Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwalifikacje zawodowe

 

kwalifikacje zawodowe 165 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.327.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.183.2019.1.AK
     ∟Możliwości zastosowania zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Studia podyplomowe- bez zawartej umowy.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.3.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.597.2018.1.IF
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia podyplomowe poniesionych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.370.2018.1
     ∟Wydatki związane ze studiami podyplomowymi poniesione w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów i stosownie do art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą potrącalne w dacie ich poniesienia. Wydatki, poczynione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, których poniesienie nie wynikało z wcześniejszych zobowiązań, tj. powstałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-1-54/16-12/KC/ISK
     ∟Brak możliwości stosowania zwolnienia od podatku dla organizowanych szkoleń dla psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest niezbędna do wykonywania zawodu.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.325.2018.1.GG
     ∟Czy w przypadku, gdy Spółka poniesie koszty z tytułu uczestnictwa Zarządzającego w kursach, szkoleniach i konferencjach, wartość poniesionych kosztów będzie stanowić przychód dla Zarządzającego z tytułu nieodpłatnego świadczenia i stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.171.2018.2.GG
     ∟Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego zastosowała prawidłowo zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym dotyczącym wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych tylko w okresie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., tj. w trakcie obowiązywania umowy o pracę?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.186.2018.3.MH
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.175.2017.1.MPŁ
     ∟1. Czy wydatki poniesione na opłacenie studiów na kierunku „...” będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy opisanej w stanie faktycznym ? 2. Jeśli odpowiedz na Pytanie pierwsze jest TAK to czy momentem uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na te studia będzie/będą daty wystawienia/sprzedaży faktur wystawionych przez Uczelnie za dany semestr tych studiów (Wnioskodawca bierze pod uwagę korektę zeznania rocznego przy potwierdzeniu swojej opinii)?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.913.2016.1.MMA
     ∟Czy w przypadku nawiązania przez Wnioskodawczynię stosunku pracy ze Spółką w okresie obowiązywania Programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez Wnioskodawczynię, jako pracownika Spółki, dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na warunkach określonych w Programie, dochód z tego tytułu zwolniony będzie z opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.186.2016.1.MK
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-408/16-4/KC
     ∟W zakresie możliwości stosowania zwolnienia od podatku dla organizowanych szkoleń dla psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest niezbędna do wykonywania zawodu.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-421/16/MU
     ∟Zastosowanie zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 21 ust. 1 pkt 26).

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-48/16/MU
     ∟obowiązki płatnika (art. 21 ust. 1 pkt 90)

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.5.2016.2.KLK
     ∟Czy koszty związane z planowanym wyjazdem Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalność gospodarczej?

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-757/15-3/SK
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w latach 2013-2015 w postaci kosztów Studiów Podyplomowych „…..”, kosztów Studium Coachingu oraz kosztów kursu Autoryzowanego Trenera …, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów w roku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej?

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-764/15-4/KLK
     ∟Czy sfinansowanie studiów podyplomowych pracownikowi stanowi jego przychód stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1105/15/MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć koszty związane z dokształcaniem, a więc opłaty za studia, koszty dojazdu oraz koszty noclegu?

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-871/15-3/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów, a także w zakresie obowiązków płatnika.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-627/15/MU
     ∟Powstanie przychodu z tytułu odstąpienia od dochodzenia zwrotu kosztów za studia.

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-628/15/MU
     ∟Zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2015.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-246/15/MD
     ∟Opodatkowanie sfinansowania przez pracodawcę kursu językowego odbywanego przez pracownika z inicjatywy lub za zgodą tegoż pracodawcy

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-178/15-4/LS
     ∟Kwota dofinansowania przez Wnioskodawcę, jako pracodawcę kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli, w postaci studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych odbytych za skierowaniem pracodawcy, które zostały wymienione w opisie zdarzenia przyszłego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego Wnioskodawca nie powinien potrącać nauczycielom podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w przypadku dofinansowania opłaty za kursy kwalifikacyjne odbyte z własnej inicjatywy Wnioskodawca prawidłowo potrącił podatek dochodowy od osób fizycznych.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-44/15-5/MP
     ∟Czy wykupiony kurs prawa jazdy będzie stanowić przychód dla pracownika?

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-942/14/BJ
     ∟Czy dofinansowanie do kursów lub studiów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem pochodowym od osób fizycznych?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1062/14/MP
     ∟Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zaliczyć wydatki na studia podyplomowe z zakresu marketingu i reklamy do kosztów uzyskania przychodów?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-862/14/MU
     ∟Obowiązki płatnika (art. 21 ust. 1 pkt 90).

2014.11.24 - Minister Finansów - DD3/033/326/KDJ/14/RD-107183
     ∟Nie może budzić wątpliwości, że okoliczność częściowego sfinansowania przez Wnioskodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika oznacza, że Wnioskodawca wyraził zgodę na dokształcanie. W konsekwencji, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika (dofinansowania) stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, należy uznać za prawidłowe – w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, do dofinansowania przez Wnioskodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, a nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj