Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nadmierny ubytek

 

nadmierny ubytek 30 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-103/12/JK
     ∟Zakres rozliczenia ubytków.

2012.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-335/12-2/SM
     ∟rozliczanie ubytków paliw przy transporcie rurociągiem wysyłanych z różnych składów podatkowych

2012.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-328/11/12-5/S/JK
     ∟ze stanu faktycznego wynika, że do przedmiotowego przelania alkoholu doszło przy zachowaniu należytej staranności ze strony Wnioskodawcy oraz przy równoczesnym braku zawinienia lub niedbalstwa. Tak więc opierając się tylko i wyłącznie na opisie, przedstawionego przez Wnioskodawcę, stanu faktycznego należy uznać, iż przedmiotowe ubytki powstały wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej. W konsekwencji powstałe ubytki mogą być zwolnione z podatku akcyzowego, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy.

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-115/11/ZG
     ∟Spółka będzie mogła w przypadku rozpoczęcia działalności jako zarejestrowany wysyłający, do czasu otrzymania przez nią decyzji określającej wysokość dopuszczalnych norm ubytków, jakie mogą powstawać przy przewozie gazu (nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia tej działalności), rozliczać ubytki w wysokości równej rzeczywistym stratom tych wyrobów

2011.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-490/11-4/SM
     ∟Opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych (wyrobów tytoniowych)

2011.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1932/10/PC
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezawinione niedobory towaru są kosztem uzyskania przychodów?

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1078/10-2/SM
     ∟Rozliczenie ubytków i nadwyżek napojów alkoholowych ujawnionych w magazynowym składzie podatkowym.

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-960/10-2/SM
     ∟Rozliczenie powstających ubytków w przypadku rozpoczęcia produkcji nowych gatunków piwa.

2010.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-770/10-4/SM
     ∟uregulowania dotyczące uwzględniania błędów wyników pomiarowych i normy dopuszczalnych ubytków w transporcie paliw rurociągiem dalekosiężnym

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-301/10-3/JK
     ∟Czy ubytki występujące w trakcie procesu tłoczenia paliw rurociągiem dalekosiężnym mogą być uznane za powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej?

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-301/10-2/JK
     ∟Czy ubytki występujące w trakcie procesu tłoczenia paliw rurociągiem dalekosiężnym mogą być uznane za powstałe wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę podatnika w rozumieniu przepisów prawa cywilnego?

2010.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-221/10-5/JK
     ∟Czy ubytki niezawinione przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? W jaki sposób udowodnić niezawiniony charakter ubytków?

2010.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-221/10-4/JK
     ∟Czy ubytki niezawinione przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?W jaki sposób udowodnić niezawiniony charakter ubytków?

2010.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-979/09-2/JK
     ∟Czy nadmierne ubytki alkoholu etylowego powstałe podczas transportu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2009.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-250/09/DG
     ∟Czy prawidłowe jest określanie różnic w masie towarów (ubytków lub nadwyżek) dla celów podatkowych bez uwzględniania błędów granicznych dopuszczalnych wag, jeżeli różnice te mieszczą się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych wag nieautomatycznych wykorzystywanych przez Spółkę, a w konsekwencji czy możliwe jest powstanie w Spółce zobowiązań podatkowych na podstawie art. 5 ust 1 Uopa, jeżeli podstawą do określenia wysokości zobowiązań nie są faktyczne różnice masy towarów lecz różnice wynikające z nieuwzględniania w procesie ważenia dopuszczalnych błędów przyrządów pomiarowych związanych z ich klasą dokładności?

2008.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1674/08-4/GD
     ∟rozliczenie ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych a dopuszczalne błędy i różnice wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1648/08-2/SM
     ∟brak opodatkowania ubytków surowców powstałych w procesie produkcji oraz czyszczenia instalacji produkcyjnej

2008.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-444/08-4/MC
     ∟Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym nie będzie miał do niej zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-498/07-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych

2008.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-609/07-2/SM
     ∟Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych niedoborów wyrobów akcyzowych.

2007.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-51/07-5/AJ
     ∟Spółka powinna w celu określenia wysokości dopuszczalnych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych, których wartość może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów posiadać wydaną decyzję właściwego naczelnika urzędu celnego

2007.07.10 - Urząd Skarbowy w Miechowie - PD/415-9/07
     ∟Czy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów tylko strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych?Tożsamy z 92539

2007.03.27 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-3/07/14/EU
     ∟Czy przedstawiona przez Spółkę metodologia rozliczania ponadnormatywnych ubytków powstałych z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw ciekłych w tym gazu skroplonego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowa.

2007.03.27 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-2/07/13/EU
     ∟Czy rozliczanie narastająco za okresy roczne ponadnormatywnych ubytków paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego powstałych podczas ich produkcji, przyjęcia, wydania oraz magazynowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowe.

2007.01.24 - Izba Skarbowa w Opolu - PDI/4270-0001/08/PK
     ∟Dotyczy zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.

2005.08.08 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/PBOI/423/140/P/05/BD
     ∟Czy stanowisko podatnika w sprawie rozliczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych ubytków występujących przy handlu olejami napędowymi jest prawidłowe?

2005.03.17 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/423-18/04
     ∟Spółka (Przewoźnik) uruchomiła procedury rozliczania niedoborów transportu. Niedobory do wysokości 0,5% ilości wydanego paliwa do przewozu rozlicza się jako koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, pozostała wartość stanowi koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Spółka prosi o potwierdzenie prezentowanego stanowiska. Wnioskująca prowadzi działalność w zakresie towarowego transportu drogowego paliw. W oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 24.06.2002r. (wraz z załącznikami) Spółka uruchomiła procedury rozliczania niedoborów stwierdzonych podczas transportu. W piśmie z dnia 10.02.2005r. Wnioskująca informuje, iż przewozy na rzecz ...

2005.03.10 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PD-I/423-6/147/05
     ∟Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

2004.02.06 - Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu - PDI-005/5/2004
     ∟Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Badanie urządzeń stacji paliw przeprowadzone przez odpowiednie służby wykazało, że magazynowany w zbiornikach gaz ulatniał się z powodu nieszczelnej instalacji, co kwalifikowało stację do kapitalnego remontu. Przeprowadzona próba ciśnieniowa zbiorników doprowadziła do wycieku znacznej ilości gazu. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość powstałej straty w towarze handlowym, jakim dla stacji paliw jest gaz płynny stanowiący wyrób akcyzowy? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipc...

2003.03.18 - Urząd Skarbowy w Żarach - US I-411/7/JR/2003
     ∟Czy podatek akcyzowy, który nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek nieuznawany za koszty uzyskania przychodów, może stanowić składnik kosztów uzyskania w działalności gospodarczej?

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj