Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwolnienia podatkowe

 

zwolnienia podatkowe 4290 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-509/15/JJ
     ∟prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu lokalu mieszkalnego

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-31/15-4/BH
     ∟Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu leczniczego w ramach prowadzonego eksperymentu medycznego, bez względu na to, czy stanowią eksperyment leczniczy, czy też eksperyment badawczy, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o podatku od towarów i usług i powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż nie można uznać, że czynności wykonywane prze Spółkę mają charakter usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-730/14-7/AK
     ∟prawo do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy warzywno-kwiatowe,

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-869/14-2/MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczonych usług w części dotyczącej zwolnienia od podatku czynności wykonywanych przez Bank, polegających na otwieraniu i prowadzeniu rachunków pieniężnych Funduszu, na których przechowywane są środki pieniężne Funduszy oraz dokonywanie rozliczeń transakcji na tych rachunkach oraz usług otwierania i prowadzenia rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych Funduszy, na których takie papiery przechowywane są w formie zapisów elektronicznych w celu odzwierciedlenia prawa własności oraz dokonywania rozliczeń transakcji na takich aktywach funduszy i czynności wyni...

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-925/14/RS
     ∟Czy w opisanej sytuacji, gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości będącej przedmiotem aportu przewiduje zlokalizowanie na niej określonej ilości obiektów budowlanych (turbin wiatrowych), określając jednocześnie maksymalną powierzchnię zabudowy tej nieruchomości pod te obiekty podczas gdy pozostały jej obszar stanowią grunty rolne, przy czym w planie nie jest wskazane, które powierzchnie podlegają zabudowie, opodatkowanie VAT (ustalenie podstawy opodatkowania) aportu części takiej nieruchomości powinno uwzględniać proporcję pomiędzy maksymalną możliwą powierzchnią zabudowy Nieruchomości pierwotnej w stosunku do całkowitej powierzchni Ni...

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-173/14-2/PG
     ∟Uznanie opłat pobieranych przez Uczelnię za należności za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

2014.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-374/14-2/JSK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz Gminy.

2014.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-4/14/BK
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania wydatkowany na spłatę kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w celu spłaty udziału męża jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o zwolnienie przedmiotowe przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-115/14-4/AD
     ∟Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną czyli od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli sprzedaż w 2011 r. wyniosła 116.128,68 PLN netto, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 30 lipca 2010 r. po przeprowadzonej kontroli w roku 2013 r.

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-23/14/MCZ
     ∟zawarcie umowy dożywocia a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy psd

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-91/14-3/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania dla usługi kompleksowej świadczonej przez Wnioskodawcę.

2014.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-79/14/KJ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, które zostały objęte decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

2014.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-34/14/AD
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-13/14-4/MH
     ∟zwolnienia z opodatkowania kursów dla kierowców wózków jezdniowych oraz szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego (operator suwnic, żurawi, podestów, wciągniki, dźwigi towarowo-osobowe) i szkoleń na uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-906/12/14-7/S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania świadczonych usług wynajmu trenerów.

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-198/14-4/AW
     ∟zwolnienie od podatku VAT dla szkoleń

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1360/13-5/PR
     ∟obowiązek dokonania korekty podatku, gdy w momencie powstania obowiązku podatkowego Spółka nie posiadała informacji o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych oraz konieczność weryfikacji uczestników szkolenia pod kątem wykorzystywania zdobytej wiedzy do celów zawodowych

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-790/11/14-S/KT
     ∟Zwolnienie od podatku odpłatnych usług szkoleniowych świadczonych na rzecz radców prawnych.

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-189/14-2/AW
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług wsparcia zarządzaniem aktywami – art. 43 ust. 1 pkt 12

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1322/13/PS
     ∟Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych ratownictwa wodnego.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-24/14-4/KBr
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT zbycia zabudowanej nieruchomości -zw

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-488/13-5/MC
     ∟Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-2/14/AJ
     ∟ Zwolnienie od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1/14/AJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-14/14/AM
     ∟Czy w przypadku wypłaty dywidendy Wspólnikowi, który: podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada na podstawie tytułu własności od 28 lipca 2010 r. 49% udziałów w Spółce i przedstawi płatnikowi certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-501/13-2/DS
     ∟Czy w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Akcjonariusza, Spółka jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków?

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1178/13/KJ
     ∟Sprzedaż wydzielonych lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1465/13/EB
     ∟Zbycie gruntu niezabudowanego, niebędącego terenem budowlanym.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1206/13-2/IG
     ∟1. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie świadczyła jakąkolwiek usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (dalej jako: „ustawy o VAT”) tym samym będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i z tego tytułu?2. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie nabywała od PL usługi i z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług?3. Czy usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jako...

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1197/13-2/IG
     ∟1. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie świadczyła jakąkolwiek usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (dalej jako: „ustawy o VAT”) tym samym będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i z tego tytułu?2. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie nabywała od P.L usługi i z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług?3. Czy usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jak...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj