Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zawody

 

zawody 148 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.460.2019.2.EZ
     ∟Zastosowania stawki VAT dla opłaty pobieranej od uczestników zawodów biegowych za pakiet startowy, który zawiera dodatkowe akcesoria sportowe.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.429.2019.2.AW
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług medycznych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.178.2019.2.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.160.2019.2.AC
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem konia … w wyścigach, a także ustalenia momentu ujęcia tych kosztów

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.159.2019.1.EZ
     ∟Usługa wstępu na zorganizowane zawody sportowe podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Świadczone usługi treningów indywidualnych będą opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.446.2018.2.MM
     ∟Zwrot kosztów dojazdu, jaki otrzymują zawodnicy i trenerzy dojeżdżający z różnych miejscowości (miejscowości zamieszkania) do miejscowości, gdzie znajduje się wskazana przez Klub hala treningowa oraz do innych miejscowości wskazanych przez Klub na zawody i treningi – przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP5/4512-1-275/15-5/19-S/WB
     ∟Zwolnienie od podatku usług badania psychologicznego przydatności zawodowej kierowców i innych grup zawodowych przez psychologa.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.338.2018.2.NK
     ∟Opodatkowanie opłat organizacyjnych otrzymywanych od uczestników imprez sportowych.

2018.09.13 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.85.2018.WAZ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.15.2018.3.KK
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z (w odniesieniu do pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osób fizycznych świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej): - organizacją spotkań o charakterze integracyjnym oraz zapewnieniem posiłków/usług cateringowych na tych spotkaniach, - organizacją spotkań projektowo-działowych o charakterze biznesowym oraz zapewnieniem posiłków/usług cateringowych na tych spotkaniach, - zapewnieniem posiłków w przypadku pracy w weekendy/w dniu wolne, - zakupem towarów/wyposażenia w celu zapewnienia możliwości odpoczynku/relaksu w miejscu pracy, - sfinansowaniem udziału w zawodach/aktywnościach sportowych, treningów specjalistycznych, zakup strojów sportowych, - zakupem upominków/nagród dla pracowników w postaci voucherów, kart podarunkowych, - organizacją corocznych imprez integracyjno-motywacyjnych

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.102.2018.4.AM
     ∟• opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), • braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.111.2018.1.HW
     ∟Opodatkowanie opłat pobieranych od uczestników maratonów rowerowych.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.66.2018.3.JS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na funkcjonowanie Drużyny stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.313.2017.3.SK
     ∟Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym, a płatnikiem nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2017.2.MS1
     ∟w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika z tytułu zawierania umów sponsoringu z przedstawicielami zawodu medycznego

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.514.2017.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania czynności wykonywanych przez Gminę.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.172.2017.2.NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem drużyny piłki nożnej tj. wydatków poniesionych na wynajem hali sportowej, udział w zawodach międzyzakładowych (koszt przejazdu, noclegu, wyżywienia) i zakup napojów izotonicznych

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.117.2017.2.NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem drużyny piłkarskiej, tj. wydatków poniesionych na zakup strojów sportowych, przyrządów sportowych (piłek, rękawic piłkarskich, znaczników do sportów zespołowych), udział w zawodach sportowych (wpisowe) piłki nożnej

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.455.2017.1
     ∟Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.) przysługuje Gminie ….. pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją biegu ulicznego „…..”?

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.232.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty startowej pobieranej przez Wnioskodawcę od zawodników za udział w organizowanych zawodach wędkarskich.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.51.2017.1.RR
     ∟Czy w związku z utratą przez Wnioskodawcę statusu polskiego związku sportowego, opłaty startowe pobierane od zawodników za udział w organizowanych przez Związek zawodach wędkarskich korzystają ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w związku z art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-2.4512.84.2017.2.AD
     ∟podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją Biegu Ulicznego

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.60.2017.1.KS1
     ∟Nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, w myśl którego przychód ze sprzedaży koni, których zakup nie stanowił kosztu uzyskania przychodu (zakup nastąpił do majątku prywatnego Wnioskodawcy) nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-2.4512.19.2017.1.AD
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT możliwości uczestnictwa w Biegu Ulicznym oraz stawka podatku.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1076.2016.1.BF
     ∟Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego sędziom sportowym za przeprowadzone zawody, którego wartość każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.100.2016.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w rozgrywkach, rejestracji, wyrejestrowania zawodników, uprawnienia zawodnika do gry, dokonywanych transferów zawodników, przyznania licencji oraz przesunięcia terminu zawodów.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.550.2016.1.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni świadczone przez Centrum Integracji Społecznej

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.918.2016.1.KR
     ∟Świadczenie za które Wnioskodawca pobiera startową jako usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach sportowych jest usługą wstępu opodatkowaną preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, wynikającą z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 do ustawy.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.796.2016.1.ISL
     ∟Czy Związek ma możliwość naliczania podatku od osób fizycznych w formie ryczałtu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.74.2016.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT udziału w zawodach biegowych i sportowych.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj