Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nabycie

 

nabycie 6982 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.325.2019.3.MN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży kryptowaluty.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2019.2.MS
     ∟opodatkowania sprzedaży kryptowalut

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.554.2019.2.IK
     ∟Czy Wnioskodawca miał prawo do rozliczenia, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez niego faktur z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem lokali, przy założeniu, że nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy VAT i lokale te, po ich nabyciu, będą wykorzystywane w całości do wykonywania czynności opodatkowanych (najem), a podatek VAT należny z tytułu tych czynności będzie w całości rozliczał Wnioskodawca?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2019.1.JK3
     ∟skutki podatkowe przeniesienia własności nakładów na działce położonej na terenie ROD

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.382.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe nabycia/zbycia wierzytelności.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.457.2019.2.ST
     ∟Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.145.2019.1.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.144.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych dokonania działu spadku i otrzymania darowizny pieniędzy.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.345.2019.1.ŁS
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – art. 21 ust. 1 pkt 93.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.504.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.472.2019.1.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.388.2019.3.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości po rozwiązaniu umowy dożywocia.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.463.2019.1.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego do wspólności majątkowej małżeńskiej

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.342.2019.4.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w budynku mieszkalnym.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.284.2019.2.MD
     ∟Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust. 5 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie w 2019 r. części odziedziczonej nieruchomości nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie do majątku wspólnego przez spadkodawcę i jego małżonkę, czyli od 1998 r. W tej dacie bowiem doszło do nabycia przez nich prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z zabudowaniami. Zgodnie natomiast z ugruntowanym poglądem, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jedynie zmianę tytułu prawnego faktycznego władztwa nad nieruchomością. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w chwili nabycia prawa wieczystego użytkowania. Tym samym Zainteresowane nie są zobowiązane do zapłaty podatku od dokonanej sprzedaży oraz jej zgłoszenia w deklaracji PIT-39, do właściwych im urzędów skarbowych.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.273.2019.4.MZ
     ∟Należy wskazać, że przychody z opisanych we wniosku sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego, nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonej sprzedaży, podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody uzyskane z tytułu sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz lokalu mieszkalnego, należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.387.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego udziału w zbycia nieruchomości

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.443.2019.1.AKU
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia wyodrębnionych z nieruchomości samodzielnych lokali niemieszkalnych

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.324.2017.12.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2019.1.TR
     ∟Brak zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego z tytułu analizowanej sprzedaży, na skutek zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.341.2019.1.TR
     ∟O ile wartość udziału w nieruchomości nie przekroczy wartości 1/3 globalnej wartości spadku (wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład spadku), sprzedaż odziedziczonego i przyznanego w drodze działu spadku udziału w nieruchomości nie wywoła po stronie Wnioskodawczyni żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.126.2019.2.MZA
     ∟Opodatkowanie przez Wnioskodawczynię darowizny w postaci środków pieniężnych, brak przepływu środków.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.115.2019.4.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów w Banku Spółdzielczym.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.487.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.471.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.328.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy strata w wysokości niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na wybudowanie budynków i budowli będących środkami trwałymi na gruncie będącym przedmiotem umowy poddzierżawy, powstała na skutek wygaśnięcia tej umowy, które nie nastąpiło w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa własności gruntu będącego przedmiotem umowy poddzierżawy, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.30 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.329.2018.JQP
     ∟Czy przesunięcie własności zabudowanej nieruchomości nabytej przez małżonków dnia 8 stycznia 1996 r. z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego Wnioskodawczyni, dokonane na podstawie umowy darowizny (akt notarialny z dnia 26 maja 2015 r.) w czasie, gdy Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim, w którym pozostaje nadal i w którym nieprzerwanie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi nabycie w ½ części przedmiotowej nieruchomości?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj