Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zryczałtowany podatek od towarów i usług

 

zryczałtowany podatek od towarów i usług 52 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.40.2019.1.MK
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.27.2018.1.AA
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe krótkoterminowego najmu lokalu mieszkalnego.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.750.2016.3.JW
     ∟Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?

2015.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-494/15/AD
     ∟Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowanego w formie gotówkowej, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-118/14/PST
     ∟Czy w odniesieniu do dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę od następcy prawnego SKA, po tym jak opodatkowane zostaną „Zyski SKA”, może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1212/13-3/IF
     ∟Należy stwierdzić, że po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, z uwagi na pozostawanie w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, Wnioskodawczyni może wybrać opodatkowanie przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidywanym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania. Ponadto po wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – mogą Oni (Wnioskodawczyni pozostająca w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Dru...

2014.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-685/13-4/DS
     ∟Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zryczałtowany podatek od towarów i usług wykazany na fakturze VAT RR zapłaconej gotówką?

2014.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1123/13/AK
     ∟Czy w przypadku braku prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nieterminowej zapłaty należności na rzecz rolnika ryczałtowego, kwotę nieodliczonego zryczałtowanego zwrotu podatku Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-126/11/HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje zasady opodatkowania zaliczką na podatek dochodowy, a nie podatek zryczałtowany dla osób wymienionych w art. 13 pkt 5, 6 i 8 ustawy pdof tj. ławników, biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zawodowych, adwokatów i lekarzy sądowych, jeżeli kwota należności nie przekracza 200 zł?2. W przypadku gdy stanowisko jest błędne i w miejsce pobieranej zaliczki na podatek dochodowy, należy brać zryczałtowany podatek, prosimy o interpretację czy u lekarzy sądowych podstawę do opodatkowania stanowi wartość wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 w sprawie wynagradzania przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń w wysokości 80 zł za wydanie 1 zaświadczenia, czy wartość wynikająca z rachunku za okres 1 miesiąca (stanowiąca iloczyn ilości wystawionych w miesiącu zaświadczeń i należności za jedno zaświadczenie).

2010.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-155/10/HD
     ∟Czy przekazanie małżonkowi przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie wiąże się u Wnioskodawcy ze skorygowaniem kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania darowizny? Czy ewentualnie prawidłowym będzie postępowanie, kiedy towary handlowe będą ujęte w remanencie likwidacyjnym i Wnioskodawca zapłaci 10% zryczałtowany podatek, a następnie przekaże przedsiębiorstwo w formie darowizny wraz z towarami handlowymi?

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-128/10/ASz
     ∟W jaki sposób ustalić prawo do opodatkowania wynagrodzenia sołtysów- inkasentów za pobór podatku wdanym kwartale (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a tj. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych czy na podstawie art. 41 pkt 1 tj. na zasadach ogólnych) jeżeli kwota wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta w danym kwartale jest niższa od 200,00 złotych?

2009.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-183/09-2/AJ
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując wynajem kabiny dla palaczy, jako należności licencyjne płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego i pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (CIT-10) w wysokości 5%, w momencie regulowania zobowiązań na rzecz kontrahenta zagranicznego? Czy w zawartej umowie pomiędzy Spółką a firmą S. powinien znaleźć się zapis, które państwo jest uprawnione do opodatkowania należności licencyjnych, czy podatek w ten sposób ustalony może być odprowadzany w Polsce w wysokości 5% kwoty należności licencyjnych brutto ?

2009.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-133/09-2/PS
     ∟Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PDOP w rw. z regulacją art. 21 ust. 2 ustawy PDOP oraz art. 11 ust. 3 lit. c UPO Polska - Holandia, Bank jako płatnik zobowiązany będzie do pobierania u źródła podatku zryczałtowanego od odsetek wypłacanych w związku z pożyczką udzieloną przez instytucję finansową będącą holenderskim rezydentem podatkowym?

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-868/08-2/GZ
     ∟Faktura korygująca do faktury VAT RR.

2008.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-956/08-2/AS
     ∟Przychód ze sprzedaży nabytej działki rolnej i podzielonej na mniejsze działki nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2008.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-616/08-2/AS
     ∟Rozwiązanie umowy zawartej w dniu 06.10.2006 r. na okoliczność sprzedaży nieruchomości z tej przyczyny, że Spółka kupująca nieruchomość nie dokonała zapłaty na rzecz zbywców, nie zmienia faktu, że w tym dniu Wnioskodawca uzyskał przychód podlegający opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach obowiązujący do dnia 31.12.2006 roku.

2008.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-479/08-2/MK
     ∟Czy podwyższenie kapitału Spółki z dopłat wspólników rodzi po stronie udziałowców obowiązek podatkowy, co oznacza, że Spółka powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy?

2008.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-29/08-4/AJ
     ∟Wnioskodawca jest kierowcą. Prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerami PKD 74.50B, 60.24A, 60.24B. Wnioskodawca rozszerzył działalność o usługi konserwacji i naprawy pojazdów PKD 50.20A Czy Wnioskodawca w 2008 r. może wybrać jako formę opodatkowania zryczałtowany podatek dochodowy i w jakiej stawce ?.

2008.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-52/08-2/JB
     ∟Czy w związku z wykupywaniem przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych od uczestników, którzy nie są polskimi rezydentami dla celów podatkowych, Fundusz lub Spółka będą zobowiązane do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów zrealizowanych przez uczestników?

2008.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-537/07/MK
     ∟Jaką kwotę z dochodu spółdzielni rolniczej osiągniętego z działalności rolniczej i pozarolniczej przeznaczoną na udziały i wkłady pieniężne członków spółdzielni należy opodatkować podatkiem ryczałtowym?

2008.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-517/07-4/AS
     ∟Wysokość opodatkowanej kwoty za przychód ze sprzedaży nieruchomości po przekazaniu pewnej części owej kwoty byłej żonie.

2007.07.23 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-II/4218Z-3/07/WD
     ∟potrącanie podatku na podst. art. 26 updop od płatności z tytułu odsetek od pożyczki, opodatkowanie na podst. art. 21 updop płatności z tytułu zwrotu nowej pożyczki

2007.05.28 - Urząd Skarbowy w Oleśnie - PDF/415-4/07/KG
     ∟Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ? Postanowienie

2007.05.15 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR2/443-15/3/07/AK
     ∟Czy w sytuacji gdy faktury korygujące VAT RR skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikowi, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?

2007.04.17 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/862/KDO/423/8/07/BC
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dokonanych na rzecz osoby, niemającej w Polsce siedziby lub zarządu z tytułu świadczenia przez nią usług pośrednictwa handlowego ?

2007.04.06 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PDF II/415-2/07
     ∟Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobligowany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek ze zgromadzonych (przez DPS na koncie bankowym) oszczędności pensjonariuszy?

2007.03.12 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-415-17/MM/06
     ∟Czy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z ustawą ustala się w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty dywidend?

2007.02.23 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UDD-415-3/07/AZ
     ∟Czy zapłacony podatek (zryczałtowany od nagród) rozwiązuje łącznie zobowiązanie podatkowe oraz czy wobec powyższego czeka go inne rozwiązanie (zgłoszenie i rozliczenie) zapłaconego podatku zryczałtowanego od nagród.

2006.10.04 - Urząd Skarbowy w Legnicy - US-PD-I-415/1/146/06
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktury VAT RR.

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj