Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transport powietrzny

 

transport powietrzny 141 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.313.2019.1.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.607.2018.2.ES
     ∟Opodatkowanie usług pilotowania samolotów pasażerskich.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.618.2018.2.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów pasażerskich oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.407.2018.2.DS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki opodatkowania – pilot samolotów pasażerskich.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4441-56/12-6/KP
     ∟W zakresie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.365.2018.2.KB
     ∟Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług – art. 83 ust. 1 pkt 8.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.230.2018.1.MT
     ∟Określenia prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych Przewoźników innych niż X oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych X.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.83.2018.1.AKO
     ∟Nabywanie wierzytelności przez Wnioskodawcę od Zbywcy, za cenę niższą od wartości nominalnej, dokonywane przez Spółkę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.53.2018.1.AK
     ∟Pokrywanie przez Wnioskodawcę (pracodawcę) kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem pracowników-praktykantów, w związku z odbywanym przez nich szkoleniem – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, stanowić będą przychód tych pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zwolniony jednakże z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń oraz uwzględnienia go w przesyłanej Pracownikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu imiennej informacji (PIT-11) sporządzonej według ustalonego wzoru.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-244/16/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nabytych biletów lotniczych.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.207.2017.1.PS
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów ponoszonych na podstawie Rozporządzenia wydatków na wypłatę rekompensat za opóźnienia lotów?

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.105.2017.2.JS
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.139.2017.1.AP
     ∟Obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.115.2017.2.APO
     ∟Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokonując Pośrednikowi zwrotu kosztów biletów lotniczych będzie, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.39.2017.2.ISZ
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2017.2.ISZ
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.166.2017.1.MC
     ∟w zakresie zastosowania dla dostawy paliwa lotniczego na rzecz pośrednika stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 18 ustaw

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.86.2017.1.KP
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.85.2017.1.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.5.2017.2.KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych od pośredników będących polskimi rezydentami podatkowymi.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.82.2017.1.ANK
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku „u źródła”, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1021.2016.3.APO
     ∟Czy z tytułu zakupu u zagranicznych kontrahentów usług wskazanych w punktach od a) do f), Spółka zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła od tych przychodów?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.5.2017.1.PW
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z zakupem biletów lotniczych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.27.2017.1.AP
     ∟określenia miejsca świadczenia usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, kompleksowej obsługi pasażera, kompleksowej obsługi statku oraz usług o podobnym charakterze

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.994.2016.2.KP
     ∟pobór, tzw. „podatku u źródła” z tytułu nabycia usług transportu lotniczego

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-314/16-1/KP
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym?

2016.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-158/16-5/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków płatnika w części dotyczącej zakupu biletów lotniczych.

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-604/16-1/MO
     ∟Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia z tytułu wynajmu samochodów osobowych na rzecz nierezydenta, Wnioskodawca zobowiązany jest do poboru podatku u źródła?

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-452/16-1/APO
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UCIT”), od zapłaty za bilet lotniczy w komunikacji międzynarodowej dokonanej na rzecz Kontrahenta?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj