Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: niepełnosprawni

 

niepełnosprawni 647 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.456.2019.2.PP
     ∟W zakresie ulgi rehabilitacyjnej

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.286.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie usługi kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej przez zespół orzekający.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.231.2019.2.TR
     ∟Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na wyposażenie pokoju Zainteresowanej w mieszkaniu w klimatyzację, czyli koszty zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki na konserwację/czyszczenie klimatyzacji nie mieszczą się w dyspozycji cyt. art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na co Zainteresowanej nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na ten cel.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.224.2019.2.MD
     ∟Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia podatnika, na którego utrzymaniu pozostawało niepełnosprawne dziecko oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w ośrodku wsparcia. Nie jest on również zakładem: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wymienionym w art. 26 ust. 7a pkt 6 powyższej ustawy, w którym odpłatny pobyt uprawnia do odliczenia wydatków z tym związanych jako wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca na którego utrzymaniu w 2018 r. pozostawała niepełnosprawna córka, nie może – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych w związku z pobytem tego dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.190.2019.1.MD
     ∟Dokonywanie w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.289.2019.2.DA
     ∟możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.285.2019.1.KP
     ∟w zakresie ustalenia stawki ryczałtu dla usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.220.2019.2.KR
     ∟Ulga rehabilitacyjna po zmarłym mężu - leki, używanie samochodu

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.136.2019.1.ES
     ∟Dotyczy formy opodatkowania usług w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.100.2019.1.MU
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zmianę sposobu ogrzewania domu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.84.2019.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej – zakup komputera.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.55.2019.1.AG
     ∟Obowiązki płatnika związane z rozliczeniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.67.2019.1.HD
     ∟Czy w zeznaniu za 2018 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – o wydatki związane z przelotem syna do USA i z powrotem oraz o wydatki związane z jego rehabilitacją?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.155.2019.2.MJ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.70.2019.1.HD
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leczenie onkologiczne, za hotel po chemioterapii – leczeniu onkologicznym, bilety za dojazd do ...

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.34.2019.3.MU
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zmianę sposobu ogrzewania domu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.69.2019.1.JM
     ∟Ulga rehabilitacyjna- wydatek na zakup implantu, na zabieg artroplastyki oraz zakup znieczulenia

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.3.2019.1.HD
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.603.2018.1.KK
     ∟zaliczenie wydatków do ulgi rehabilitacyjnej

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.397.2018.1.MM
     ∟Skoro z art. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej wynika, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy to tym samym ww. wskaźnik należy przyjąć na dany miesiąc. W sytuacji, gdy dniem uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy jest dzień wypłaty wynagrodzenia (które za dany miesiąc wypłacane jest do dnia 10 następnego miesiąca), a następnie płatnik ma 7 dni na wpłacenie tych środków na odrębny rachunek bankowy funduszu rehabilitacyjnego, to pracodawca nie będzie jeszcze dysponował danymi koniecznymi do ustalenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z miesiąca wypłaty wynagrodzenia. Miesiącem, za który powinien być ustalany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zatem miesiąc poprzedzający miesiąc uzyskania środków (wypłaty wynagrodzenia). Ponadto, w przypadku dostarczenia kolejnych orzeczeń przez osoby niepełnosprawne po wpłacie środków z pobranych zaliczek od wynagrodzeń na rachunek ZFRON oraz do Urzędu Skarbowego – brak jest możliwości korygowania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca zobowiązany jest stosować wskaźnik ustalony za miesiąc poprzedzający miesiąc uzyskania środków. W konsekwencji brak jest również podstaw do korygowania proporcji przekazanych środków na ZFRON oraz do Urzędu Skarbowego, o której mowa w art. 38 ust. 2a pkt 1 lit. a-d ustawy oraz zaliczek naliczonych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy. Dostarczone w terminie późniejszym orzeczenia nie mogą bowiem wpływać na wykonane uprzednio czynności związane z obowiązkami płatnika.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2018.2.MK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.355.2018.1.RS
     ∟Obowiązki płatnika w zakresie przekazywania zaliczek na fundusz rehabilitacji i do urzędu skarbowego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.297.2018.2.IL
     ∟Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż cewniki ułatwiają wykonywanie podstawowych czynności życiowych i mieszczą się w dyspozycji zacytowanego wyżej przepisu, jednakże wydatki poniesione na ich zakup mogą zostać odliczone od dochodu jedynie wówczas, gdy pozostają w związku z posiadaną niepełnosprawnością, gdyż tylko taki związek gwarantuje, że określony wydatek został rzeczywiście poniesiony na cele rehabilitacyjne lub wiąże się z ułatwieniem osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych, których utrudnienie wynika z niepełnosprawności. Natomiast pieluchomajtki nie mogą zostać uznane za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 oraz leki o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy, których zakup podlega odliczeniu w ramach ulgi na rehabilitację.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.343.2018.1.BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu podatkowym gimnastykę indywidualną fitness pod okiem doświadczonego trenera, która kosztuje miesięcznie 150 zł jako wydatek na cele rehabilitacyjne?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.369.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.318.2018.3.ASZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.266.2018.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego w celu m.in. ułatwienia wykonywania czynności życiowych i rehabilitacyjnych niepełnosprawnego syna i czy w związku z tym musi posiadać i przedstawiać Urzędowi Skarbowemu dokumenty potwierdzające (faktury za benzynę, paragony, zestawienia wizyt lekarskich, zaświadczenia z pobytów rehabilitacyjnych i innych form utrzymywania sprawności, itd.), ewentualnie uprawdopodobniające (oświadczenie własne, poświadczenia innych osób, itp.) taką liczbę przejechanych w roku kilometrów, by ponoszone koszty nie były niższe niż 2.280 zł (wyliczenia jak przy podróżach służbowych)?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.200.2018.2.BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako matka samotnie wychowująca dorosłe, niepełnosprawne dziecko uzyskujące dochody, ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego w deklaracji rocznej ulgi prorodzinnej?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.432.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.228.2018.2.TR
     ∟Ulga rehabilitacyjna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj