Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należności licencyjne

 

należności licencyjne 860 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.370.2019.2.MZA
     ∟Obowiązek poboru i odprowadzenia podatku u źródła w związku zapłatą wynagrodzenia kontrahentom zagranicznym za korzystanie ze specjalistycznego sprzętu budowalnego.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.351.2019.2.AT
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem licencji na oprogramowanie komputerowe (tzw. licencji użytkownika końcowego).

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.357.2019.1.JC
     ∟Czy w przypadku braku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji szwajcarskiego Kontrahenta na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła od płatności dokonanych na rzecz szwajcarskiego Kontrahenta w związku z opłatami uiszczonymi na nabycie licencji do korzystania z oprogramowania.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.472.2019.1.BKD
     ∟Czy na Wnioskodawcy - w zakresie stanu faktycznego przedstawionego w pkt 2 - w zakresie wypłaty na rzecz B wynagrodzenia z tytułu nabycia usług IT - ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1, 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.360.2019.2.BKD
     ∟Czy na Wnioskodawcy - w zakresie stanu faktycznego przedstawionego w pkt 1 we wniosku – w zakresie wypłaty na rzecz A wynagrodzenia z tytułu nabycia prawa do używania oprogramowania komputerowego ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-425/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.343.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania SAP mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., a w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła od wypłacanych należności

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.344.2019.1.JF
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania na rzecz zagranicznego kontrahenta.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2019.3.BKD
     ∟Czy miesięczna opłata za każdą komercyjną lochę stanowi należność licencyjną w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku z dnia 6 grudnia 2001 r. („Konwencja”) i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 Konwencji i tym samym Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.279.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy usługa dostępu do Serwisów Informacji Rynkowej, nabywana od zagranicznych kontrahentów w ramach Modelu 1 oraz Modelu 2, objęta jest zakresem art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.271.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki niemieckiej z tytułu świadczenia Usług IT i wynajmu sprzętu komputerowego.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.221.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2019.2.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem przez Spółkę wypłat (na rachunek bankowy polskiego pośrednika) należności licencyjnych opisanych w stanie faktycznym?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.164.2019.2.HK
     ∟Czy na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 oraz art. 22a Ustawy o CIT w zw. z art. 7 Umowy UPO Spółka będzie obowiązania do pobrania podatku u źródła z tytułu opłat za Usługi IT oraz z tytułu wypłacanych należności licencyjnych?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2019.4.BKD
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, W przypadku gdy Spółka nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, to czy jest zobowiązana do wykazania kwoty wypłaconego wynagrodzenia za prawo do używania oprogramowania komputerowego SAP w informacjach przekazywanych podatnikowi i składanych do urzędu skarbowego na formularzach IFT-2R jako kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.268.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.193.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę zagranicznym usługodawcom na mocy opisanych we wniosku Umów End-User za licencję na korzystanie z oprogramowania komputerowego jest dla tych podmiotów przychodem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od którego na Spółce – jako płatniku – w myśl art. 26 ust. 1 ww. ustawy ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.140.2018.2.APA
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydenta irlandzkiego z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego jeżeli Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.129.2019.1.BKD
     ∟Czy opłaty na rzecz Kontrahenta z tyt. korzystania z pojemników transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat przedmiotowych opłat, czy jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1 jest nieprawidłowe, to czy w odniesieniu do opłat z tyt. korzystania z pojemników transportowych znajduje zastosowanie przepis art. 26 ust. 2e ustawy o CIT

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.165.2019.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu : - usług udostępnienia oprogramowania, - usług udostępnienia prawa do użytkowania systemu A oraz systemu B (tj. opłaty licencyjne, opłaty za dostarczenie nośników danych, opłaty za karty dostępowe

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-5/15-6/PS/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku „u źródła” w związku z wypłatą na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu zbycia licencji na oprogramowanie komputerowe.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.109.2019.1.MW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu nabycia na portalach stockowych lub od agencji fotograficznych prawa do używania zdjęć, grafik i czcionek, na własny użytek, a także dla celów komercyjnych i odsprzedaży publikacji zawierających użyte materiały przy uwzględnieniu posiadania/nie posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podmiotów, od których nabył przedmiotowe materiały.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.58.2019.1.BG
     ∟czy ujęte w cenie nabywanych przez Wnioskodawcę towarów wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja opłat franczyzowych przeznaczonych na fundusz reklamowy jako należności licencyjnych w rozumieniu polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem tych wypłat.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.47.2019.2.AJ
     ∟Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz nierezydentów (z siedzibą w USA i na Węgrzech) z tytułu wykonania badań oraz przygotowania raportu końcowego (ekspertyzy)

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.84.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.26.2019.1.BKD
     ∟Czy pojemniki wynajmowane od Spółek z UE są urządzeniem przemysłowym i czy w związku z tym wynagrodzenie Spółek z UE uzyskiwane z tytułu najmu pojemników należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.497.2018.2.JC
     ∟1. Czy Oddział jest/będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym z tytułu najmu maszyn, w sytuacji gdy wypłata należności dokonywana jest przez Centralę, natomiast Oddział jest tylko obciążany odpowiednią częścią tych kosztów w wewnętrznych rozliczeniach? 2. Jeżeli Oddział nie jest/nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła, a podatek zostanie zapłacony ze środków Oddziału (kontrahent otrzymał całą kwotę z faktury) to czy Oddział może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.634.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy płatności przekazywane przez Wnioskodawcę właścicielowi (producentowi) oprogramowania komputerowego - licencjodawcy, z siedzibą w Izraelu podlegają w Polsce podatkowi zryczałtowanemu od należności licencyjnych (podatek u źródła).

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.3.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz kontrahenta amerykańskiego z tytułu nabycia wszelkich praw autorskich do oprogramowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj