Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakwaterowanie

 

zakwaterowanie 631 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku usługi zakwaterowania studentów w domu studenta innej uczelni

2019.10.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.153.2017.WAZ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.371.2019.1.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych rozliczeń Spółki z Członkami Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.268.2019.4.APA
     ∟ustalenie czy ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem członków personelu Wnioskodawcy może zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.224.2019.2.KP
     ∟Obowiązków płatnika związanych z udostępnieniem zakwaterowania Pracownikom oraz związanych z udostępnieniem zakwaterowania Zleceniobiorcom.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.318.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zapewnienie pracownikom niebędącym w podróży służbowej zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu).

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.138.2019.OBQ
     ∟Czy w związku z zapewnieniem pracownikom oddelegowanym bezpłatnego zakwaterowania (noclegów) w czasie wykonywania obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę powstaje dla pracownika dodatkowy przychód, od którego pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien obliczyć i odprowadzić podatek?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.126.2019.WAZ
     ∟Czy w przypadku zapewnienia pracownikom nieodpłatnego noclegu w związku z oddelegowaniem do wykonywania określonych zadań, prac powstanie przychód ze stosunku pracy?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.56.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.55.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.290.2019.3.MS2
     ∟Poniesienie przez Wnioskodawcę kwot z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców jest nieodpłatnym świadczeniem dla zleceniobiorcy i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość tegoż świadczenia należałoby ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu. Jednakże przychód z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy na zasadach i do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z udostępnianiem miejsc noclegowych pracownikom/zleceniobiorcom z Ukrainy

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.211.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania świadczeń na rzecz pracowników.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.240.2019.2.DR
     ∟Czy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości, szczegółowo opisanej w treści wniosku, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. Jeżeli taki przychód powstanie to czy będzie on opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania? (Czy nie będzie podlegał opodatkowaniu?)

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.375.2019.1.RR
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.378.2019.1.ESZ
     ∟Opodatkowanie stawką 23% usług wynajmu lokali mieszkalnych, wykorzystywanych przez najemcę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na świadczenie usług krótkoterminowego zakwaterowania.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.208.2019.2.MK
     ∟Uznanie najmu lokalu za najem krótkoterminowy, stawka podatku VAT dla świadczonej usługi najmu lokalu oraz prawo do zwrotu nadwyżki podatku VAT w związku z nabyciem lokalu oraz wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na lokal.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.115.2019.2.DW
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz wykonawców z Ukrainy w postaci zapewnienia im nieodpłatnego zakwaterowania?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.150.2019.1.KP
     ∟Opodatkowanie usług związanych z zakwaterowaniem stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.151.2019.1.MK
     ∟Opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.146.2019.1.ISK
     ∟Opodatkowanie usług związanych z zakwaterowaniem stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.72.2019.2.DC
     ∟Zastosowanie 8% stawki podatku VAT w przypadku świadczenia usług zakwaterowania na jachcie.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.68.2019.2.RR
     ∟Możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usługi krótkotrwałego wynajmu lokali

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.54.2019.2.RSZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT usługi najmu lokalu na cele mieszkaniowe na rzecz spółki prawa handlowego celem udostępnienia pracownikowi spółki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.97.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zapewnienie pracownikom noclegu i transportu).

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.43.2019.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz innego podmiotu gospodarczego celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników tego podmiotu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj