Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zarządzanie przedsiębiorstwem

 

zarządzanie przedsiębiorstwem 114 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do przyznanego ugodą sądową odszkodowania z tytułu objęcia Wnioskodawcy zakazem konkurencji oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie Spółką bez ważnych powodów.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.521.2018.1.MD
     ∟skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.265.2018.2.MW
     ∟Ustalenie źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.4.2018.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.2.2018.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.424.2017.1.AK
     ∟Czy na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328 z późn. zm., dalej: „ustawa zmieniająca”) oraz brzmienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka poprawnie kwalifikuje odsetki od pożyczek nabytych jako część zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2017.1.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie spółki dominującej uzyskiwane od spółki zależnej na podstawie umowy o zarządzanie spółką zależną, o której mowa w art. 7 ksh będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów w E. Sp. z o.o.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.112.2017.2.AZ
     ∟w zakresie określenia czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z faktem posiadania pośrednich udziałów w kapitale M R SRO i M S SRO oraz określenia czy poprzez posiadanie udziałów pośrednich w M R SRL oraz M S SRO Wnioskodawca pośrednio bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-411/16-2/ES
     ∟1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody ze źródła „działalność wykonywana osobiście”? W jaki sposób ustalić koszty uzyskania tych przychodów? 2. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych będą stanowić przychody ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”? Czy Wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-503/15/MS
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o zarządzanie przez Spółkę było osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też działalności prowadzonej osobiście?

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-857/14/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od opodatkowanych usług w zakresie zarządzania. Korekta w trybie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1214/13/PSZ
     ∟Czy wyżej wymienione usługi wykonywane na podstawie zawartej ze spółką umowy zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, pomimo iż prowadzone są w ramach działalności gospodarczej (taką działalność ma Pani zgłoszoną w ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG) i kto uiszcza miesięczne zaliczki na poczet rocznego podatku dochodowego?Jeżeli spółka nie uważa się za płatnika podatku dochodowego, to czy ciąży na Pani obowiązek zapłaty comiesięcznych zaliczek, w związku z tym, że w tym zakresie zgłoszoną ma Pani działalność gospodarczą?Czy w zeznaniu rocznym przychody uzyskane z ww. umowy należy wykazać jako przychody z działalności wykonywane...

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-286/13/AW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-285/13/AW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-284/13/AW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-283/13/AW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę.

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-624/12/PSZ
     ∟Czy na gruncie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku od osób fizycznych, wykonywane czynności powinny być prowadzone w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej? Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wymienionego kontraktu menedżerskiego jako umowy cywilnoprawnej?

2011.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-358b/11/AM
     ∟Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o zarządzanie spółką zależną stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-386/11/AD
     ∟W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia, uzyskiwanego przez Zleceniobiorcę z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego w świetle art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 i art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1233/10-2/JL
     ∟Działania Wnioskodawcy jako podmiotu zarządzającego, a jednocześnie osoby wskazanej do zarządzania spółką będą stanowiły samodzielną działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-401/10-3/IM
     ∟1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-401/10-2/IM
     ∟1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-400/10-3/IM
     ∟1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-400/10-2/IM
     ∟1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)?2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?

2010.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-242/10-3/AJ
     ∟Czy w przypadku wytworzenia programu komputerowego przeznaczonego do sprzedaży, jeżeli nie jest znana w chwili rozpoczęcia sprzedaży liczba licencji na użytkowanie programu komputerowego, które zostaną udzielone w przyszłości, prawidłowym jest rozliczanie kosztów wytworzenia, stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) do wysokości uzyskanej sprzedaży netto ?

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-115/10-4/EC
     ∟Czy Podatnik, będąc wspólnikiem Spółki świadczącej usługi doradztwa oraz usługi zarządzania w sposób określony jak w stanie faktycznym, może opodatkować swój dochód z udziału w tej Spółce podatkiem liniowym 19%, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-852/09-2/ER
     ∟1. Czy za moment zapłaty odsetek należy uznać dzień zaksięgowania na Rachunku Bieżącym Spółki odsetek należnych na rzecz R od dziennych sald debetowych na Rachunku Bieżącym jak również odsetek należnych od R od dziennych sald dodatnich na Rachunku Bieżącym za dany kwartał rozliczeniowy?2) Czy środki przelewane na koniec każdego dnia roboczego w ramach systemu cash-poolingu rzeczywistego dokonywane w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda na rachunku Uczestników do zera, będą stanowiły dla Spółki przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?3) Czy odsetki płatne przez Spółkę na rzecz R, w związku z realizacją Umowy Zarządzania Środkami w schemacie cash-poolingu rzeczywistego nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT? 4) Czy słusznym jest wniosek Spółki, że w związku z usługami świadczonymi przez R na podstawie Umowy Zarządzania Środkami, Spółka nie będzie zobowiązana sporządzić dokumentacji cen transferowych, o ile kwota rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia na rzecz R z tego tytułu nie przekroczy w danym roku podatkowym ustawowego progu 30.000 Euro?

2010.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1007/09-3/ES
     ∟Czy dochód z najmu mieszkania łączy się z dochodami zagranicznymi? Czy wystarczy złożenie PIT-28?Jakie obowiązki podatkowe ma Wnioskodawca, w przypadku zaistnienia wyżej wymienionego zdarzenia w związku z uzyskiwaniem dochodów w Danii oraz z funduszy?

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-852/09/HD
     ∟Czy istnieje możliwość zaliczenia umowy kontraktu menedżerskiego do działalności gospodarczej, która oznacza działalność zarobkowo-usługową (usługi doradztwa i zarządzania)?

2009.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-773/09-2/AG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym spełnione zostaną warunki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej — w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, tj. na zasadzie określonej w art. 30c (w zw. z art. 9a ust. 2 i 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj