Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kodeks pracy

 

kodeks pracy 453 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.219.2019.2.MZ
     ∟Przekazanie przez Wnioskodawcę różnych świadczeń relokacyjnych na rzecz pracownika stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. W odniesieniu do kosztów zagospodarowania (o których mowa w pkt 5 stanu faktycznego), na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku dochodowego jedynie od tej części kosztów, która przekracza 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem, podlega opodatkowaniu. Od nadwyżki tej – podobnie jak od wartości nieodpłatnych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z przeniesieniem do innego miejsca pracy – Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie braku obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kosztów zagospodarowania nieprzekraczających 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie, natomiast w pozostałym zakresie za nieprawidłowe.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.132.2019.2.MST
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanego świadczenia.

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.470.2018.2.AK
     ∟odnośnie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych oraz innych przez Spółkę Przejmującą za rok podatkowy w którym nastąpi połączenie oraz za rok podatkowy poprzedzający rok połączenia.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.326.2018.2.HD
     ∟Czy płatnik prawidłowo dokonał naliczenia podatku dochodowego w wysokości 18% od wypłaconego pracownikowi zasadzonego wyrokiem sądu odszkodowania, czy też należało zastosować w zaistniałej sytuacji zwolnienie do ww. wypłaty i dokonać wypłaty w pełnej kwocie wskazanej w wyroku?

2018.09.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.111.2018.GTM
     ∟W ocenie Szefa KAS, w świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydatki na organizację spotkań działowych, obejmujące wydatki na posiłki oraz dodatkowe atrakcje, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.225.2018.2.MH
     ∟Obowiązki płatnika (zadośćuczynienie - mobbing).

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.344.2017.2.TR
     ∟Obowiązek płatnika.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2017.3.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z połączeniem spółek przejmowanych.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.424.2017.2.AK
     ∟Pokrycie części kosztów związanych z postępowaniem dotyczącym uzyskania przez Pracownika tytułu doktora, tj. pokrycia kosztów związanych z wynagrodzeniem dla promotora oraz recenzentów, kosztów delegacji oraz kosztów wydziałowych – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – na podniesienie kwalifikacji zawodowych Pracownika stanowić będą Jego przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zwolniony jednakże z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.304.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.262.2017.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.214.2017.3.MG
     ∟1) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania w wysokości w sumie 45 000 zł (z jednoczesną zmianą podstawy rozwiązania stosunku pracy na porozumienie stron), traktując go jako przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, należny podatnikowi - byłemu pracownikowi Wnioskodawcy na podstawie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym zgodnie z art. 183 (14) i art. 184 (15) k.p.c. lub przed Sądem? 2) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zasądzonego przez Sąd wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy zgodnie z art. 57 § 2 k.p. w razie przywrócenia do pracy, traktując zasądzone kwoty jako przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy? 3) Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, będzie zobligowany do obliczenia, pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania należnego byłemu pracownikowi w przypadku zasądzenia przez Sąd wyrokiem tego odszkodowania na zasadzie art. 415 k.c., przewyższającego kwotę wynikającą z art. 58 k.p.?

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.150.2017.2.MS2
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia pieniężnego wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.39.2017.1.RS
     ∟Czy na podstawie art. 12 ust. 1 w nawiązaniu do art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty wypłacane pracownikom jako ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.50.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na pokrycie części kosztów zakupu obuwia i odzieży dla pracowników.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.27.2017.1.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 Kodeksu cywilnego

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.136.2017.2.BK
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię jest wolne od podatku dochodowego na podstawie zwolnienia przedmiotowego przewidzianego art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.71.2017.1.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.69.2017.2.BF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.6.2017.2.MST
     ∟Czy odszkodowanie wypłacane na podstawie § 6 pkt 1 i 2 Porozumienia w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zawartego w dniu 9 lutego 2016 r., korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1047.2016.1.NP
     ∟Czy odszkodowanie, wypłacone na podstawie § 6 pkt 1 i 2 Porozumienia w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zawartego w dniu 9 lutego 2016 r., korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1129.2016.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.997.2016.1.BK
     ∟Zwolnienia przedmiotowe - zwolnienie grupowe.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1032.2016.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.959.2016.2.MZA
     ∟Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego na podstawie regulaminu zwolnień grupowych

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.241.2016.2.KS
     ∟Czy zgodnie z art. 31 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Wnioskodawca zobowiązany był do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego pracownikowi odszkodowania zasądzonego przez Sąd na podstawie art. 183d Kodeksu pracy?

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.745.2016.1.ENB
     ∟Czy poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne będą stanowiły przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.544.2016.1.AZ
     ∟Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu?

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-720/16-2/MS
     ∟Czy od wartości wydanej odzieży i obuwia roboczego pracownikom socjalnym i asystentowi rodziny należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, tym samym uznając otrzymane ubrania i obuwie za przychód pracownika?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj