Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nadwyżka bilansowa

 

nadwyżka bilansowa 48 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.554.2018.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą byłym członkom spółdzielni nadwyżki bilansowej

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.340.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-523/16/KW
     ∟W jakiej części kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-756/16-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-755/16-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. przekształconej ze spółdzielni.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-153/16-2/AK
     ∟Pokrycie przez Spółdzielnię mieszkaniową, z nadwyżki bilansowej wypracowanej w prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej niezwiązanej z zasobami mieszkaniowymi, wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości, nie wiąże się w żaden sposób z otrzymywaniem przez członków Spółdzielni środków finansowych bądź innych świadczeń, a jedynie wpłynie w przyszłości na ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych. Po stronie członków Spółdzielni nie powstanie przychód do opodatkowania z tytułu przekazania nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-949/14/BJ
     ∟1. Czy wypłaty dokonane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, dokonane bezpośrednio na rachunek Wspólnoty z uwagi na fakt że 100% członków Wspólnoty to członkowie Spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia na rzecz członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie poprzez świadczenie w naturze (np. wykonanie na jej rzecz prac remontowych o określonej wartości dotyczących części wspólnej nieruchomości Wspólnoty) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, na jakiej deklaracji podatkowej powinien zostać rozliczony ten podatek i kto jest odpowiedzialny za pobór tego podatku?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-835/14/MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.

2014.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-147/14/HS
     ∟Przeznaczenie środków z nadwyżki bilansowej Spółdzielni na sfinansowanie części wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-99/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie części nadwyżki bilansowej na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami wykazanymi narastająco na koncie rozliczeń międzyokresowych proporcjonalnie na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej użytkowanej przez członków Spółdzielni?

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-100/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie części nadwyżki bilansowej na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami wykazanymi narastająco na koncie rozliczeń międzyokresowych wyłącznie tych nieruchomości, dla których na koniec okresu obrachunkowego na koncie rozliczeń międzyokresowych wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami, do wysokości tej nadwyżki?

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-675/13-2/AS
     ∟Wypłata przez Spółdzielnię kwot pieniężnych z tytułu nadwyżki bilansowej na rzecz członków posiadających tytuły prawne do lokali w budynkach tworzących obecnie wspólnoty mieszkaniowe, która zostanie rozliczona indywidualnie z każdym członkiem w postaci przelewu środków finansowych na rachunek bankowy stanowi dla tych osób przychód z udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu u każdego z nich zryczałtowanym podatkiem, stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1577/12/JS
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ta część nadwyżki bilansowej (dochodu po opodatkowaniu), która zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków została przeznaczona na działalność społeczną, oświatową i kulturalną, nie wykorzystaną w kolejnych latach?

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-448/12-7/JG
     ∟1. Czy Wspólnota, dokonując zwrotnego przelewu w trakcie roku obrachunkowego na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego środków będących nadwyżką, może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od tej czynności?2. Czy Wspólnota w trakcie roku obrachunkowego zwracając nadpłacone środki byłemu właścicielowi lokalu może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od tej czynności? - zapytanie dotyczy rozliczeń międzyokresowych nie obejmujących wyliczenia końcowego dla właściciela i lokalu w chwili sprzedaży.

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-431/12-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zwróconej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania części wspólnych oraz rozliczenia mediów.

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-812/12/ASz
     ∟Czy odszkodowanie za wywłaszczenie części działki wypłacone członkom Spółdzielni Mieszkaniowej jest przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy wypłata odszkodowania podlega obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-132/12-4/MS1
     ∟Spółka jako pracodawca przejmujący winna przekazać pracownikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmujące cały rok, a więc obejmujące zarówno okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy. Natomiast nie ciążył na Spółce obowiązek złożenia deklaracji PIT-8AR zarówno dotyczącej wypłat dokonywanych przez spółdzielnię przed zbyciem przedsiębiorstwa jak i dotyczącej wypłat dokonywanych przez spółdzielnię po zbyciu przedsiębiorstwa.

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1064/11-2/WM
     ∟Czy zwrócone odszkodowanie na fundusz uwłaszczeniowy oraz na poczet opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości jakie obciążają członków i osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w zakresie działki wywłaszczonej, w części przysługujących udziałów rodzi obowiązek dla Spółdzielni wystawienia PIT-8C dla lokatorów, poświadczającego uzyskanie przychodu z innych źródeł?

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-549/11/PS
     ∟W zakresie uznania wnoszonych zaliczek przez właściciel lokali za przychody podatkowe na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy; oraz w zakresie możliwości i zasad zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu stanowiącego nadwyżkę zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości nad kosztami, wnoszonych przez właścicieli lokali – pozostałą z rozliczenia rocznego, a przeznaczoną do zwrotu tym właścicielom.

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-628/11/MK
     ∟Czy zwrócone właścicielom odrębnych lokali środki funduszu remontowego w części przypadającej z nadwyżki bilansowej, stanowią dla tych osób przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-218/11-2/DS
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa od kwoty nadpłaty powstałej na kartotece ma zapłacić zaliczkę podatku dochodowego od osób prawnych z chwilą wypłacenia tej kwoty właścicielowi mieszkania?

2011.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-376/11/AŻ
     ∟skutki podatkowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej na dofinansowanie funduszu remontowego oraz zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji nieruchomości

2011.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-148/11/MK
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprawnie zakwalifikowano dokonaną na rzecz członków Spółdzielni wypłatę?

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-80/11/AŻ
     ∟Czy w przypadku przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych przypadających na członków Spółdzielni powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-470/11/AŻ
     ∟Przeznaczenie funduszu zasobowego na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości.

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-469/11/AŻ
     ∟dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych z nadwyżki bilansowej.

2010.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-630/10/IB
     ∟1. Czy w związku z dofinansowaniem funduszu remontowego z nadwyżki bilansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna pobrać podatek dochodowy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu, który powstaje z tego tytułu u osób posiadających lokale mieszkalne w zasobach Spółdzielni?2. Jeżeli wystąpi opodatkowanie, to w jaki sposób należy wyliczyć podstawę opodatkowania zważywszy na fakt, że prace remontowe dotyczyć będą elementów wspólnych budynku mieszkalnego oraz infrastruktury zewnętrznej w ramach danej nieruchomości?

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1278/09/AK
     ∟Czy przychód (dochód) członka Spółdzielni z tytułu wypłaty oprocentowania posiadanych w Spółdzielni udziałów i zwiększenia stanu jego udziałów w Spółdzielni, pochodzące z zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni, stanowi w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zgodnie z art. 30a ust. 1 podatkiem zryczałtowanym w stawce 19%, pobieranym przez płatnika (Spółdzielnię) i wykazywanym w deklaracji zbiorczej PIT-8AR?

2010.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-619/09-3/MG
     ∟obowiązek płatnika podatku dochodowego z tytułu podziału nadwyżki bilansowej na dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania.

2010.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-619/09-2/MG
     ∟obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu podziału kwot z nadwyżki bilansowej Spółdzielni na dofinansowanie funduszu remontowego oraz pokrycie koszów eksploatacji nieruchomości

1 2

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj