Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zryczałtowany podatek dochodowy

 

zryczałtowany podatek dochodowy 4143 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.293.2019.2.KK
     ∟Obowiązek pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahentów zagranicznych z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.370.2019.2.MZA
     ∟Obowiązek poboru i odprowadzenia podatku u źródła w związku zapłatą wynagrodzenia kontrahentom zagranicznym za korzystanie ze specjalistycznego sprzętu budowalnego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.334.2019.1.MT
     ∟Usługi świadczone przez Zainteresowanego (wynajem 6 apartamentów) z uwagi na liczbę wynajmowanych pokoi nie będą mieścić się w kategorii usług wymienionych w pozycji 4 części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.336.2019.1.AB
     ∟W zakresie wskazania czy w związku z wypłatą do dnia 31 grudnia 2019 r. dywidendy dla wspólnika można zastosować zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.320.2019.2.AJ
     ∟Obowiązki prowadzącego rachunki zbiorcze i rachunki papierów wartościowych jako płatnika związane z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z tytułu listów zastawnych i obligacji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.357.2019.1.JC
     ∟Czy w przypadku braku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji szwajcarskiego Kontrahenta na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła od płatności dokonanych na rzecz szwajcarskiego Kontrahenta w związku z opłatami uiszczonymi na nabycie licencji do korzystania z oprogramowania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.362.2019.2.KS
     ∟Obowiązek płatnika związany z wypłatą na rzecz Inwestora środków pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.354.2019.1.JC
     ∟Obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz opodatkowania odsetek wypłacanych w ramach struktury cash poolingu (pytania 1-3)

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.280.2019.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z rachunku głównego oraz z rachunku IKE.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2019.2.SP
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Wnioskodawcy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-425/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.330.2019.2.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy będąc pośrednikiem płatności pomiędzy K. a Z., Wnioskodawca jest jednocześnie płatnikiem podatku u źródła, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, zobowiązanym do pobrania i odprowadzenia podatku u źródła z tytułu uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Z. (wynagrodzenie za wynajem pojazdów).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.342.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa usług ubezpieczeniowych do kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.333.2019.2.JC
     ∟Czy płatności odsetkowe dokonywane przez Spółkę w związku z pożyczkami zaciągniętymi od Spółki szwedzkiej, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych w drodze emisji obligacji, a które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 18-21 Ustawy nowelizującej, powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.298.2019.1.MM
     ∟Nagrody – do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł - przyznawane w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, rolnikom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/przedsiębiorcom, które to nagrody nie będą wydawane w związku z wykonywaniem tej działalności objęte będą zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych nagród Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 10% podatku dochodowego i odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Również z tytułu wydawania nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/ przedsiębiorcom w związku z wykonywaniem tej działalności Wnioskodawca nie będzie występował w roli płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Ww. nagrody należy bowiem zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie mają zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.346.2019.1.AP
     ∟Czy opłaty jakie Spółka ponosi z tytułu nabycia pakietów gwarancyjnych (pakietów naprawczych) od producentów samochodów lub instytucji finansowej podlegają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowi u źródła, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20%.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahentów zagranicznych z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.307.2019.2.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Niemiec zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 1-4 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji, czy będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu świadczonych usług na terytorium Niemiec

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.354.2019.1.KU
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z najmu lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2019.2.BM
     ∟czy kompleksowe usługi serwisowe nabywane przez Wnioskodawcę od Y mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Y

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.310.2019.1.KS
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek od kredytu, w kwocie przekraczającej 2 mln PLN w roku podatkowym Spółki, na rzecz polskiego oddziału zagranicznego podmiotu, w sytuacji gdy odsetki te związane są z działalnością tego oddziału na terytorium Polski oraz obowiązku złożenia zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o niepobranym podatku od części należności przekraczającej 2 mln PLN w roku podatkowym Spółki.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.297.2019.2.AP
     ∟w zakresie ustalenia, czy pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę XY

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.271.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki niemieckiej z tytułu świadczenia Usług IT i wynajmu sprzętu komputerowego.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.373.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie UPO jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta: - dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie, - dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOP dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikacji rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o PDOP jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.288.2019.1.AJ
     ∟Ukonstytuowanie zakładu w związku z utworzeniem oddziału w Polsce oraz opodatkowanie zysków z eksploatacji statków morskich wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.298.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy w związku z dokonywaniem płatności przez Spółkę na rzecz Wynajmującego z tytułu najmu wózków po stronie Spółki jako płatnika powstał obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.242.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców systemów rezerwacyjnych jako niepodlegającego opodatkowaniu u źródła.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.225.2019.2.BS
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.223.2019.2.MF
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj