Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zniszczenie

 

zniszczenie 52 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.179.2019.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy przechowywanego alkoholu etylowego, nienadającego się do zużycia zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku jego zniszczenia.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.152.2019.1.MK
     ∟Niszczenie nieprzydatnej do użycia krajanki tytoniowej

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.109.2019.2.JO
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Data jaka powinna widnieć na fakturze jako data dokonania dostawy towarów w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę umowy transportowej z firmą kurierską. Wystawienie faktur korygujących w sytuacji uszkodzenia lub utraty towaru przez firmę kurierską przy uprzednim dostarczeniu faktury VAT kupującemu. Anulowanie faktur w sytuacji zniszczenia lub utraty towaru przez firmę kurierską. Wystawienie faktur korygujących w sytuacji doręczenia faktury kontrahentowi w sytuacji, zniszczenia lub utraty towaru przez firmę kurierską.

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.22.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie suszu tytoniowego w związku z jego dostawą wewnątrzwspólnotową i zniszczeniem oraz obowiązkami formalnymi związanymi ze zniszczeniem suszu tytoniowego

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.811.2018.2.JK
     ∟opodatkowanie przeniesienia prawa własności nieruchomości rolnych w zamian za odszkodowanie obejmujące nieruchomości rolne, jak również zniszczone uprawy pszenicy ozimej oraz sposobu udokumentowania ww. czynności

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.294.2018.2.AG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty (kradzieży lub zniszczenia) Rowerów oraz w wyniku zniszczenia Stacji w kwocie odpowiadającej ich niezamortyzowanej wartości.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.119.2018.1.MAZ
     ∟Zmiana sposobu wykorzystania ekstraktów ziołowych, zawierających alkohol etylowy i użycia ich do produkcji suplementów diety, jak również utylizacji przeterminowanych ekstraktów oraz obowiązków w podatku akcyzowym z powyższymi czynnościami związanych.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.644.2017.1.OA
     ∟Opodatkowanie przeniesienia prawa własności nieruchomości rolnych w zamian za odszkodowanie obejmujące również zniszczone zasiewy rzepaku i grochu oraz sposobu udokumentowania ww. czynności.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.475.2017.2.JK3
     ∟Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty zadośćuczynienia wykazując to w zeznaniu podatkowym za rok 2017?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/443-98/13/17-S/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia.

2017.02.28 - Minister Finansów - PA2.8011.2.2016
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.582.2016.2.MJ
     ∟przechowywanie otrzymywanych dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej i niszczenia papierowych oryginałów, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych w formie papierowej a przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-5/16-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na odtworzenie zniszczonego budynku ocynkowni.

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-44/16-4/MC
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym całkowitego zniszczenia żyły tytoniowej w wyniku poddania procesowi kompostowania oraz obowiązków formalnych związanych z przedmiotowym zniszczeniem żyły tytoniowej

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1293/15-2/KR
     ∟Opodatkowanie i sposób dokumentowania powstałego zdarzenia.

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1076/15/MN
     ∟Czy słusznie została wystawiona przez Pana zaliczkowa faktura VAT na wartość prac remontowych do wykonania na podstawie protokołu zdania przedmiotu najmu, jeśli termin wykonania tych prac nie jest znany? Czy słuszny jest tryb przyszłego rozliczenia zaliczkowej faktury VAT poprzez doręczenie byłemu Najemcy protokołu wykonania prac remontowych sporządzonego przez Wykonawcę i Pana jako zleceniodawcę po wykonaniu tych prac?

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-98/15-2/MC
     ∟Opodatkowanie przekazania zlewek zawierających alkohol etylowy do kontrahenta w celu recyklingu.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-90/15/BP
     ∟Czy w świetle art. 89 ust. 1 pkt. 10 lit.b) ustawy akcyzowej opisany wyciek frakcji próżniowej znajdującej się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym Spółki, stanowiący całkowite zniszczenie wyrobu akcyzowego, podlega opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 64,00zł/1000 kg?

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-442/14/PK
     ∟Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-276/14/PK
     ∟Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-98/13-2/TK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do stosowania zwolnienia o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U.2013.212) w sytuacji w której pomimo uprzedniego zawiadomienia funkcjonariusze celni nie przybywają i nie są obecni w czasie niszczenia piwa lub cydru, a w rezultacie protokół niszczenia piwa nie jest podpisany przez przedstawicieli organu podatkowego?

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-951/13-4/MS
     ∟Czy wartość zdezakwalizowanych katalogów reklamowych wydanych z magazynu w celu ich zniszczenia stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-90/13-4/DS
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona - m.in. oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy - zakwalifikować poniesione koszty związane z odtworzeniem częściowo zniszczonego budynku jako koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, natomiast jedynie w stosunku do wydatków mających charakter zwiększający wartość użytkową budynku, Spółka winna zakwalifikować te wydatki jako zwiększające wartość początkową budynku?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-172/13-2/AJ
     ∟Czy odszkodowania wypłacane właścicielom nieruchomości bądź nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułów określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)?

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-633/12-2/SP
     ∟Czy odszkodowanie za zniszczenia na terenie gruntów leśnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, spowodowane pracami konserwacyjnymi, których celem było zabezpieczenie linii przesyłowych przed uszkodzeniem (a tym samym zapewnienie ciągłości dostawcy energii elektrycznej) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-562/12-5/JL
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zdemontowanych urządzeń oraz korekty podatku, w przypadku ich sprzedaży oraz fizycznej utylizacji

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-392/12/PH
     ∟w zakresie obniżenia podatku akcyzowego z tytułu wycofanego piwa ze względu na ujawnione wady piwa, oraz w zakresie zwrotu podatku akcyzowego od całkowicie zniszczonych reklamowanych wyrobów w trybie art. 72 ordynacji podatkowej

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-276/12/PH
     ∟w zakresie obniżenia podatku akcyzowego z tytułu wycofania piwa ze względu na upływ terminu przydatności do spożycia

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-438/12-2/MS
     ∟Czy zgodnie zobowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób prawnych niedobory w towarach handlowych, uznane przez Komisję inwentaryzacyjną za niezawinione, gdyż powstały w wyniku zdarzenia losowego jakim była kradzież/zniszczenie lub zagubienie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2012.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-783/12-2/AP
     ∟Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Kontrahenta, dokumentującej zakup przez Spółkę materiału produkcyjnego, do którego zakupu Spółka została zobowiązana na mocy postanowień Umowy oraz Porozumienia, a który to materiał produkcyjny został następnie przez Spółkę zutylizowany?

1 2

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj