Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: teatr

 

teatr 142 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.307.2019.1.MD
     ∟Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż udział pracowników/emerytów/rencistów i członków ich rodzin w wyjazdach w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej, dofinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które będą ogólnodostępne dla wszystkich uprawnionych i będą miały charakter integracyjny, co wpłynie na polepszenie atmosfery panującej pomiędzy pracownikami, poprawę wzajemnych relacji służbowych, efektywności i jakości pracy oraz zwiększenie motywacji do pracy nie będzie stanowić przysporzenia majątkowego. Zatem dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wyjazdów nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie emerytów/rencistów przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.161.2019.2.KP
     ∟zwolnienia od podatku usług polegających na realizowaniu spektakli teatralnych opisanych we wniosku oraz usług polegających na prowadzeniu zajęć teatralnych oraz imprez społeczno-kulturalnych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy oraz niewliczania do limitu obrotów określonych w art. 113 ust. 1 przychodów zwolnionych z VAT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.90.2019.2.MR
     ∟Uznanie prowadzonej przez Teatr działalności za działalność gospodarczą oraz braku zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.459.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem dla pracowników i emerytów spotkania integracyjnego, obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem dla pracowników i emerytów wycieczki, obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem dla pracowników i emerytów wyjazdu do teatru, kina na spektakl.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.518.2018.3.MG
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1.1.4012.138.2018.1.RG
     ∟zwolnienia od podatku VAT zajęć z zakresu edukacji i kultury w formie warsztatów organizowanych przez teatr, usług kulturalnych w postaci spektaklu teatralnego

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.67.2018.1.AP
     ∟Obowiązek stosowania proporcji wynikającej z art. 86 ust. 2a ustawy.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.10.2018.2.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Fundację usług nauki tańca oraz stworzenia i wystawienia u siebie przedstawienia teatralnego na zamówienie Teatru (Zleceniodawcy).

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.453.2017.1.WB
     ∟Opodatkowanie świadczenia realizowanego na podstawie umowy o współpracy, za które Wnioskodawca otrzymuje określony umową procent z wpływów ze sprzedaży biletów, nie mniej jednak niż na określoną w umowie kwotę minimalną.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.632.2017.1.KK
     ∟Brak obowiązku stosowania korekty wynikającej z art. 90c i w konsekwencji art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.568.2017.1.SR
     ∟obowiązek ustalania „sposobu określenia proporcji” w związku z organizacją nieodpłatnych imprez artystycznych

2017.08.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.35.2017
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży Karty Widza

2017.08.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.24.2017.WCH
     ∟Sprzedaż kart rabatowych (uprawniającej do rabatów na zakup biletów wstępu na spektakle/inne wydarzenia kulturalne do instytucji objętych współpracą przez okres ważności karty), których to klient będzie uprawniony do skorzystania z zakupu biletu po obniżonej cenie na wydarzenia kulturalne stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ich sprzedaż stanowi świadczenie usług i zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki, tj. 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.168.2017.1.HD
     ∟Czy Gmina powinna wystawiać informację PIT-8C na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieciom uczestniczącym w wyjazdach organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i czy stanowi to dla tych osób przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku art. 20 ust. 1 tej ustawy?

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-33/16-2/EJ
     ∟brak obowiązku stosowania przez Teatr prewspółczynnika proporcji, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem gdy zastosowanie znajdzie art. 90 ustawy

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.248.2017.1.KM
     ∟Brak obowiązku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.61.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad wyceny wydatków poniesionych w walutach obcych, które stanowią koszty uzyskania przychodów.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.111.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad ustalania różnic kursowych dla wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowo-rozrywkowej.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.110.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad naliczania podatku przez płatnika od opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowo-rozrywkowej.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.95.2017.1.JK2
     ∟Przychody (dochody) uzyskane przez reżysera jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Czechach z tytułu zawartej umowy o dzieło na prowadzenie prób wznowieniowych w związku z przedłożonym przez niego certyfikatem rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, tj. w Czechach. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 20% zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi oraz rezydentowi Czech stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IFT-R).

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.156.2017.1.KW
     ∟w zakresie uznania w całości prowadzonej przez Teatr działalności jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT oraz braku stosowania proporcji określonej w art. 86 ust. 2a ww. ustawy przy odliczaniu podatku naliczonego.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.921.2016.1.RR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyjazdu do teatru dla pracowników oraz członków ich rodzin

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.670.2016.2.JP
     ∟prawo do odliczenia części podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu przy zastosowaniu prewspółczynnika a następnie proporcji

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.795.2016.1.JP
     ∟brak obowiązku stosowania wskaźnika preproporcji VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.900.2016.1.MP
     ∟Skoro jak wskazał Wnioskodawca, otrzymane dotacje: podmiotowa oraz celowe w nierozerwalny sposób towarzyszą prowadzonej działalności i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności, należy uznać, że związane są z prowadzoną przez Teatr działalnością gospodarczą. W omawianej sprawie, skoro – jak wynika z wniosku – wszystkie zakupy służą wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej i Wnioskodawca nie wykonuje czynności poza działalnością gospodarczą, nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca, będący jednostką kultury nie będzie zobowiązany do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-451/16-2/MD
     ∟brak obowiązku obliczania kwoty podatku naliczonego, w tym od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji (modernizacja obiektu), z zastosowaniem sposobu określania proporcji zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-372/16-2/EJ
     ∟brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a w działalności Teatru

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-297/16-1/EJ
     ∟brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a w zakresie nieodpłatnie organizowanego „...” oraz obowiązek stosowania prewspółczynnika przy realizacji projektu polegającego na promowaniu kultury polskiej poza granicą kraju

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-309/16-4/HW
     ∟Opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług przez Teatr oraz zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1–785/16-2/MKA
     ∟Obowiązki płatnika – świadczenia z ZFŚS

1 2 3 4 5

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj