Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot różnicy podatku

 

zwrot różnicy podatku 130 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.570.2019.1.MN
     ∟Możliwość wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.321.2019.2.IK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego za nabyte usługi noclegowe i gastronomiczne

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.336.2018.1.JS
     ∟Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.120.2018.1.AG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-523/16-4/JF
     ∟w zakresie zwrotu różnicy podatku

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-210/15/LG
     ∟Prawo do zwrotu podatku w terminie 25 dni w przypadku braku dokonania zapłaty za faktury dotyczące importu usług i importu towarów

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-607/14-5/JSz
     ∟Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w związku z nabyciem towaru promującego.

2014.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-762/14/KT
     ∟Możliwość żądania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, w terminie 25 dni.

2014.08.01 - Minister Finansów - DD10/033/262/ZDA/14/RD-4665/13
     ∟Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r., Spółka może nadal ustalać różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 2 oraz ust. 3 tej ustawy w sposób opisany powyżej tj.: na podstawie faktycznie zastosowanego kursu waluty, którym jest odpowiednio kurs kupna lub sprzedaży waluty banku prowadzącego rachunek walutowy z dnia wpływu środków na konto Spółki lub wypływu tych środków w przypadku, gdy transakcje dotyczą: - wpływu środków na rachunek Spółki, gdy kontrahenci dokonują zapłaty należności w walucie na rachunek walutowy Spółki, - wypływu środków w walucie z rachunku walutowego Spółki na zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych Spółki.

2014.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-150/14-4/BM
     ∟Podstawa opodatkowania towaru sprzedawanego z dużym rabatem oraz prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2014.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1068/13/MN
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości żądania zwrotu kwot podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, udokumentowanych w całości opłaconymi fakturami, w terminie 25 dni?

2014.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1086/13/AD
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości żądania zwrotu kwot podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, udokumentowanych w całości opłaconymi fakturami, w terminie 25 dni?

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-110a/13/DK
     ∟1) Jaki kurs waluty powinna stosować Spółka do wyceny operacji gospodarczych na kontach walutowych od dnia 1 stycznia 2012 r. na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych? Jeśli odpowiedź będzie zgodna z stanowiskiem zaprezentowanym poniżej to czy wyjątkowo w 2012 roku Spółka może dokonywać wycen wg kursu kupna/sprzedaży banku, w którym Spółka posiada rachunek walutowy?2) Jaki kurs waluty powinna stosować Spółka do wyceny operacji w kasie walutowej od dnia 1 stycznia 2013 r. na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych?3) Czy zarówno różnice kursowe tzw. transakcyjne i nietransakcyjne wpływają na wartość początkową środka trwałego?

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1050/11/WN
     ∟Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonym nad należnym.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-839/11/KO
     ∟w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonym nad należnym

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1006/11-2/SM
     ∟Uregulowania związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług przez podmiot zagraniczny (posiadający oddział w Polsce, który nie uczestniczy w transakcjach dostawy towarów)

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-557/11-5/SM
     ∟rozliczenie podatku od towarów i usług przez nabywcę towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki

2011.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-672/08/11-6/S/MS/IZ
     ∟Dotyczy odliczenia podatku naliczonego związanego. z zakupem projektu stadionu oraz prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-956/10-6/IGo
     ∟Wniesienie aportem nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.

2010.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-804/10-2/SM
     ∟Przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę towarów Spółki oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-359/10-7/S/KG/SM
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki

2010.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-813/10-2/SM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki.

2010.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-620/10-4/SM
     ∟uregulowania dotyczące świadczenia usług opracowania studium wykonalności linii kolejowej dużych prędkości

2010.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-850/09/ICz
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia, części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która jest równa sumie podatku należnego, wykazanego w deklaracji podatkowej, wynikającego z transakcji wskazanych w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT.

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1710/09-2/EN
     ∟Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do zwrotu podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 złożonej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności w terminie 60 dni?

2010.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1554/09-3/EN
     ∟Jeżeli podatek od towarów i usług jest nienależny, to czy byłym wspólnikom przysługuje zwrot podatku – stosownie do art. 14 ust. 9a i następne ustawy o podatku od towarów i usług?

2010.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1086/09/AZb
     ∟prawo do zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku

2009.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-722/09/MS
     ∟Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ustawy o podatku VAT oraz zwrotu na rachunek bankowy różnicy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego oraz w zakresie ustalenia proporcji w celu prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją inwestycji.

2009.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1047/09/MS
     ∟Czy proporcja stosowana do prawidłowego rozliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków kosztowych związanych z administrowaniem powierzchnią wynajmowaną i pozostałą przeznaczoną na własne potrzeby powinna być wyliczona w oparciu o całość powierzchni administrowanych budynków, czy też oddzielnie o powierzchnię każdego z nich.

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-844/09-9/AK
     ∟1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej?2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony?3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj