Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zatrudnianie (zatrudnienie)

 

zatrudnianie (zatrudnienie) 202 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.419.2019.1.BM
     ∟czy koszty ponoszone przez Spółkę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT w części dotyczącej: -wynagrodzenia dla pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe dotyczące: -wynagrodzenia za czas przebywania pracowników na płatnych urlopach wypoczynkowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy przysługujące w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą konkretnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do tego kodeksu albo z innych przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za urlop okolicznościowy – jest nieprawidłowe, -pozostałych składników wynagrodzenia – jest prawidłowe, -pozostałej części - jest prawidłowe.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.228.2019.3.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów składki zapłaconej w 2018 roku, możliwości zaliczenia do kosztów składek zapłaconych od stycznia 2019 roku.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.202.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji Działalności B+R Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.185.2019.2.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.129.2019.2.BM
     ∟czy: -prace prowadzone przez Wnioskodawcę przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów ustawy CIT, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 26 ustawy CIT, -w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w ustawie CIT limitów: - wynagrodzenia wypłacane przez Spółkę Pracownikom oraz Zleceniobiorcom, w zakresie w jakim wykonują oni prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz szczegółową ewidencją księgową; - składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.167.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w przypadku pracowników zatrudnionych głównie w innym celu niż prace badawczo-rozwojowe, ale częściowo wykonujących te czynności na podstawie polecenia przełożonego, koszty ich zatrudnienia wskazane w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28, - w przypadku pracowników, o których mowa w pytaniu nr 2, ewidencja czasu poświęconego na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych określająca ilość godzin i wskazująca procentowo ile w danym miesiącu pracownik poświęcił czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 updop, w stosunku do całej świadczonej przez niego pracy będzie wystarczającą podstawą do zaliczenia tych kosztów do kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.136.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.65.2019.1.BM
     ∟czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji działalności Działalność B+R Spółki.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.11.2019.2.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.55.2019.2.BM
     ∟zakres ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.145.2019.1.BM
     ∟zakres ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.56.2019.1.AW
     ∟Pracowników Spółki, opisanych jako Menedżerowie, uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 1. Koszty wynagrodzeń Menedżerów mogą zostać ujęte w kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem odliczenia od kwoty przysługującej ulgi kosztów przypadających proporcjonalnie na czas, w którym Menedżerowie wykonywali czynności niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.613.2018.5.KR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.612.2018.5.KR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.611.2018.5.ACZ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.610.2018.5.EC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.630.2018.2.BM
     ∟czy prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.534.2018.2.BM
     ∟czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, Kosztów Wynagrodzeń Pracowników B+R, w tym Premii B+R oraz Premii okresowych, w takiej części, w jakiej dotyczą one Działalność B+R.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.539.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - opisana działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na Usługi Specjalistyczne świadczone na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Koszty wynikające z Umów Leasingu opisanej powyżej aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe, - odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w opisanej powyżej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) - jest nieprawidłowe.

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.471.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za: - 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika: -w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika: -w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.442.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, - Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT, - Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.377.2018.5.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Prace rozwojowe wskazane we wniosku stanowią prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i jako wartości niematerialne i prawne mogą podlegać amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu ich ujawnienia i wprowadzenia do ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - w związku z rozpoznaniem wyników Prac rozwojowych, zakończonych w poprzednich okresach rozliczeniowych, jako wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęciem ich amortyzacji, Spółka powinna dokonać korekt kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniach za okresy, w których zostały one pierwotnie rozpoznane (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w Prace rozwojowe stanowią bieżący koszt uzyskania przychodu danego okresu, czy też powinny zwiększać wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.608.2018.2.JO
     ∟Brak opodatkowania przekazania środków na zatrudnienie subsydiowane w ramach projektu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.315.2018.1.WS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.378.2018.1.DP
     ∟Możliwość uiszczania zryczałtowanego podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.344.2018.1.BM
     ∟czy Wnioskodawca może odliczyć, zgodnie z art. 18 PDOP, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową wykonywaną na rzecz klientów (zleceniodawców i zamawiających) z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, c. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, d. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę na 30 czerwca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 50% ich wartości.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj