Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: źródło

 

źródło 353 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.398.2019.1.BKD
     ∟Czy zapłata wynagrodzenia na rzecz spółki-matki za wynajem maszyn, urządzeń budowlanych i elementów osprzętowych stanowi zapłatę należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, opodatkowanego stawką ryczałtową (tzw. podatkiem u źródła), Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia na rzecz spółki-matki za wynajem maszyn, urządzeń budowlanych i elementów osprzętowych Spółka jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła)

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.343.2019.2.SJ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonych o kwotę podatku należnego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego dofinansowania.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC
     ∟Czy w przypadkach wskazanych w opisie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka ma prawo zaliczyć całą wartość podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.275.2019.2.AM
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznanie kosztów realizacji misji publicznej za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2019.2.AR
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz Agentów z tytułu wykonywania usług wsparcia sprzedaży (pośrednictwa) podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.218.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe przekazania uczestnikom warsztatów kart przedpłaconych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.198.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Usługi agencyjne, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz Agentów Wynagrodzenia

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.452.2019.1.JB
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych przez Wnioskodawcę od wykonawców, opodatkowania i dokumentowania fakturami całego wkładu mieszkańca oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.249.2019.4.BS
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrać podatek u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów (osób prawnych) z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.359.2019.1.MW
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych przez Wnioskodawcę od wykonawców, opodatkowanie i dokumentowanie fakturami całego wkładu mieszkańca oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.151.2019.4.AG
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.245.2019.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć przychód uzyskany z najmu nieruchomości do przychodów prywatnych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować je zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.191.2019.2.DS
     ∟Opodatkowanie odsetek od odszkodowania.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.266.2019.1.AK
     ∟Czy opisany najem krótkoterminowy można traktować jako najem prywatny, a więc nie wymagający rejestrowania działalności gospodarczej, a także umożliwia wybór opodatkowania przychodu w formie ryczałtu zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.148.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą Promotorom wynagrodzeń.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.203.2019.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu lokali będzie stanowi przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.267.2019.2.KS1
     ∟określenie źródła przychodu z tytułu najmu lokali mieszkalnych

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.180.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.137.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy podnośniki, o których mowa we wniosku stanowią w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „urządzenia przemysłowe”, których najem od zagranicznych kontrahentów obliguje Spółkę (jako płatnika) do pobrania podatku dochodowego od dochodu osiągniętego na terytorium Polski przez kontrahentów posiadających ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.103.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.101.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.102.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia i odszkodowania.

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.88.2019.2.ŁS
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki nie zostały wprost wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych. Nie można również utożsamiać ich z kwotami otrzymanymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy odsetki te jako nie objęte dyspozycją ww. przepisu nie korzystają z uregulowanego w jego treści zwolnienia i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych „podatku u źródła” zapłaconego z własnych środków Wnioskodawcy

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.30.2019.1.AR
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z Republiki Federalnej Niemiec należności podatek dochodowy od osób prawnych.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.28.2019.1.BKD
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z USA należności podatek dochodowy od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj