Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: targi

 

targi 187 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić powierzchnię przeznaczoną na organizację we własnym zakresie targów i wystaw, czy tylko powierzchnię oddaną do używania (najmu) na postawie umów wynajmu oraz w jaki sposób określić udział oddanej do używania powierzchni użytkowej do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem za dany miesiąc.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.24.2019.2.BO
     ∟Skutki podatkowe otrzymanego dofinansowania

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.421.2018.1.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu sprzedaży Pakietów Kompleksowych dotyczących świadczeń związanych z udziałem w konferencjach.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.436.2018.2.MR
     ∟Zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.435.2018.2.MR
     ∟Zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.307.2018.1.PW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków dotyczących zorganizowania i uczestnictwa w targach branżowych.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.435.2018.2.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.405.2018.1.KB
     ∟Określenie miejsca opodatkowania nabywanych czynności związanych z wystawianiem się Spółki na targach rolniczych.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2018.1.HK
     ∟Podatek u źródła (usługi organizacji targów jako usługi reklamowej)

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-409/14/18-S/MK
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację mini targów?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.709.2017.1.AW
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług organizacji cyklu „imprez polowych” oraz sposób ich udokumentowania.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.484.2017.1.SM
     ∟Czy w sytuacji takiej jak wskazano w opisie stanu faktycznego, gdy usługa kompleksowa świadczona jest przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejscem świadczenia tej usługi kompleksowej jest miejsce, w którym podatnicy będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy VAT?

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.155.2017.3.AK
     ∟Czy wydatki związane ze wsparciem sprzedaży detalicznej na poszczególnych rynkach zagranicznych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.153.2017.3.JG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wymienionych we wniosku a poniesionych na realizację przez Zarządzającego w celu prawidłowego wykonania zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.279.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pakiet medyczny dla członka zarządu i jego rodziny oraz na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członka zarządu, z którym Spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.143.2017.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w sytuacji nabycia usługi od organizatora targów handlowych w Niemczech oraz formy certyfikatu rezydencji

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-900/15-2/IG
     ∟VAT - w zakresie miejsca świadczenia usług związanych z projektem budowlanym Pawilonu Polski na wystawę EXPO w Mediolanie świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Głównego Projektanta.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-799/15/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia, czy wydatki dotyczące zorganizowania i uczestnictwa w targach branżowych stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-718/15/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia, czy wydatki dotyczące zorganizowania i uczestnictwa w targach branżowych stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1392/15-5/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z organizowaniem przez Spółkę konkursu w ramach promocji marki ogłoszonego w trakcie trwania targów lub pokazów promocyjnych w ramach przyrzeczenia publicznego w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania oraz zapłaty zryczałtowanego 10% podatku od wygranych.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-931/15-2/BC
     ∟Czy Spółka P. Polska Sp. z o. o. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację i obsługę targów w tym w szczególności koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, mediów, obsługi stoiska, materiałów reklamowych, zakwaterowania pracowników i zaproszonych gości, transportu pracowników i zaproszonych gości z/do hotelu, lotniska, miejsca targów, wyżywienia w tym napojów alkoholowych pracowników i zaproszonych gości, uroczystej kolacji dla pracowników i zaproszonych gości?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-691/15-3/PS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów w związku uczestnictwem Spółki w targach promocyjnych na terytorium Czech.

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-306/15-4/IG
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz polskich przepisów uznać należy, że Konsorcjum oraz jego poszczególni członkowie działając indywidualnie, w tym Wnioskodawca świadczą usługi związane z organizacją organizacji targów i wystaw, i czy prawidłowo w związku z tym postępują wystawiając na rzecz X. oraz pomiędzy sobą faktury z 23% VAT? 2) Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie odliczenie VAT naliczonego z faktur wystawionych przez innych członków konsorcjum dokumentujących części wynagrodzenia przypadającego na tych członków Konsorcjum w związku z wykonaniem przez nich przydzielonego im w ramach konsorcjum zakresu prac podziału kosztów oraz zysku z tytułu realizowanej Umowy? 3) Czy polscy podwykonawcy działający na rzecz spółek z Konsorcjum, w tym na rzecz Wnioskodawcy zaangażowani do realizacji poszczególnych etapów Umowy na budowę polskiego Pawilonu świadczą usługi organizacji targów i wystaw opodatkowane 23% VAT, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z takich faktur? 4) Czy włoscy podwykonawcy działający na rzecz spółek z Konsorcjum, w tym na rzecz Wnioskodawcy zaangażowani do realizacji poszczególnych etapów Umowy na budowę polskiego Pawilonu świadczą usługi organizacji targów i wystaw, w ramach których to m.in. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia importu usług na zasadzie art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT (reverse charge)?

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-402/15-2/MC
     ∟Miejsce świadczenia usług związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w konferencjach oraz targach branżowych organizowanych przez podmioty zagraniczne

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-358/15/EK
     ∟Miejsce świadczenia usług i wykonanie konstrukcji stalowych podstawowych wraz z transportem, montażem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i ppoż. w budynku na terenie wystawy.

2015.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-146/15-4/RD
     ∟określenie miejsca świadczenia usług wynajmu powierzchni wystawienniczych

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-5/15-4/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia wykonywanych usług.

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-7/15-4/IG
     ∟1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X opisane w niniejszym wniosku obejmujące przygotowanie Wstępnego Projektu Architektonicznego Z. na wystawę Y. 2015 w Mediolanie, Włochy wraz z dodatkowymi czynnościami dotyczącymi tego Projektu, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce? 2. Czy faktury wystawione przez Wnioskodawcę na rzecz X za świadczenie usług opisanych w niniejszym wniosku powinny wskazywać, że dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, a podatek ten powinien rozliczyć nabywca usługi w miejscu położenia nieruchomości (na terytorium Włoch)? 3. W przypadku uznania, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty faktur wystawionych na rzecz X w zakresie podatku VAT oraz dokonania korekty deklaracji VAT za okres w którym w deklaracji VAT uwzględnione zostały faktury wystawione na rzecz X? 4. Czy usługi świadczone przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy opisane w niniejszym wniosku, związane z realizacją Umowy podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce? 5. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do żądania od podwykonawców dokonania korekt wystawionych na rzecz Wnioskodawcy faktur za usługi świadczone przez podwykonawców związane bezpośrednio z nieruchomością położoną we Włoszech z uwagi na błędne opodatkowanie tych usług podatkiem VAT w Polsce? 6. Czy Wnioskodawca, jako nabywca usług świadczonych przez podwykonawców, związanych bezpośrednio z nieruchomością położoną w Mediolanie, Włochy jest zobowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej w miejscu położenia nieruchomości tj. w Republice Włoskiej?

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1395/14/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty świadczeń na rzecz podmiotów posiadających siedziby w Niemczech i USA z tytułu usług organizacji uczestnictwa w targach (wynajem powierzchni wystawowej, przygotowanie stoiska targowego, wpis do katalogu wystawców)

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-480/14/PS
     ∟1. W którym momencie Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki określone w punktach a) do c) powyżej, tj. wydatki ponoszone na wynagrodzenia Pracowników oraz składki od tych wynagrodzeń, podróże służbowe Pracowników oraz szkolenia Pracowników? 2. W którym momencie Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki wskazane w punkcie d) powyżej, tj. wydatki na nabycie programów w przypadku, gdy stanowią one na podstawie art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartości niematerialne i prawne? 3. W którym momencie Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki określone w punktach d) do j) powyżej, tj. wydatki ponoszone na: - nabycie programów lub ich fragmentów, które nie stanowią na podstawie art. l6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług od Podwykonawców, - doradztwo podatkowe i prawne, - uczestnictwo w targach i konferencjach branżowych, - tłumaczenia, - marketing, w tym na zakup usług od agencji interaktywnych, - połączenia telefoniczne, opłaty utrzymaniowe?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj