Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakaz konkurencji

 

zakaz konkurencji 146 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.411.2019.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do przyznanego ugodą sądową odszkodowania z tytułu objęcia Wnioskodawcy zakazem konkurencji oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie Spółką bez ważnych powodów.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.237.2019.1.ENB
     ∟Ustalając wysokość wynagrodzenia, otrzymanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, powyżej którego kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 70% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie powinien uwzględniać wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W świetle powyższych ustaleń ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi bowiem, świadczenia wypłacanego w zamian za wykonaną pracę - odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy, lecz jest swego rodzaju rekompensatą za niewykorzystanie należnego urlopu.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.153.2019.1.ENB
     ∟Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.124.2019.1.AG
     ∟Ustalenie od jakiej części odszkodowania należy pobrać zryczałtowany podatek na podstawie powołanego art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć również wypłacone w lipcu 2018 roku wynagrodzenie za czerwiec 2018 roku z tytułu umowy o pracę.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.189.2019.1.RR
     ∟skutki podatkowe wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.65.2019.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.331.2018.1.JK2
     ∟Opodatkowanie wypłacanych świadczeń 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.292.2018.2.RR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.241.2018.2.WB
     ∟- ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT - określenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT - ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.134.2018.1.JK3
     ∟Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, „okres sześciu miesięcy".

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.131.2018.1.IR
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego odszkodowania

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.134.2018.1.HD
     ∟Obniżenie podstawy opodatkowania o zapłacone odsetki oraz koszty sądowe związane ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.25.2018.1.ENB
     ∟Obowiązek poboru 70% podatku.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.410.2017.1.HD
     ∟1. Czy odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działań konkurencyjnych po ustaniu stosunku pracy, przyznane orzeczeniem sądu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli tak, to czy opodatkowaniu podlegają również odsetki należne z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania?

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.417.2017.1.JK2
     ∟Mając na uwadze przepis art. 30 ust. 1 pkt 15 updof, że podatek 70% nalicza się gdy wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - należy obliczyć wynagrodzenie otrzymane przez pracowników (z uwzględnieniem uwag poczynionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie) w okresie sześciu miesięcy przed ustaniem stosunku pracy (zakładając, że zgodnie z umową pierwszym miesiącem wypłaty odszkodowania będzie pierwszy miesiąc następujący po ustaniu zatrudnienia). Może się okazać, ze stawka 70% będzie miała zastosowanie począwszy od 7-go miesiąca wypłaty odszkodowania, ale może być to również później w tych przypadkach, gdy pracownik otrzymał nagrodę czy premię, którą wlicza mu się do podstawy obliczenia wynagrodzenia za okres sześciu miesięcy poprzedzających wypłatę odszkodowania.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.341.2017.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, określenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy oraz ustalenia, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.228.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanych świadczeń 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.380.2017.1.IZ
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu jego wypłacenia

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.226.2017.1.RR
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu zakazu konkurencji, wynikającego z umowy cywilnoprawnej, stanowi dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.89.2017.2.WN
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2017.1.AC
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Spółkę z tytułu Przedłużonego zakazu konkurencji mieści się w zakresie hipotezy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.71.2017.1.AT
     ∟Czy wypłacane menedżerowi po zakończeniu kontraktu menedżerskiego odszkodowanie za powstrzymywanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej będzie dla Wnioskodawcy kosztem podatkowym?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.113.2017.1.ENB
     ∟Pojęcie wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.40.2017.1.JR
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT?

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.168.2017.1.AR
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.125.2017.1.MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Przedłużonego zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.52.2017.1.JK2
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.17.2017.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.186.2017.1.JK2
     ∟Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dyspozycja przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy nie ma zastosowania do Wnioskodawcy. Na Wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek płatnika do poboru 70% zryczałtowanego podatku od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej go z Wnioskodawcą w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj