Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zyski

 

zyski 1996 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki komandytowej.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.372.2019.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem położonego na Węgrzech zakładu.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.344.2019.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem położonego na Węgrzech zakładu.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.265.2019.3.MT
     ∟Czy w opisanej sytuacji darowizna akcji na rzecz córki – nierezydenta skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, stosownie do art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.264.2019.6.MT
     ∟Czy w opisanej sytuacji darowizna akcji na rzecz małżonka – nierezydenta skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, stosownie do art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2019.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy część wypracowanej nadwyżki bilansowej przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszt uzyskania przychodu

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2019.1.MJ
     ∟obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.319.2019.2.NL
     ∟ustalenie czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.359.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem i zbyciem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej oraz ustalenia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gwarancji pochodzenia stanowi przychód z zysków kapitałowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.282.2019.1.MF
     ∟kwalifikacja przychodu z tytułu otrzymania oraz zbycia skarbowych papierów wartościowych do odpowiedniego źródła przychodów oraz sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.268.2019.2.AG
     ∟Kwalifikacja przychodu z tytułu otrzymania oraz zbycia skarbowych papierów wartościowych do odpowiedniego źródła przychodów oraz sposób rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.348.2019.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności podziału zysku pomiędzy Wnioskodawcami w związku z zawarciem umowy wspólnego przedsięwzięcia

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.314.2019.2.AG
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę skarbowych papierów wartościowych stanowiących rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 r. opłat abonamentowych, kwalifikacja przychodów uzyskanych z rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi do określonego źródła przychodów oraz uznanie kosztów realizacji misji za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.328.2019.3.EZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wypłatą przez Spółkę zysków z lat ubiegłych w formie nakładów inwestycyjnych w postaci hal produkcyjnych.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.298.2019.1.KK
     ∟Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę kapitałową, tj. z o.o.) należnego wspólnikom (Zainteresowanym) całości zysku w spółce przekształcanej (spółce osobowej, tj. spółce jawnej) w rozumieniu art. 52 KSH, wskutek zgłoszenia przez wspólników żądania wypłaty zysku przed przekształceniem spółki jawnej, spowoduje dla wspólników (Zainteresowanych) jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.312.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa (sublicencji) do znaku towarowego oraz kosztów poniesionych z tytułu nabycia od innej spółki prawa do korzystania ze znaku towarowego

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2019.3.KS1
     ∟powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu z niezrealizowanych zysków

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.280.2019.1.SG
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła zyski kapitałowe realizacji transakcji w ramach Strategii

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP
     ∟czy środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz Wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce oraz czy środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.191.2019.4.AG
     ∟brak powstania przychodu w związku z „wykopaniem” waluty wirtualnej, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych w drodze „wykopania” waluty wirtualnej oraz możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prowizje z tytułu zawierania transakcji walutami wirtualnymi

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.211.2019.2.AW
     ∟W świetle art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. b updop przychody osiągane przez Spółkę z transakcji hedgingowych ukierunkowanych na zabezpieczenie ekspozycji walutowej dotyczącej zakupu surowca i produktów należy kwalifikować jako przychody ze źródła innego niż zyski kapitałowe (tj. przychody z działalności operacyjnej)

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4511-768/15-1/NL
     ∟skutki podatkowe zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB1-1/4511-764/15-1/NL
     ∟skutki podatkowe zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.229.2019.1.AG
     ∟kwalifikacja do źródła przychodów innych niż „zyski kapitałowe” przychodów i kosztów podatkowych rozpoznanych z tytułu różnic kursowych powstałych w związku z wykupem/sprzedażą obligacji

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.149.2019.1.BKD
     ∟Kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych Franczyzobiorcom: - które nie stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych - które stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.80.2019.1.MS
     ∟Kalkulacja wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP oraz dochodu opodatkowanego PDOP na zasadach ogólnych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.196.2019.1.AG
     ∟Rozliczanie strat podatkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj