Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kultura fizyczna

 

kultura fizyczna 42 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.2.2018.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2016.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-963/15/KG
     ∟Rozliczanie podatku VAT w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz gminy, do czasu centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT z gminą oraz w zakresie zastosowania art. 86 ust. 2a-2h w związku z wykonywaniem wskazanych we wniosku czynności.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-475/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-592/13-2/EK
     ∟Czy dochody Stowarzyszenia związane z działalnością statutową są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

2013.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1147/13/MO
     ∟Czy Klub poprawnie zakwalifikował opisane powyżej przysporzenie jako przychód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-718/13/MN
     ∟Czy u pracowników Wnioskodawcy powstaje nieodpłatne świadczenie w związku z zawarciem umowy o udostępnienie dla nich sali gimnastycznej i czy Wnioskodawca jest zobowiązany doliczać do przychodów pracownika z tytułu umowy o pracę wartość takiego nieodpłatnego świadczenia (jeśli tak to w jakiej wysokości), nawet jeśli pracownik faktycznie nie skorzystał z możliwości ćwiczeń w sali gimnastycznej w danym miesiącu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-741/13/PS
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2013.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-944/12/HK
     ∟Czy zwrot zawodnikom kosztów dojazdu na treningi i zawody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czy ma znaczenie, że kontrakt jest płatny/bezpłatny)?

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-572/12/PS
     ∟Czy dochody Fundacji w części przeznaczonej na działalność statutową (pod pewnymi warunkami) są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-423/11/PS
     ∟Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego dochody uzyskiwane przez Zakład Budżetowy z działalności statutowej są zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1541/08/09/11-13/S/AK
     ∟Nie sposób uznać, że Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rezultacie korzystania ze świadczeń takich jak: używanie strojów sportowych (koszulki, spodenki, getry) o ile faktycznie nie zostaną przekazane na własność Wnioskodawcy i z tytułu sprzętu sportowego (buty piłkarskie, ochraniacze, piłki, rękawice bramkarskie). Natomiast korzystanie ze środków transportu oraz zakwaterowania w hotelach przyznane i finansowane przez stowarzyszenie dla Pana jako członka, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na zasadach i warunkach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-752/11/AB
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę związanych ze sportem.

2011.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-170/11-6/AF
     ∟należy stwierdzić, że zawarta umowa sprzedaży eksponatów i muzealiów o wartości przekraczającej 1.000 zł co do zasady podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując natomiast za Wnioskodawcą, iż umowa sprzedaży była zwolniona z podatku od towarów i usług, powyższa umowa sprzedaży nie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy i wówczas na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek zapłaty ww. podatku.

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-294/11/BJ
     ∟Czy Ośrodek może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług?

2011.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-51/11-2/AA
     ∟Czy zwrot zawodnikom kosztów dojazdu na treningi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1690/10/KG
     ∟Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z kosztami mają związek ze sprzedażą biletów na mecze oraz z usługami reklamowymi.

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-434/10/PS
     ∟Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (usługi wyciągów narciarskich, usługi hotelowe, usługi wypożyczalni, usługi paintballa, mini golfa mieszczą się w zwolnieniach przedmiotowych (art. 17 ust. 1 pkt 4), gdyż są związane z kulturą fizyczną i sportem?

2010.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-745/10/AK
     ∟ustalenie, czy dochód z podnajmu pomieszczeń przeznaczony na cele statutowe czyli na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2010.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-970/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rozbudowie szkoły

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-162/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez Uczelnię podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji polegającej na dociepleniu sali gimnastycznej, dociepleniu dachu i zaplecza nad budynkiem

2010.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1616/09/EJ
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-686/09-2/JK
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu kwoty darowizny przekazanej na cele rozwoju sportu Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu prowadzącemu działalność – jako osoba prawna – stowarzyszenie kultury fizycznej wpisane do rejestru KRS – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-118/09-2/AM
     ∟Czy przekazana darowizna uczniowskiemu klubowi sportowemu może być odliczona (w ramach 10% limitu) od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2009.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-214/09/KG
     ∟Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z kształtowaniem przestrzeni publicznej dla potrzeb rekreacji i sportu.

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-105/09-2/AM
     ∟Czy w związku z wykonywaną działalnością Stowarzyszeniu przysługuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób prawych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2009.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-163/09-4/AW
     ∟Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku realizacją przez Gminę zadania pn. „Budowa(…)”?

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-31/09/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. „Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw”

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-936/08-4/AT
     ∟1. Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku naliczonego, który będzie zawarty w cenach nabywanych przez Gminę towarów i usług związanych z planowaną inwestycją realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”?2. Czy Gmina będzie miała możliwość w wyniku rozliczeń podatkowych do bezpośredniego lub pośredniego odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji planowanej inwestycji?

2008.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1457/08/AW
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania własnego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji

2008.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1416/08/AW
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania własnego w zakresie budowy sali gimnastycznej

1 2

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj