Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: były pracodawca

 

były pracodawca 73 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.405.2018.1.IM
     ∟Opodatkowanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 30c.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.218.2018.2.MD
     ∟Możliwość opodatkowania ryczałtem po zakończeniu umowy o pracę z byłym pracodawcą

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.88.2017.1.ES
     ∟W zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-607/16-4/AM
     ∟Ponieważ wykonywanie działalności gospodarczej rozpoczął Pan w roku 2015, przychody osiągnięte z tytułu tej działalności, począwszy od 2016 roku, może Pan opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie wystąpią pozostałe negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-291/16-2/MS1
     ∟Skoro Wnioskodawca w 2016 r. nie wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy, to w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem fakt zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z byłym pracodawcą, pozwala na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w 2016 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

2015.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-734/15-5/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów oraz dotyczącej wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze.

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-145/15-3/AG
     ∟Czy przychody wypłacone przez płatnika z tytułu ugody opisanej w punkcie 68 wniosku ORD-IN podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do którego pobrania i przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego zobowiązany jest Wnioskodawca jako płatnik?

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-145/15-2AG
     ∟Czy przychody wypłacone przez płatnika z tytułu ugody opisanej w punkcie 68 wniosku ORD-IN podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do którego pobrania i przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego zobowiązany jest Wnioskodawca jako płatnik?

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1103/14-8/AG
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-660/14/AK
     ∟Opodatkowanie podatkiem liniowym.

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-106/14-4/MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania dochodów z udziałów w Spółce jawnej w 2014 r., podatkiem liniowym 19% – art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-9/13-3/MD
     ∟Czy dokonując transakcji kupna - sprzedaży (mających na celu przeniesienie praw do rozporządzania rzeczami ruchomymi, jakimi są towary handlowe, w tym części samochodowe) Wnioskodawca utraci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1300/12-4/MS
     ∟Czy Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-77/11-4/MD
     ∟Czy jako były komplementariusz Spółki komandytowej Wnioskodawca może prowadzić własną firmę płacąc podatek dochodowy w formie ryczałtu?

2011.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-40/11-2/MD
     ∟Czy wykonywanie czynności wchodzących w zakres obecnej działalności gospodarczej (instalacje elektryczne), które były wykonywane w ramach stosunku pracy, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

2011.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-381/11-4/AA
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy?

2010.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-944/10/TK
     ∟Czy prowadzona działalność gospodarcza może być w dalszym ciągu opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. podatku liniowego według stawki 19%?

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-699b/10/TK
     ∟Czy w 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł się rozliczać według stawki 19%, czyli podatku liniowego?

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-699a/10/TK
     ∟1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym (pełnienie dyżurów medycznych) Wnioskodawca może rozliczać się w bieżącym roku podatkowym (2010) według stałej stawki podatkowej 19% (podatek liniowy)?2. Czy w przypadku błędnej interpretacji prawa podatkowego i braku możliwości rozliczania się według stawki 19% w bieżącym roku (2010) - przejście na zasady ogólne należy poinformować o tym fakcie organ podatkowy? Czy należy płacić odsetki, jeżeli na dzień dzisiejszy licząc podatek według zasad ogólnych Wnioskodawca ma "nadpłatę"?

2010.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-731/10-4/AG
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo świadczyć usługi dla byłego pracodawcy pozostając podatnikiem opodatkowującym swoje przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego czy tez po wykonaniu takiej usługi jest zobowiązany opłacać podatek na zasadach ogólnych?

2010.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-331/09/AK
     ∟Czy w 2009 r. dochody Wnioskodawcy z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2010.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-150/10/AK
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa, musi rozliczać się z podatku dochodowego w roku bieżącym (podatkowym) 2010?

2010.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1124/09-2/ES
     ∟1. Czy jest zgodne z prawem pobieranie od emeryta 10% podatku zryczałtowanego od wypłat z ZFŚS przeznaczonych na refundację wypoczynku wakacyjnego?2. Czy w przypadku pobierania ww. podatku, były zakład pracy ma obowiązek wystawiania PIT-u?

2009.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-896/09-2/AG
     ∟Czy dochody uzyskane ze spółki cywilnej założonej przez notariusza ze swoim byłym pracodawcą (innym notariuszem), u którego był on zatrudniony w charakterze asesora, mogą być opodatkowane przez niego na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania) w następnym roku podatkowym, po roku, w którym był on zatrudniony przez takiego notariusza (patrona) w jego kancelarii?

2009.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-533/09-2/AG
     ∟Czy w opisanym przypadku nastąpiła utrata prawa do rozliczenia liniowego?

2009.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-199/09/AD
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2009.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-203/09/IG
     ∟Czy jako wspólnik spółki jawnej Wnioskodawca ma prawo w roku 2009 i w latach następnych do opodatkowania podatkiem liniowym?

2009.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-113/09/ESZ
     ∟możliwość zastosowania liniowej stawki 19% do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy świadczeniu usług na podstawie stosunku pracy w ramach kontraktu z podmiotem trzecim

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-118/09-4/ES
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazać kwotę rabatu jako dochód? Czy ubezpieczyciel ma obowiązek sporządzania dla Niego PIT (jaki?), który stanowiłby podstawę do rozliczenia rocznego?- w kontekście uzyskanego przez Zainteresowanego rabatu pracowniczego w wielkości ustalonej regulaminem udzielania zniżki m.in. emerytom, rencistom.

2009.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-47/09/IG
     ∟Czy zawierając od 01.2009 r. umowę kontraktową z byłym pracodawcą można być opodatkowanym podatkiem liniowym w 2009 r. w ramach prowadzonej działalnosci gospodarczej?

1 2 3

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj