Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana rozliczenia

 

zmiana rozliczenia 10 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.156.2018.1.IZ
     ∟ustalenie, czy: - Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponoszone przez Spółkę koszty kwalifikowane, ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) dla celów bilansowych, jednorazowo, w roku, w którym zakończone zostały prace badawczo-rozwojowe, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki (pyt. nr 3), - w przypadku wyboru rozliczenia wydatków na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, Wnioskodawca powinien dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki na podstawie art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 8 updop w okresie, w którym prace badawczo-rozwojowe zostaną zakończone i rozpozna koszty uzyskania przychodów (pyt. nr 4), - w przypadku zmiany sposobu rozliczeń dla celów bilansowych i podatkowych na rozpoznawanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, odliczenie wydatków na badania i rozwój od podstawy opodatkowania powinno być dokonane w wysokości odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki, w rozliczeniu za okres, w którym dokonywane będą odpisy amortyzacyjne (pyt. nr 5), - kwota otrzymana ze sprzedaży Prototypów przez Spółkę na rzecz klienta po cenie nieodzwierciedlającej koszty ich opracowania i wytworzenia (tj. ze stratą) stanowi dokonanie Spółce zwrotu poniesionych wydatków, a co za tym idzie wyłącza odliczenie ich w tym zakresie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 5 updop (pyt. nr 7).

2009.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-521/09-2/ER
     ∟Czy zawiadomienie urzędu skarbowego w dniu 28.01.2009 r. jest skuteczne i wypełnia art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że:1)bieżącym rokiem podatkowym jest okres od 01.01.2008 r. do 30.11.2010 r.,2)kolejne lata podatkowe obejmować będą okresy 12 miesięcy od 1 grudnia danego roku do 30 listopada danego roku.

2007.02.20 - Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze - PP/443/1/243/06/07
     ∟Zapytanie dotyczy momentu rozliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu i sprzedaży otrzymanych i wystawionych w IV kwartale 2006 r., a które nie zostały uregulowane do zakończenia kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 800.000 euro sprzedaży, powodujące utratę prawa do stosowania metody kasowej od stycznia 2007 r.

2006.10.17 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/276/Z/K/06
     ∟Czy mogą od nowego roku zmienić metodę księgowania kosztów, tj. z metody kasowej przejść na metodę memoriałową ? Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i świadczy usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. W roku 2006 prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów- koszty księgując metodą kasową. Od roku 2007 chciałby Pan księgować koszty metodą memoriałową. Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, iż zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można księgowa

2005.11.28 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/440/351/05
     ∟Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione materiały otrzymał i przyjął do magazynu w czerwcu 2005 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona przez dostawcę z dniem 16 czerwca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w ksi...

2005.07.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-149-152/05/AW
     ∟Czy przewalutowanie kwoty pożyczki polegające na przeliczeniu kwoty wyrażonej w dolarach amerykańskich (USD) na kwotę w EURO na podstawie średnich kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień przewalutowania nie powoduje ujemnych bądź dodatnich różnic kursowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

2004.07.28 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PP/443/106/04
     ∟Czy w sytuacji, gdy organ podatkowy w decyzji administracyjnej zakwestionował rozliczenie w deklaracji VAT - 7 podatku naliczonego (na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm. - spółka ma obowiazek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, w związku z otrzymaniem faktury korygującej (wystawionej do faktury) zakwestionowanej ?

2004.07.21 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DN/005/35/04
     ∟Czy matce samotnie wychowującej dziecko przysługuje złożenie w 2004r. korekty PIT-37 za 2002r. dotyczącej zmiany formy opodatkowania z indywidualnego rozliczenia na preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci? Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2002 r., od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : 1. dzieci małoletnie 2. dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny 3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa wprzepisach...

2004.07.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US 72/ROP1-573/ID/04
     ∟Czy dopuszczalne jest łączne rozliczenie wszystkich jednostek organiz. do dnia 30.06.2004 r. w sytuacji gdy z dniem 23 i 24.06.2004r. nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielni XXX - 6 nowych Spółdzielni, a Spółdzielnia XXX zarządza nieruchoościami przejmowanym przez te Spółdzielnie do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła rejestracja. Dnia 3 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółdzielnię XXX, dotyczące kwestii: Z dniem 23 i 24 czerwca 2004 (data wpisu do KRS) nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielnii XXX 6 nowych spółdzielni. W związku z faktem, iż z...

2004.04.27 - Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto - PP 443/542/18i/04
     ∟1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że z dniem 1.05.2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004?2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r.?Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) stanowią, iż w przypadku ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wyga...

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj