Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

 

terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej) 115 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-376/13/LG
     ∟Obowiązek zapłaty akcyzy od wyrobów alkoholowych nabytych wewnątrzwspólnotowo i importowanych z zastosowaniem zwolnienia, które zostaną przeznaczone do działalności gospodarczej

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-214/13/AW
     ∟Zastosowanie stawki 0% dla usług turystyki świadczonych poza Unią Europejską wynikającej z art. 119 ust. 7 ustawy o VAT

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-493/12/LG
     ∟Prawo do zastosowania stawki 0% przez wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy braku dokumentu przewozowego potwierdzającego fakt wywozu towarów z Polski i dostarczenia go do kontrahenta w innym kraju UE

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-376/12/LG
     ∟Prawo do zastosowania stawki 0% przez wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy braku dokumentu przewozowego potwierdzającego fakt wywozu towarów z Polski i dostarczenia go do kontrahenta w innym kraju UE

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1321/11/AK
     ∟Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Aktywów (udziałów/akcji), po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, w sytuacji gdy cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1320/11/AK
     ∟Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Aktywów (udziałów/akcji), po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, w sytuacji gdy cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-140/11-2/IZ
     ∟W przypadku, gdy na świadczoną usługę turystyki będą składały się wyłącznie usługi nabyte od innych podmiotów, Wnioskodawca uprawniony jest do opodatkowania usługi organizowania rekreacyjnych rejsów morskich na jachtach, na wodach terytorialnych państw niebędących członkami Unii Europejskiej, stawką podatku w wysokości 0%.

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1381/09-2/BS
     ∟Transakcje dostawy towarów, (ropa naftowa) nabytych uprzednio od kontrahenta zagranicznego na terytorium państw trzecich na rzecz odbiorcy posiadającego siedzibę w Niemczech lub innym państwie Unii Europejskiej, który dokona odprawy celnej tych towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Jednakże wskazać należy, iż w przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty - jak ma to miejsce w opisanym przypadku - nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy związany z importem powstanie w państwie członkowskim, na terytorium którego miała miejsce odprawa ostateczna (w przedmiotowej sprawie będzie to terytorium Niemiec lub innym państwie Unii Europejskiej). Zatem w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 4 ustawy o VAT.

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1026/09-4/AS
     ∟Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów z terytorium kraju na terytoria innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Spółka w swojej dokumentacji nie posiada wszystkich dokumentów, wymienionych w przywołanych wyżej przepisach art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W związku z tym należy uznać, że posiadane przez Spółkę dokumenty nie będą upoważniały do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2009.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-361b/09/EŁ
     ∟Prawo do odliczenia przez rolnika ryczałtowego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.

2009.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-361a/09/EŁ
     ∟Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.

2009.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-54/09-2/GZ
     ∟Usługi pomocy w odzyskiwaniu podatku od wartości dodanej od podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju stanowi import usług, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju.

2009.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1962/08-2/IG
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do stosowania 7% stawki VAT do dostawy systemu X składającego się ze stacji roboczych, monitorów, serwerów oraz oprogramowania, w sytuacji gdy cały system stanowi zgodnie z posiadaną dokumentacją wyrób medyczny klasy 1?

2008.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-819b/08/AD
     ∟Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?

2008.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-819a/08/AD
     ∟Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?

2008.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-626/08/AD
     ∟Czy w przypadku kiedy właściciel konia posiada nr VAT UE, to może wystawić fakturę ze stawką 0%, a przypadku gdy nim nie jest fakturę ze stawką 7%?

2008.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1248/08-2/MP
     ∟Podatnik – spółka z siedzibą w Polsce – nabywa towary w Chinach, które następnie przesyłane są bezpośrednio do kontrahenta również do kraju trzeciego - spółki mającej siedzibę w Rosji. Przedmiotowy towar nigdy nie trafia na terytorium Polski. A zatem, podatnik nie dokonuje dostawy na terytorium kraju, nie dokonuje również importu ani eksportu towarów bowiem towar nie wchodzi na polski obszar celny. Transakcja ta nie stanowi również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.Wobec powyższego należy stwierdzić, iż dokonywana przez podatnika transakcja nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2007.06.25 - Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu - DWUS DP-436-2/07
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona przez „polską spółkę” spółce mającej siedzibę na terenie Niemie będącej udziałowcem tej spółki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka zamierza udzielić pożyczki swojemu udziałowcowi Spółce z siedzibą w Isselburgu (Niemcy). Umowa zostanie zawarta na terenie Niemiec, a następnie środki zostaną przekazane przelewem bankowym na rachunek pożyczkobiorcy. W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka stawia następujące pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona przez „polską sp...

2007.05.10 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/VAT2/443-17/07/53-19/AS
     ∟Pytanie dotyczy sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych.

2007.04.25 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - USIII/406-7/07
     ∟Jakie jest miejsce opodatkowania usług opieki nad ptactwem (pawiami i bażantami hodowanymi w klatkach) świadczonych we Francji na rzecz francuskiego podatnika podatku od wartości dodanej ? Wnioskiem z dnia 27 lutego 2007r. (uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2007r.) zwróciła się Pani z zapytaniem, gdzie należy opodatkować świadczone we Francji usługi związane z opieką nad ptactwem. Z ww. wniosku oraz pisma uzupełniającego wynika, iż jest Pani podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzunijnych i wykonuje na terytorium Francji, na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym we Francji, usługi chowu i hodowli pawi i bażantów. Usługi te klasyfikuje Pani wg PKD do grupowania 01.42.Z - działalność usłu...

2007.04.13 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/103/07/AG
     ∟dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie:- faktur WNT dokumentujących nabycie,- faktur dokumentujących import usług.w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie faktur zakupowych z importu lub z obszaru Unii Europejskiej w oparciu o art. 15 ust. 1...

2007.04.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-11/07/UK
     ∟Wysokość stawki podatku VAT na usługi niematerialne w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usługi reklamy świadczone dla kontrahentów mających siedzibę poza Polską.

2007.04.06 - Urząd Skarbowy w Łomży - PP/443-2/07
     ∟dotyczypodatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2007r. (data wpływu 09.01.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 22.03.2007r. (data wpływu 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii: - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza: 1. Usługi reklamy świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej posiadających siedzibę w ...

2007.03.13 - Urząd Skarbowy w Piasecznie - 1418/ZT/T/443-3/07/SG
     ∟W pismie Podatnik pyta jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi wymienione w opisanym stanie faktycznym. Zdaniem Podatnika w sytuacji , gdy przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz kontrahentów z krajów unijnych innych niż Rzeczpospolita Polska , to zgodnie z przepisem art. 27 ust. 4 pkt. 2 i 3 nie podlegają opodatkowaniu w Polsce . Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jedn...

2007.03.05 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/443/371-165/2006/07/AF
     ∟Pytanie dotyczy określenia możliwości przeniesienia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z usługodawcy na usługobiorcę i prawidłowości wystawienia faktury korygującej.

2007.02.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-167/06/ŁK
     ∟Kto odprowadza / sprzedawca czy nabywca/ do właściwego urzędu skarbowego podatek VAT od zrealizowanej usługi rekrutacyjnej, świadczonej między podmiotami z dwóch różnych państw UE?.

2007.02.01 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP2-449/I/6/06
     ∟dotyczyło miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

2007.02.01 - Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu - ZP2-449/I/5/06
     ∟miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

2007.01.26 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-14/14a/07/GM
     ∟Czy w związku ze sprawą importu z Australii i związanych z tym importem zawiłości jesteśmy w porządku w stosunku do polskiego Urzędu Skarbowego, czy nie musimy składać dodatkowych dokumentów i opłacać związanych z tymi dokumentami powinności podatkowych?

2007.01.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-5/14a/07/GM
     ∟Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?

1 2 3 4

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj