Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot pożyczki

 

zwrot pożyczki 22 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-236/16-5/AK
     ∟W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce? W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w Spółce kapitałowej nabytych w wyniku Datio in solutum na rzecz tej spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem? W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej?

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.87.2016.3.MS
     ∟rozpoznanie przychodu w związku ze spłatą pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem w formie świadczenia w miejsce wykonania

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-677/15/MM
     ∟Skutki podatkowe zbycia w celu dobrowolnego umorzenia akcji w przypadku gdy w zamian za należne wynagrodzenie Wnioskodawca zostanie zwolniony z części długu z tytułu udzielonej mu przez spółkę pożyczki – umowa datio in solutum.

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-577/15-2/MK1
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności udziałów w spółce z o.o. na pożyczkodawcę w ramach zwrotu pożyczki.

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-488/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zwrotu od pożyczkodawcy nadpłaconych odsetek w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-141/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych w efekcie potrącenia wzajemnych zobowiązań i wierzytelności.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-134/14-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych w efekcie świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum).

2013.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-637/13-2/MK1
     ∟Ze względu na to, że pożyczka była nieprocentowana, Pożyczkobiorca (Wnioskodawca) ma wątpliwości, czy w związku z planowanym przeniesieniem przez niego własności instrumentów finansowych na Pożyczkodawcę w ramach zwrotu pożyczki, nie powstanie po jego stronie przychód z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-703/13-2/IZ
     ∟nabycie w momencie likwidacji Spółki przez Wspólnika majątku likwidacyjnego w postaci wierzytelności własnej z tytułu pożyczki nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy, obowiązku podatkowego w podatku VAT.

2013.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-108/13-4/IR
     ∟Czy odsetki bankowe od lokat bankowych na środkach otrzymanego dofinansowania oraz odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek w ramach Projektu stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w części, która została przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych oraz w części, która podlega zwrotowi?

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-549/12-2/DP
     ∟Czy w razie spłaty pożyczki (pomijając naliczone odsetki) bądź spłaty wierzytelności otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2012.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-53/12-2/EC
     ∟1) Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki (w kwocie głównej), po stronie Pożyczkodawcy — osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy — osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-374/11-3/EC
     ∟Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.

2010.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-729/10-3/EC
     ∟Czy z tytułu zwrotu części wierzytelności będących należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek Spółce przez dłużnika lub dłużników Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód podlegający opodatkowaniu części wierzytelności będące należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek, w części, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki?Czy z tytułu zwrotu części wierzytelności będących należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek Spółce przez dłużnika lub dłużników kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki będzie wartość, po jakiej części wierzytelności będące należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek zostały przyjęte do ksiąg podatkowych Spółki?

2009.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-670/09-4/AK
     ∟Czy przychód z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej został prawidłowo opodatkowany (tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%) i wykazany w rozliczeniu rocznym ?

2007.09.06 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-107/07/AB/1
     ∟ Jaki kurs należy stosować:1.do wystawianych przez Spółkę faktur sprzedaży,2.do faktur zakupu towaru wg wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,3.do faktur za usługi (np. prowizja za kontrakty wewnątrzwspólnotowe),4.do faktur zakupu towaru u producenta mającego siedzibę na terenie Unii i poza nią, przy bezpośredniej sprzedaży i dostawie do odbiorcy zagranicznego z krajów Unii lub poza (towar nie jest wprowadzany na teren Polski),5.do rozliczania delegacji zagranicznej,6.przy kompensatach (czy data kompensaty jest dniem, w którym obie strony postanowiły skompensować wzajemne należności), a także dokonanie interpretacji w następującym zakresie:7.czy różnice kursowe przy kompensacie oraz od zwracanych pożyczek są podatkowymi różnicami kursowymi,

2007.08.28 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-117/07/JB
     ∟Strona zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości, że w odniesieniu do przedstawionej transakcji nie była zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku dochodowego różnicy kursowej wykreowanej w momencie przewalutowania oraz, że nie była zobowiązana do rozpoznania takiej różnicy kursowej w momencie konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

2007.04.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-22/07/AB
     ∟Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Spółki w formie wierzytelności przysługującej wspólnikowi z tytułu pożyczki, nie dojdzie do realizacji różnic kursowych, stanowiących koszt/przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2007.02.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-56/06/PM
     ∟Czy przeniesienie własności akcji w celu zwolnienia się z zobowiązania do spłaty pożyczki podlega PCC? W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym w dniu 28 lutego 2006r. Spółka zawarła ze spółką X (dalej: X) umowę oprocentowanej pożyczki, na podstawie której X (pożyczkodawca) udzielił Spółce (pożyczkobiorca) pożyczki w kwocie 4.000.000 zł. W dniu 2 października 2006r. spółki Spółka oraz X zawarły „Porozumienie w sprawie rozliczenia pożyczki i przeniesienia własności akcji”. Porozumienie to oparte zostało na cywilnoprawnej konstrukcji świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). Mocą przedmiotowego porozumienia Spółka w miejsce pierwotnego świadczenia do którego był zobowiązany tj. zwrotu X kwoty głównej pożyczki w wysokości...

2006.11.15 - Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku - DF/415-1149/06/FD
     ∟Jak prawidłowo rozliczyć zysk z inwestycji na podstawie zawartej umowy o współpracy (dot. m.in. uzyskania wkładu pieniężnego w formie pożyczki od firmy, której biuro znajduje sie w Panamie)? Postanowienie

2006.09.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-18/06/SJ
     ∟Czy w przypadku dokonania konwersji pożyczek od udziałowca można wyłączyć z podstawy opodatkowania kwoty kapitału pożyczek od których została zapłacona w momencie zaciągnięcia opłata skarbowa w należnej wysokości? Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż zaciągnęła ona w latach 1996 – 1998 sześć pożyczek od swojego udziałowca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Od zaciągniętych pożyczek przedmiotowa Spółka uiściła opłatę skarbową. Obecnie Spółka dokonuje konwersji w/w pożyczek na kapitał. W związku z powyższym Spółka zwraca się z następującym pytaniem: Czy w przypadku dokonania konwersji pożyczek od udziałowca można wyłączyć z podstawy opodatkowania kwoty kapitału pożyczek od ...

2005.08.31 - Urząd Skarbowy w Pucku - DW/415-18/05/MDK
     ∟Czy zwrot w wyniku egzekucji komorniczej kwoty głównej udzielonej pożyczki, odsetek umownych oraz kosztów sądowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”?

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj