Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieruchomość niemieszkalna

 

nieruchomość niemieszkalna 90 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.566.2018.3.AK
     ∟Czy sprzedaż nabytej nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.671.2018.2.AKO
     ∟Zasady opodatkowania Czynności gospodarowania Nieruchomościami oraz Czynności zarządzania Nieruchomościami, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.70.2017.2.JP
     ∟opodatkowanie obciążania właścicieli lokali kosztami tzw. mediów oraz opłatą na fundusz remontowy i opłatą eksploatacyjną

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1036/15/AZb
     ∟- opodatkowanie właściwą stawką podatku VAT dostawy mediów na rzecz najemców, - opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych na zlecenie właściciela (współwłaścicieli), - opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości, w której skład wchodzi kamienica oraz wolnostojące garaże na tym samym gruncie, w przypadku nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-9/16/IK
     ∟Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1431/15-4/KS1
     ∟1. Czy przychody z najmu nieruchomości niestanowiące składników majątku firmy i niezwiązane z działalnością gospodarczą mogą decyzją Wnioskodawcy być objęte najmem prywatnym jako odrębne źródło przychodów poza działalnością gospodarczą i być opodatkowane stawką ryczałtową 8,5% przychodów? 2. Czy istnieje limit przychodów z najmu prywatnego po przekroczeniu którego, w danym roku nie można opodatkować przychodów stawką ryczałtową 8,5% ?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1264/15-3/HD
     ∟Konsekwencje podatkowe wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1262/15-3/HD
     ∟Konsekwencje podatkowe wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1262/15-2/HD
     ∟Konsekwencje podatkowe wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy nie skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-776/15-4/MN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Dostawa ma miejsce ponad 2 lata po pierwszym zasiedleniu – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-228/15-7/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług zarządzania nieruchomością wspólną świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-324/15-4/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi osuszania budynku.

2015.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-374/15-2/MW
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonych lokali mieszkalnych.

2015.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-335/15/KW
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu apartamentowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, z której przychody opodatkowane są w formie karty podatkowej, po zakończeniu prowadzenia tej działalności.

2015.04.21 - Minister Finansów - DD9.8220.2.15.2015.KCT
     ∟Mając powyższe na uwadze zasady opodatkowania reguluje art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.). Zgodnie z powołanym przepisem opodatkowaniu podlega przychód według 10% zryczałtowanej stawki podatku.

2015.04.21 - Minister Finansów - DD9.8220.2.14.2015.KCT
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-96/15-4/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi polegającej na zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

2015.03.30 - Minister Finansów - DD9.8220.2.60.2015.BRT
     ∟Czy w związku ze sprzedażą w roku 2008 nieruchomości/warsztatu zakupionego w roku 1975 i nie będącego składnikiem majątku firmy dochodzi do zapłaty podatku zryczałtowanego (10%) na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.?

2015.03.27 - Minister Finansów - DD9.8220.2.59.2015.BRT
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży budynku będzie przychodem z działalności gospodarczej?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-599/14-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi zarządzania nieruchomością niemieszkalną i zwolnienia od podatku usługi zarządzania nieruchomością mieszkalną.

2014.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-143/14-4/KKu
     ∟1. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli otrzymana w 2013 r. nieruchomość zostanie sprzedana w 2014 r. a środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną w całości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat? 2. Czy pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego będą mogły zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1116/13/AZb
     ∟opodatkowanie opłat za media właściwą stawką podatku VAT w związku z wynajmem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-722/13/AZb
     ∟- opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy mediów na rzecz najemców,- opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych na zlecenie właściciela (współwłaścicieli),- opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości, w której skład wchodzi kamienica oraz wolnostojące garaże na tym samym gruncie, w przypadku nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1058/13/AZb
     ∟- uznanie zarządcy sądowego nieruchomości za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie należności z tytułu czynszu pobieranego od najemców oraz obowiązku wykazania obrotu z tego tytułu w składanych przez zarządcę deklaracjach,- obowiązek opodatkowania wynagrodzenia pobieranego przez zarządcę sądowego nieruchomości oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla tych czynności

2013.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-696/13-4/MT
     ∟Czy z tytułu zamiany nieruchomości wystąpi u Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą na tej nieruchomości podatek dochodowy?

2012.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-818/12/MM
     ∟Czy dochód ze sprzedaży w 2012 r. prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w 2001 r. podlega wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części przypadającej na Wnioskodawczynię będącą współwłaścicielem prawa użytkowania wieczystego gruntu na zasadzie współwłasności majątkowej małżeńskiej?

2012.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-433/12-4/DS
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności udziałów na rzecz Wspólnika, wystąpił podatek dochodowy od osób fizycznych i od jakiej kwoty należy go odprowadzić do Urzędu Skarbowego?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-839/11/HD
     ∟Czy od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej po jej likwidacji trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2011.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-612/11/IG
     ∟1. Jak należy ustalić dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości i jaką zastosować stawkę podatku?2. Czy dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość zakupu figurującą w ewidencji środków trwałych, czy też dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego?3. Czy dochód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

2011.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-26/11/PSZ
     ∟Czy od sprzedaży nieruchomości należy odprowadzić podatek dochodowy?

1 2 3

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj