Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kuratorzy

 

kuratorzy 70 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.293.2019.4.JŁ
     ∟Czy wynagrodzenie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ustanowionego przez sąd należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 ust. 6 czy art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.368.2019.3.HW
     ∟Ustalenie, czy wynagrodzenie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ustanowione przez Sąd podlega opodatkowaniu.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.185.2019.2.JG
     ∟Czy wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązanym do uregulowania zobowiązań podatkowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.255.2019.3.MH
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia kuratorowi.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.393.2017.1.SK
     ∟Czy właściwe jest zakwalifikowanie zwrotu wydatków poniesionych przez osobę pełniącą funkcję kuratora ustanowionego dla osoby prawnej do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a tym samym powinno stanowić przychód podlegający opodatkowaniu od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. l cytowanej ustawy oraz zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.327.2017.2.SK
     ∟Czy właściwe jest zakwalifikowanie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora ustanowionego dla osoby prawnej do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a tym samym powinno stanowić przychód podlegający opodatkowaniu od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. l cytowanej ustawy oraz zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy?

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-482/16-6/BW
     ∟Czy do czynszu najmu niezabudowanej działki płaconego przez najemcę Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT, czy powinien wystawiać fakturę oraz składać deklaracje VAT? Kto powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1189/15/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe związane z otrzymaniem ryczałtu.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1129.2016.2.AK
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poniesionych kosztów

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-639/16-4/KOM
     ∟w zakresie ustalenia, czy z tytułu dzierżawy warsztatu samochodowego kurator spadku jest podatnikiem podatku VAT i powinien tę czynność dokumentować fakturą VAT

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-482/16-1/JJ
     ∟określenie czy od czynszu najmu niezabudowanej działki płaconego przez najemcę Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT oraz wystawić fakturę VAT a także czy Wnioskodawca powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-642/16-1/MMA
     ∟Czy Wnioskodawca jako kurator spadku ma obowiązek wpłat zaliczek na podatek dochodowy od wynajmu oraz składania rozliczeń rocznych?

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-952/16-2/ES
     ∟w zakresie obowiązków odprowadzenia podatku dochodowego od przychodu z najmu nieruchomości przez kuratora

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-353/16/MP
     ∟Czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora dla nieobecnego w postępowaniu administracyjnym, wypłacane radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą należy zakwalifikować jako przychód osiągany z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać od takiego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź ryczałt, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1164/12/15-S/KM
     ∟Czy od części czynszu płaconej przez najemcę (40%) Wnioskodawca powinien pobierać, poza kwotą netto również podatek VAT, a jeżeli tak - to na podstawie jakiego dokumentu, faktury czy rachunku?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-314/15/LŻ
     ∟Udokumentowania wynagrodzenia kuratora

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-91/15/DP
     ∟- Czy Płatnik ma prawo w przypadku biegłego sądowego, tłumacza przysięgłego, mediatora czy kuratora na podstawie złożonego przez niego oświadczenia o którym mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. oświadczenia, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej – odstąpić od poboru zaliczek na podatek dochodowy? - Czy złożone oświadczenie winno być składane raz, czy do każdej opinii osobno, mając na uwadze iż przedmiotowe wypłaty dokonywane są czasem kilka miesięcy później niż złożenie faktury na podstawie prawomocnych/wykonalnych orzeczeń? - Na kim spoczywa odpowiedzialność za aktualność takiego oświadczenia w przypadku wypłaty wynagrodzenia w terminie znacznie późniejszym niż data złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-394/15/BK
     ∟w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń biegłym, tłumaczom i mediatorom

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-109/15/BK
     ∟w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-124/15/BK
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć wynagrodzenie biegłego sądowego z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie sądu.

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-64/15/BK
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu ustanowienia przez sąd kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1133/14/BK
     ∟w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-647/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodów z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?:

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-646/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie za sprawowaną na zlecenie Sądu funkcję kuratora społecznego należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodu z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-645/14/ASz
     ∟Czy wynagrodzenie za sprawowaną na zlecenie Sądu funkcję kuratora kolizyjnego należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do przychodów z działalności gospodarczej według art. 10 ust. 1 pkt 3?

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-863/14/KB
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą za pełnienie czynności kuratora ustanowionego z urzędu w postępowaniu cywilnym

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-259/14-5/KO
     ∟Czy odszkodowania wypłacone przez Miasto tytułem niedostarczenia lokali zastępczych na rachunek podmiotu powołanego przez spadkobierców oraz kuratora spadku będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym po dokonaniu rozliczenia spadkobierców w takiej części, w jakiej Wnioskodawczyni uzyska prawo do spadku?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-259/14-4/KO
     ∟Czy przychody osiągnięte z najmu nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej będą opodatkowane podatkiem dochodowym po dokonaniu rozliczenia spadkobierców z kuratorem spadku, tj. po uzyskaniu wpływu na rachunek bankowy, w takiej części, w jakiej Wnioskodawczyni uzyskała prawo do spadku?

2014.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-307/14/MK
     ∟Czy w świetle nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz.Urz. MF z 2013 r., poz. 42) w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu za prawidłowe uznać należy, że sąd pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyznanego na rzecz adwokata bądź radcy prawnego (stosując art. 41 ust. 1 w zw. z art 10 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 13 pkt 6 oraz art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w sytuacji, gdy adwokat lub radca prawny pełni funkcje kuratora strony w procesie czy kuratora spadku?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-202/14-2/AMN
     ∟Czy właściwe jest zakwalifikowanie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu strony postępowania administracyjnego jako przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym I pobieranie od takiego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

1 2 3

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj