13/MS
     ∟Czy w przypadku nadwykonań świadczeń zdrowotnych nieratujących życia, wydatki z nimi związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, a tym samym podlegają potrąceniu w dacie poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop)?

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-343/13-3/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku ze świadczeniem ponadlimitowych usług medycznych.

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-343/13-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania przez Spółkę usług medycznych ponad limit wynikający z umowy zawartej z NFZ.

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-626/13/SD
     ∟Czy w przypadku, gdy NFZ początkowo nie wyraża zgody na sfinansowanie wykonanych przez Spółkę usług medycznych, przychód dla celów CIT powstanie po stronie Spółki w momencie zaakceptowania tych usług przez NFZ, tj. w momencie podpisania aneksu do umowy z NFZ bądź przekazania Spółce w inny sposób informacji o akceptacji tych usług przez NFZ?

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-625/13/SD
     ∟Czy w przypadku, gdy NFZ początkowo nie wyraża zgody na sfinansowanie wykonanych przez Spółkę usług medycznych, przychód dla celów CIT powstaje po stronie Spółki w momencie zaakceptowania tych usług przez NFZ, tj. w momencie podpisania aneksu do umowy z NFZ bądź przekazania Spółce w inny sposób informacji o akceptacji tych usług przez NFZ?

2013.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-395/13-5/KS
     ∟W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z wykonywaniem usług medycznych, na których sfinansowanie początkowo NFZ nie wyraża zgody

2013.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-395/13-4/KS
     ∟Gdy NFZ początkowo nie wyraża zgody na sfinansowanie wykonanych przez Spółkę usług medycznych przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powstaje po stronie Spółki w momencie (dacie) wystawienia faktury na NFZ.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-564/13/SD
     ∟Czy w przypadku nadwykonań świadczeń zdrowotnych nieratujących życia, wydatki z nimi związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, a tym samym podlegają potrąceniu w dacie poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop)?

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-563/13/MO
     ∟Czy prawidłowym jest podejście Spółki polegające na rozpoznawaniu przychodu z tytułu nadwykonań świadczeń nieratujących życia na zasadzie kasowej, tj. na dzień otrzymania z NFZ zapłaty za świadczenia tego typu, niezależnie od momentu wykonania usługi?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-138/13-4/JK2
     ∟Czy Wnioskodawczyni miała prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dodatkowych zabiegów i opłaty klimatycznej w Uzdrowisku w sytuacji, gdy NFZ wydał Jej skierowanie na leczenie sanatoryjne ambulatoryjne, ale kierując Ją do Uzdrowiska do odbycia dwunastodniowej kuracji w konkretnym przedziale czasowym pomiędzy 3 września a 3 października 2012 roku?

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-450/12-2/AO
     ∟W związku z planowanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca wnosi (w trybie art. 14n Ordynacji podatkowej) o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Spółka postąpi prawidłowo, jeśli przychód podatkowy wynikający z tzw. świadczeń ponadlimitowych rozpozna w momencie zasądzenia wynagrodzenia na rzecz Spółki lub podpisania ugody z NFZ?

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-200/12-6/AO
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z usługami medycznymi, na których finansowanie nie wyraża zgody NFZ (np. nadwykonaniami), stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, które nie są bezpośrednio związane z przychodami i które są potrącalne w dacie ich poniesienia?

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-200/12-5/AO
     ∟Czy z tytułu usług medycznych wykonywanych przez Spółkę, na których finansowanie nie wyraża zgody NFZ (np. nadwykonaniami), powstaje przychód należny po stronie Spółki?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-200/12-3/AO
     ∟Czy datą powstania przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu świadczenia na rzecz NFZ usług medycznych jest data otrzymania przez Spółkę informacji o akceptacji usług?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-186/12/PC
     ∟Czy Szpital, mając możliwość zafakturowania świadczeń medycznych dopiero w 2012 roku oraz otrzymując zapłatę za te świadczenia w roku 2012 może zaliczyć je do przychodów na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w dacie otrzymania zapłaty, chociaż faktyczne wykonanie usług miało miejsce w roku 2011?

2012.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-217/12/BK
     ∟w zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu refundacji otrzymanej z NFZ oraz sposobu ustalenia wysokości ww. przychodu

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-31/11-4/ALN
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2011r. mając na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca przy świadczeniu usług medycznych jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj