Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nabycie spadku

 

nabycie spadku 263 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.439.2019.3.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.240.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości rolnej

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.94.2017.8.MS2
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – spadek małżonek.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-223/15/18-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.145.2018.1.PM
     ∟Kiedy powstał obowiązek podatkowy – w dniu śmierci ojca Wnioskodawczyni – 8 lipca 2006 r., czy w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku przed sądem – postanowienie z 24 lipca 2018 r., uprawomocnione 15 sierpnia 2018 r.? Jaki formularz i w jakim terminie winna złożyć Wnioskodawczyni w urzędzie skarbowym? Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku podatkowego i w jakim terminie?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.276.2018.2.KP
     ∟Czy powyższe transakcje sprzedaży zwolnione są z obowiązku opodatkowania z tytułu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia? Którą z powyżej wymienionych dat należy przyjąć do ustalenia daty nabycia przedmiotowych działek, a co za tym idzie 5 - letniego okresu obowiązku podatkowego?

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.173.2018.3.MS
     ∟Pytania dotyczą skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości przez Zainteresowane, które w drodze umowy działu spadku (poprzedzającej sprzedaż) otrzymały majątek przekraczający posiadane wcześniej udziały w masie spadkowej (udziały nieekwiwalentne), bez żadnych spłat i dopłat.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.215.2018.2.MS
     ∟1) Czy udział 1/3 w działce, którą odziedziczyła Wnioskodawczyni, stała się jej własnością w momencie dziedziczenia (28 stycznia 2010 r.), czy też z chwilą postanowienia o zasiedzeniu (23 lipca 2014 r.)? 2) Od której daty Wnioskodawczyni powinna liczyć upływ pięciu lat od nabycia i czy jest zobowiązana uiścić podatek od przychodu ze sprzedaży (19%), czy jest z niego zwolniona?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2018.2.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2018.KP
     ∟Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.180.2018.2.AA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-65/12-6/AWA
     ∟Czy Gmina zbywając przedmioty użytku domowego takie jak noszące ślady użytkowania pojedyncze filiżanki, talerze i inne przedmioty zastawy stołowej nabyte wcześniej na podstawie spadkobrania ustawowego, działa jako podatnik podatku VAT?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.569.2017.2.LZ
     ∟Otrzymanie przez Zainteresowane w wyniku umownego działu spadku, przedmiotem którego będzie lokal mieszkalny, spłaty ekwiwalentnej do udziału otrzymanego w spadku nie będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nastąpił przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Zainteresowanym udziału spadkowego, a umowa zostanie zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji na Zainteresowanych nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania spłaty w wysokości nie przekraczającej udziału spadkowego w zamian za odziedziczony udział w spadku.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.291.2017.2.KC
     ∟Czy 5-letni termin wskazany w treści przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony jest od dnia 21 września 2010 r., tj. od dnia wydania przez Sąd Rejonowy …. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też od dnia 24 października 2016 r., tj. od dnia dokonania działu spadku w drodze aktu notarialnego?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.355.2017.2.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w drodze spadku

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.400.2017.2.GF
     ∟Zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać może dochód uzyskany z odpłatnego zbycia otrzymanego w spadku domu mieszkalnego jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży wydatkowane zostaną przez Wnioskodawczynię na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup jednego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie i remont kolejnego lokalu mieszkalnego.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.346.2017.2.GF
     ∟Planowane przez Wnioskodawcę zbycie przedmiotowego udziału w lokalu mieszkalnym nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpi po upływie 5 lat licząc od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym dokona odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości (PIT-39).

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.211.2017.3.BF
     ∟- Na które z planowanych prac remontowych w kamienicy oraz w mieszkaniu Wnioskodawca może wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości aby uzyskać zwolnienie lub pomniejszyć podatek dochodowy? - Czy wydatki poniesione na remont dachu, fundamentów, elewacji w kamienicy w części przypadającej na procentowy udział powierzchni mieszkania w całości kamienicy mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe? - Czy wszystkie wydatki poniesione na remont łazienki, kuchni, przedpokoju w mieszkaniu Wnioskodawcy w kamienicy mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.254.2017.2.AM
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w nieruchomości.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.33.2017.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego?

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.91.2017.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego i jednego lub dwóch lokali mieszkalnych.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.38.2017.1.MPU
     ∟Czy, aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca musi zgłosić nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku po zmarłym ojcu w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku?

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.69.2017.1.ES
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności (podział majątku) w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.77.2017.2.PP
     ∟Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 8 lit. a u.p.d.o.f.?

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.47.2017.1.AK
     ∟Kiedy ustaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od zbycia własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze spadkobrania?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.40.2017.2.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości w wyniku działu spadku w świetle przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.126.2017.1.ES
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.11.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż ostateczne postanowienie Sądu zapadło w dniu 27 września 2016 r. uzasadnia twierdzenie, iż termin wskazany w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – 6 miesięczny na zgłoszenie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego nabycia spadku – należy liczyć od wskazanego wyżej terminu?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-943/16-14/JM/PP
     ∟Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. budynku mieszkalnego nabytego w 2013 r. w spadku po zmarłej matce podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Dochód ten nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia go na nabycie budynku mieszkalnego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w kanadyjskiej instytucji kredytowo – pożyczkowej.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.47.2017.2.ASz
     ∟Zachowanie prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj