Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: terminowość

 

terminowość 175 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.267.2019.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.91.2019.2.ENB
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na najem oraz prowizję.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.195.2018.1.AK1
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przez dewelopera.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.81.2018.1.EC
     ∟opodatkowania zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu przez dewelopera

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4521-16/14-9/SM
     ∟w zakresie pyt. nr 5 w części dotyczącej momentu, od którego należy naliczać odsetki od nieterminowego zwrotu akcyzy, o którym mowa w pytaniu 3

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.100.2017.1.KS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na najem oraz spłatę kredytu

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-59/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-58/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-546/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-304/15/AK
     ∟Czy uiszczona przez Wnioskodawcę kara umowna stanowi koszty uzyskania przychodu?

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-281/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-277/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością.

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-268/15-2/JG
     ∟Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wykonawcy.

2015.06.18 - Minister Finansów - DD10.8221.43.2015.MZO
     ∟Czy kwoty pieniężne wypłacone (oraz które będą potencjalnie wypłacane w przyszłości) przez Spółkę na rzecz kontrahentów tytułem odszkodowań (z przyczyn wymienionych przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-195/15/JD
     ∟Czy kary umowne na podstawie not obciążeniowych na kwotę 99.000,00 zł i 231.000,00 zł stanowią koszty uzyskania przychodów?

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1226/14/WM
     ∟Czy zastosowana kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu?

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1449/14/AK
     ∟Czy kara naliczona przez Szpital Specjalistyczny stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1266/14-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości utraconego wadium.

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1266/14-3/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-521/14/PS
     ∟Czy zapłacone zamawiającemu przez Wnioskodawcę w wyniku podpisanych porozumień odszkodowanie za powstałe szkody (utrata zysków oraz uszkodzenie wykładziny i ościeży okien) zaliczone może być do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zaznaczyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają wyłączenia tych odszkodowań z kosztów uzyskania przychodów, ale równocześnie przewidują ich opodatkowanie u osób otrzymujących te odszkodowania?

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1102/14/AP
     ∟Czy Spółka właściwie interpretuje przepisy prawa podatkowego i postępuje prawidłowo pod względem podatkowym, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kary umowne, którymi obciążają Spółkę jej kontrahenci i dokonując tego zaliczenia w momencie otrzymania i zaksięgowania od kontrahenta noty z naliczeniem kary umownej?

2014.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-695/14-2/JK
     ∟W przypadku wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik może – mając jednak na względzie ryzyko odpowiedzialności na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej – zastosować zwolnienie od podatku bądź stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w oparciu o informacje uzyskane od podatnika bądź na podstawie uzyskanego wcześniej certyfikatu rezydencji i potwierdzenia przez podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Nie zwalnia to jednak płatnika z obowiązku późniejszego uzyskania certyfikatu rezydencji dotyczącego okresu, w którym dokonane zostały te wypłaty. Jeśli natomiast płatnik nie ma pewności co do rezydencji podatkowej danego podmiotu, w celu dochowania należytej staranności przy realizacji ciążących na nim obowiązków, powinien stosować przepisy krajowe. W przypadku poboru podatku w wysokości wyższej niż należna, podatnik ma bowiem możliwość wystąpienia do właściwego organu podatkowego o zwrot nadpłaty.

2014.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-16/14/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kary umownej z tytułu wystąpienia do stosownych organów o przeniesienie pozwolenia budowlanego na inwestora oraz o zmianę pozwolenia z opóźnieniem

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-525/14/AK
     ∟Czy obciążenia finansowe wynikające z zawartej umowy o świadczenie usługi logistycznej stanowią koszty uzyskania przychodów?

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-418/14/AK
     ∟Czy płacone przez Spółę kary umowne za nieprzestrzeganie klauzuli poufności, niespełnienie standardu rynkowego pojazdów transportowych, utrzymywanie się ponad miesiąc spadku poziomu usług oraz kary za nie usunięcie tych naruszeń stanowią wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-417/14/AK
     ∟Czy płacone przez Spółkę opłaty z tytułu niezachowania ustalonego poziomu usług, strat w asortymencie Y, niedoborów magazynowych, strat związanych z opóźnieniem dostaw, niezastosowania wskazanego przez Y rodzaju środka transportu, niezwrócenia palet oraz rozliczenia reklamacji stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-162/14-2/AG
     ∟1) Czy częściowe kary umowne za opóźnienie wykonania umowy naliczone i zapłacone przed zakończeniem robót stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności w dniu ich zapłaty, proporcjonalnie do posiadanych udziałów? 2) Czy kary za pozostały okres opóźnienia, naliczone do dnia wykonania umowy i potrącone z wystawionej przez Spółkę jawną faktury sprzedaży, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej w dniu ich potrącenia proporcjonalnie do posiadanych udziałów?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-365/14-2/TR
     ∟Czy kara umowna z tyt. nieterminowego przekazania lokalu jest przychodem w rozumieniu przepisu art. 20 ust. 1, a co za tym idzie czy Deweloper byt zobowiązany wystawić informację PIT-8C?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-197/14/WM
     ∟Skoro Wnioskodawca nie otrzymał całości wynagrodzenia za odebrane i zakończone prawidłowo prace, czy może kwotę o jaką pomniejszono mu wartość wynikającą z wystawionej faktury, zaliczyć w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj