Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Konfuzja

 

Konfuzja 1252 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.358.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie wynikających z zawartych umów pożyczek zobowiązań Spółki przejmującej wobec Spółki przejmowanej (zarówno w części odnoszącej się do kwot głównych pożyczek, jak i kwot odsetek), które nastąpi w wyniku konfuzji będącej rezultatem planowanego połączenia, nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki przejmującej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.11.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.321.2019.1.DP
     ∟1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako jedynego udziałowca, składników majątku Spółki Likwidowanej, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej otrzymanych składników majątku likwidacyjnego? 2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Należności będzie skutkować konfuzją, która nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego (innego niż przychód określony w pytaniu nr 1)?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.322.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym połączeniem Wnioskodawcy ze Spółką zależną u Wnioskodawcy (zarówno jako Spółki przejmującej jak i jako sukcesora Spółki zależnej) nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności, w tym wynikających z pożyczek udzielonych Spółce zależnej przez Wnioskodawcę obejmujących naliczone do dnia połączenia, ale niezapłacone odsetki

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.233.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie, status podatnika PGK, przychód, konfuzja zobowiązań.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1717/15/19-S/IM
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania (likwidacji) Spółki jawnej wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek (w tym wierzytelności o odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek) oraz wygaśnięcie zobowiązania i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki jawnej), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.388.2018.2.LG
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.490.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku wygaśnięcia Zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki Celowej na skutek konfuzji w wyniku otrzymania przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego Spółki Celowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.491.2018.1.DP
     ∟Czy w przypadku wygaśnięcia Należności odsetkowych na skutek konfuzji w wyniku otrzymania przez Wspólnika majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.511.2018.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z konfuzją wierzytelności i zobowiązań, która nastąpi po połączeniu.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.319.2018.1.AZE
     ∟ustalenie czy w związku z planowanym połączeniem Spółek nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących między Spółkami.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.433.2018.1.AM
     ∟ustalenie czy w związku z planowanym połączeniem Spółek nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących między Spółkami

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.574.2018.1.JO
     ∟Uznanie czynności udzielenia jednorazowej pożyczki za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zastosowania zwolnienia dla ww. czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.248.2018.4.AZE
     ∟Czy w przypadku gdy Zobowiązanie z tytułu Odsetek nie zostanie uregulowane przed dniem połączenia Spółki A i Spółki B, w związku z czym w momencie połączenia dojdzie do jego wygaśnięcia w wyniku tzw. konfuzji - Spółka A będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie naliczonych do dnia połączenia odsetek od Zobowiązania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.595.2018.4.KM
     ∟Czy w przypadku gdy Zobowiązanie nie zostanie uregulowane przed dniem połączenia Spółki A i Spółki B, w związku z czym w momencie połączenia dojdzie do jego wygaśnięcia w wyniku tzw. kontuzji - Spółka A będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy o VAT?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.403.2018.1.EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-85/16-6/S/AM
     ∟W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia w drodze konfuzji wierzytelności otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.420.2018.2.BW
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku VAT przez Wnioskodawcę lub spółki Przejmowane, w sytuacji, gdy termin dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia Wnioskodawcy ze spółkami przejmowanymi.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-73/16/18/S/KS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej lub jawnej oraz wygaśnięcia wierzytelności wskutek konfuzji.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-237/16/18-7/S/IF
     ∟Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania spółki osobowej certyfikatów oraz wierzytelności, jak również wygaśnięcie wierzytelności na skutek konfuzji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.103.2018.1.KK
     ∟Konsekwencje podatkowe wydania przez spółkę komandytową majątku likwidacyjnego.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-437/16/18-5/S/LS
     ∟Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2018.1.AM
     ∟skutki wygaśnięcia w drodze konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Przejmowaną, w następstwie planowanego połączenia

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.162.2018.1.AW
     ∟W przypadku wygaśnięcia zobowiązań odsetkowych na skutek konfuzji w wyniku przejęcia przez Wnioskodawcę Spółek Celowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.159.2018.1.MS
     ∟Czy w przypadku wygaśnięcia wzajemnych Zobowiązań pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Celowymi oraz pomiędzy samymi Spółkami Celowymi, na skutek konfuzji, tj. połączenia w rękach tej samej osoby (tj. Wnioskodawcy) praw (wierzytelności) i sprzężonych z nimi zobowiązań, w wyniku przejęcia przez Wnioskodawcę Spółek Celowych powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.133.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z połączeniem spółek powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wierzytelności pożyczkowych wraz z naliczonymi odsetkami.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.175.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako następcy podatkowego Spółki przejmowanej, której to zobowiązanie na skutek konfuzji wygaśnie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.174.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako wierzyciela Spółki przejmowanej, która to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj